سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت …

ریشه های اصلی برونسپاری از کلمات بیرون (اشاره به بیرون از سازمان) ۳ و منبع یابی۴ تشکیل شده که در اصطلاح کسب و کار، روشی است که فعالیت های مشخصی را از شرکت بیرونی خریداری می کند. این اصطلاح، اغلب به عنوان مترادفی برای تصمیم به منبع یابی بیرونی به کار رفته و با عباراتی نظیر ساخت یا خرید۵ ادغام/ تجزیه فعالیت ها۶ یا برونسپاری رایج شده است (بولات ویلماز، ۲۰۰۹). هدف عمده از توجه به برونسپاری هر فعالیت یا فرایند این است که با ارتقای عملیات بتوان به مزیت های رقابتی دست یافت (ایلیاز و سایرین، ۲۰۰۸). به بیانی دیگر، برونسپاری به جای اینکه برای تهیه کالاها و خدمات به منابع داخلی متوسل شود، بر استفاده از ارائه کنندگان بیرونی کالاها و خدمات اشاره دارد. همچنین، برونسپاری تصمیمی مرتبط با مرزهای یک شرکت نیز به شمار می آید (فوگا راوی، ۲۰۰۸).

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

نمودار ۱-۱مدل تحلیلی تحقیق

منبع : که و همکاران(۲۰۰۸)

۱-۵ اهداف تحقیق

هدف اصلی :ارائه مباحث نظری و تئوریک در خصوص مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی و نقش برون سپاری در آن، و عوامل موثر بر آن
اهداف ویژه
تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر عملکرد شرکت
تعیین تاثیر برون سپاری فعالیت های لجستیک بر عملکرد شرکت
تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر استفاده از برون سپاری فعالیت های لجستیکی

۱-۶ فرضیه های تحقیق

بین ظرفیت لجستیک داخلی شرکت و عملکرد آن در بازار تجارت الکترونیک رابطه مثبتی وجود دارد.
بین برون سپاری فعالیت های لجستیک و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.
۳-بین ظرفیت لجستیک داخلی شرکت و استفاده از برون سپاری فعالیت های لجستیکی رابطه مثبتی وجود دارد.

۱-۷ حدود مطالعاتی

قلمرو موضوعی
موضوع اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی می باشد.
قلمرو مکانی
مکان اجرای این تحقیق شرکت ایران خودرو می باشد.
قلمرو زمانی
زمان اجرای این تحقیق بهار و تابستان ۱۳۹۲ می باشد.

۱-۸ تعریف واژه گان و اصطلاحات کلیدی تحقیق

عملکرد (بقای شرکت)
عملکرد نتیجه واقعی و قابل اندازه گیری تلاش است. به عبارت دیگر عملکرد؛ خروجی عملیات سازمانی، شامل دستیابی به اهداف داخلی و خارجی شرکت می باشد (لین و دیگران[۲]، ۲۰۰۸، ۷۵۸). برای سنجش عملکرد معیارهای متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد شرکت بسته به نوع سازمان، تفکرات مدیریت، فلسفه‌ی وجودی و رسالت سازمان، شرایط محیطی و موارد بی شمار دیگری بررسی و اندازه گیری می‌شود (کفاش پور و سیاهرودی، ۱۳۸۸، ۱۱۷). در این پژوهش بر مبنای دیدگاه نای دو (۲۰۱۰) عملکرد شرکت ها با توجه به توانایی آن ها برای بقا در صنعت خود سنجیده می شود.
لجستیک
فعالیت های مرتبط با دریافت، حمل نگهداری و تحویل کالا به مشتری را شامل می شود د، به عبارت دیگر لجستیک شامل تکمیل و یکپارچه کردن عملیات و اطلاعات مورد نیاز در حمل و نقل، ارایۀ تولید و خدمات، امور موجودیها، حمل و جابجایی مواد، بسته بندی و توزیع است (جوانمرد، ۱۳۸۳،ص ۱).
برون سپاری
برون سپاری در عمدترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که پیشاپیش در شرکت ساخته یا فراهم می شد.(برارین و ابرتسون[۳]،۱۹۹۵).اما این تفکر در شرکت های گوناگون مشاهده می شود که برون سپاری به خرید هر نوع خدمت صرف نظر از اینکه قبلا توسط شرکت انجام می شده یا خیر اشاره دارد. تعاریف دیگر برون سپاری چنین است: دادن حق الزحمه برای تدارک خدمات به سازمان دیگر، به جای آنکه اعضای خود سازمان به ارائه آن بپردازند(الوانی ۱۳۸۳، ۱۳).
بنا به تعریف دیگر، برون سپاری یعنی تدارک وتهیه محصولات وخدمات از منابعی که خارج از سازمان هستند(ملنک فورد[۴]، ۱۹۹۹، ۳۱).
برون سپاری عبارت است از عمل انتقال بعضی از فعالیت های داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان براساس قرارداد. در حقیقت و در عمل در برون سپاری نه تنها فعالیتها منتقل می شوند، بلکه عوامل تولید وحق تصمیم گیری نیز در اغلب موارد واگذار می گردد)محمودی میمند و همکاران ، ۱۳۸۹، ۸۸-۷۱).

