بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد …

سودآوری ناشی از استفاد از تکنولوژی های خارج از سازمان

بنگاه ها می توانند جدیدترین تکنولوژی های موجود را در هر زمان که لازم باشد، انتخاب کرده و به کار گیرند. از این رو مجبور به سرمایه گذاری هنگفت در چنین تکنولوژی هایی نیستند.

سایر دلایل

تامین کنندگان به کارکنان بنگاه متقاضی استفاده از برون سپاری، مسیر جدیدی را ارایه می کنند و ممکن است فرصت های بهتری جهت پیشرفت را نشان دهند.
بنگاه ها می توانند تصویر خود در جامعه و در محیط کار را از طریق ارتباط با یک تامین کننده معتبر، بهبود بخشند.
بنگاه ها می توانند خطرپذیری خود را از طریق انتقال برخی مسایل به تامین کننده نظیر: منابع انسانی، تکنولوژی و کار تیمی، کاهش دهند.
برون سپاری ممکن است باعث ارتقای سطح فرهنگ سازمانی گردد. برون سپاری می تواند به عنوان یک استراتژی مناسب جهت کوچک سازی ابعاد سازمانی یا بازسازی مجدد فرآیندهای کاری یک بنگاه، به کار رود.
برون سپاری در موقعیت هایی که مشتریان شکایت دارند، باعث در امان ماندن بنگاه می شود چرا که بنگاه برای هر مساله ای تامین کننده را مسئول و مقصر می داند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

منبع: (جانز وهمکاران ، ۴۵)

۲-۳-۵- معایب برون سپاری

برون سپاری ابزار قدرتمندی است که در صورت استفاده ی درست، می تواند کامیابی سازمان را در عرصه ی رقابت تجاری به همراه داشته باشد. اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد، نه تنها هیچ یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی شود، بلکه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری بر منافع (بلند مدت) سازمان وارد می شود (چشم براه، ۱۳۸۶، ۳۶ ).
علی رغم مزایای بیشماری که برای برون سپاری بر شمرده شده، مسئله برون سپاری ریسک هایی نیز به دنبال دارد، یک بنگاه که از برون سپاری استفاده می کند به ناچار مقداری از کنترل خودش بر روی آینده خود را از دست می دهد، بصورتی که مقداری از آن در دست یک بنگاه دیگر قرار می گیرد که انگیزه آن بنگاه هم رسیدن به حد اکثر سود است (نوربخش و زمانی،۱۳۸۴، ۷).
شواهدی نیز وجود دارد که مبین شکست سازمان ها در راهبرد برون سپاری است. به عنوان مثال، پژوهشی که توسط گروه مشاوره پی ای[۶۸] در سال ۱۹۹۶ انجام گرفت، نشان داد که تنها ۵ درصد شرکت های مورد بررسی به سطح مطلوبی از مزایای برون سپاری رسیده اند. در پژوهش دیگری که توسط لانس دال و کوکس در سال ۱۹۹۷ انجام شد، نشان داده شده که تصمیم برون سپاری به ندرت با توجه کافی به چشم انداز راهبردی شرکت اتفاق می افتد و بیشتر شرکت ها صرفا در جستجوی کاهش هزینه های کوتاه مدت هستند (مکیور[۶۹]، ۲۰۰۰، ۲۲). گروه تحقیقاتی ونتیج پارتنرز[۷۰] (۲۰۰۰) نیز مهمترین علل شکست پروژه های برون سپاری را ارتباط ضعیف با تامین کنندگان و برنامه ریزی راهبردی ضعیف نامیده اند (نمودار ۴-۲).

نمودار ۴-۲ دلایل شکست پروژه های برون سپاری

منبع: (ویس و ویزیونی[۷۱]، ۲۰۰۲، ۲)
با این وجود روندها بیانگر توجه بیشتر شرکت ها به ماهیت راهبردی تصمیم برون سپاری و در نتیجه افزایش میزان موفقیت آن ها است. به عنوان مثال نتایج تحقیق دیگری که گروه مشاوره پی ای[۷۲] در سال ۲۰۰۳ انجام داده است حاکی از موفقیت حدود ۱۵ درصد از شرکت های تحت بررسی است(الفت و براتی، ۱۳۸۶، ۲). از جمله معایب دیگری که می تواند در رابطه با برون سپاری بروز نماید، فقدان کنترل دقیق از جانب شرکت های تجاری استفاده کننده از برون سپاری است و این مورد به سایر معایب مرتبط است. به عنوان مثال آلن و همکارانش [۷۳](۲۰۰۱) دریافتند که وقتی نقصان کنترل مدیریتی

جدول ۶-۲ معایب برون سپاری

دلایل عدم استفاده از
برون سپاری
معایب بالقوه
افزایش هزینه ها تاخیر زمانی در ارایه خدمات از جانب تامین کننده یا احتساب دوری و مسافت راه به زمان ارسال کالا، همچنین اضاه شدن هزینه های ناشی از آن (کرایه بار، پست هوایی و غیره) منجر به افزایش هزینه ها می شود.
اجرای قراردادهای برون سپاری و آموزش های صحیح، امکان پذیر نیست و بنابراین این امر نیازمند هزینه است.
مذاکرات گسترده، نگهداری، تقویت واجرای برنامه های برون سپاری، امکان دارد سود شرکت را تحت الشعاع قرار دهد.
فقدان کنترل