بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد …

منبع: (جانز وهمکاران ، ۱۳۸۸، ۴۲)

جدول ۴-۲ مزیت بهبود خدمات از طریق برون سپاری

دلیل برون سپاری مزیت بالقوه
بهبود خدمات برون سپاری منجر به افزایش انعطاف پذیری عملیاتی شده و به بنگاه این امکان را می دهد که با نوسانات بازار، خود را تطبیق داده و با توجه به تقاضای مشتری، تولید خود را از طریق تعدیل قراردادهای برون سپاری، تغییر دهد. برون سپاری می تواند انعطاف پذیری را برای تغییر سازمان در جهت کاراتر شدن، افزایش دهد. کاهش در هزینه هایی که ناشی از برون سپاری است، می تواند ارزش خدمات و رضایت مشتریان را افزایش دهد. بهبود عملکرد کاری ناشی از برون سپاری ممکن است شامل کیفیت بالاتر شود.
با استفاده از برون سپاری، بنگاه می تواند با سرمایه گذاری کمتر به میزان تولید بیشتر و در نتیجه استفاده موثر از دارایی های خود دست یابد.
برون سپاری با داشتن اثر روانشناختی بر روی کارکنان می تواند انگیزش آن ها را در جهت بهره وری بیشتر به منظور حفظ شغل و موقعیت خودشان افزایش دهد.
برون سپاری می تواند برای معرفی سریع محصولات و خدمات جدید به منظور تحقق تغییر تقاضای مشتریان استفاده شود.
برون سپاری می تواند برای معرفی تکنولوژی یا تیم های جدید در سازمان استفاده شود.
برون سپاری می تواند در رسیدن سریع تر محصولات جدید به بازار کمک کند.
برون سپاری می تواند به سازمان در توسعه و یافتن کانال های جدید توزیع کمک کند.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

منبع: (همان منبع، ۴۳)

جدول ۵ -۲ مزایای برون سپاری در تمرکز بر مزایای اصلی و سود ناشی از تکنولوژی های خارج از سازمان و سایر مزایای دیگر

دلایل برون سپاری مزیت بالقوه
تمرکز بر مزیت های اصلی به بنگاه اجازه می دهد تا بر نتایج و خروجی ها تمرکز کند، در حالی که تامین کننده بر ورودی ها و فرآیندها متمرکز است.
به بنگاه نظمی جهت شناسایی مزایا و صلاحیت های اصلی اش را ارایه می دهد.
دارایی ها را جهت تخصیص و تمرکز بر مزایای اصلی، آزاد می کند.
بنگاه می تواند از دسترسی به بازار و فرصت های کاری که تامین کننده برای ان فراهم می کند، سود به دست آورد.
ممکن است در این فرآیند خود بنگاه ها متوجه شوند که ظرفیت لازم جهت بر عهده گرفتن برون سپاری برای سایر بنگاه ها را دارند و می توانند ظرفیت های خود را به آن ها بفروشند.
تامین کننده مزایا و صلاحتیت های اصلی خود را به شرکت داده و به آن کمک می کند تا وضعیت تعادل خود را حفظ کد.