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه

برای موفقیت های سازمانی و برای دست یافتن به قابلیت ها ومهارتهای تخصصی مورد نیاز برای رقابت اثر بخش مشارکت [۵] و اتحادهای استراتژیک[۶] در بازارهای جهانی به وجود امدند. اتحادهای استراتژیکی مجموعه وسیعی از روابط هستند و می توانند شامل سرمایه گذاری مشترک تحقیق و توسعه مشتر ک بازار یابی مشترک ، توافقات تامین بلند مدت و روابط های برونسپاری باشند . برونسپاری فعالیت های اصلی وغیر اصلی نوعی از اتحادهای استراتژیک هستند؛ خصوصا زمانی که فعالیتهای برونسپاری شده اهمیت استراتژیکی مهمی برای شرکت داشته باشد .
برون سپاری به عنوان یک تصمیم راهبردی و حساس با ابزارهای توسعه سازمانها و ارتقای بهره وری در قالب کوچک سازی درسالهای اخیر موردتوجه مدیران و مسئولان سازمانها قرار گرفته است و موجب گسترش توانائی سازمانها و دستیابی به راهبرد شایستگی های اصلی در محیط کسب وکار جهانی گردیده است . در سازمانهایی که با موضوع کوچک سازی سرو کار دارند، سؤال چه خدماتی باید در داخل ارائه شود و چه خدماتی باید از بیرون دریافت گردد؟ پرسش جدیدی نیست.
سازمانهای امروزی به سوی شبکه محور شدن یا به بیانی رفتار در قالب هسته کوچک – شبکه بزرگ حرکت می کنند . بدین ترتیب سازمانها با تمرکز بر قابلیتهای هسته ای و کوچک سازی ، فعالیتهای محدودی را برای انجام کار خود بر می گزینندو ما بقی فعالیتهای خود را به تامین کنندگان خارج از سازمان واگذار می کنند .

۲-۲- بخش اول : لجستیک

۲-۲-۱- تاریخچه لجستیک

کلمه انگلیسی لجستیک به مدت صد سال در نیروهای نظامی آمریکا مورد استفاده قرار داشته و به تدریج توسط دیگر جوامع دفاعی و نیروهای مسلح کشورهای انگلیسی زبان مورد پذیرش قرار گرفته است. در ادوار اخیرتر، این اصطلاح همچنین در تجارت و صنعت غیر نظامی رواج یافته است. این اصطلاح از صفت یونانی “لوگیستیگوس”[۷] به معنای “ماهر در محاسبه” مشتق شده است. در طول تاریخ، وظایف تجهیز، تدارک و انتقال ارتش‌ها مستلزم محاسبات ریاضی بوده است که برخی از آنها از پیچیدگی قابل ملاحظه‌‌ای برخوردار بوده اند. ناپلئون به جهت توصیف این مهارت‌های محاسباتی بر این مبنا که به نیوتن یا لایب نیتز نیاز دارند، اشتهار دارد (سجادیه و جوکار، ۱۳۸۶، ۲۵).
در دوره امپراطوری روم و بیزانس، لاگیستا مأموری بود که این مهارت را به عنوان بخشی از حرفه خود بکار می گرفت. ارتش فرانسه در دوره ی لویی چهاردهم یک ژنرال را مسئول اسکان نموده که ترتیب اقامت نیروها را می داد. لوگر در زبان فرانسه به معنای اسکان دادن و جا دادن و صفت لجستیکو هنگامی که در بافت نظامی مورد استفاده قرار می گیرد، در اصل خدمات مربوط به اسکان را توصیف می کند.

یک مطلب دیگر:
دسترسی متن کامل - مدل اندازه گیری کیفیت خدمات خرده فروشی RSQS صورت گرفته که در حوزه ...