دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد …

منظور از جابجایی مواد، حمل و نقل در لجستیک به خصوص انبار است. جابجایی مواد در برگیرنده کلیه نقل و انتقالات در انبار و مربوط به موجودی‌هاست. جابجایی مواد شامل عوامل تشکیل دهنده آنست.
انتقال مواد، قطعات یا محصولات از یک مکان به مکان دیگر، حرکت نامیده می شود. حرکات در حمل و نقل باید ضمن دستیابی به اهداف مورد نظر، حداقل باشند. انتقال مواد و قطعات باید به موقع انجام شود. جابجایی مواد باید آنقدر دقیق و منظم انجام شود که تأخیر زمانی در شبکه تأمین به وجود نیاید. مواد و قطعات در حین جابجایی باید هرکدام در مکان تعریف شده و منظم خود قرار گیرند. اگر چنین نشود جابجایی ارزش لازم را ندارد. حتی ممکن است موجب تأخیر و هزینه‌های بالا شود. جابجایی مواد باید مقادیر مورد نظر و خواسته شده را در مکان مناسب تحویل گرفته و تحویل بدهد. مقدار، ممکن است بر حسب وزن، حجم، تعداد و یا طول تعریف شود.
فضاهای مسیر جابجایی مواد ضمن آنکه باید به هدف مورد نظر در جابجایی برسد، باید در حداقل ممکن باشد. هدف جابجایی را می توان به صورت زیر تعریف کرد:
هدف جابجایی در شبکه تأمین، انتقال مواد، قطعات و محصولات از نقطه‌‌ای به نقطه دیگر در کوتاهترین مسیر ممکن بدون دوباره کاری است به صورتی که زمان و هزینه به حداقل برسند.
منظور و هدف از جابجایی، همانطور که بیان شد، انتقال مواد با عوامل مورد نظر است. باید توجه داشت که مواد متفاوت، روش‌های متفاوتی در جابجایی دارند. در واقع مواد در حمل و نقل به لحاظ شکل، طبیعت، خصوصیات و تعداد و یا مقدار جابجایی با هم متفاوتند (معصومی، ۱۳۸۷).

۲-۲-۷-۶- انبارداری و مدیریت انبار

یک انبار به طور خاص به عنوان مکانی برای نگهداری و ذخیره کردن موجودی در نظر گرفته می شود، ولی باید دقت کرد که از دیدگاه لجستیک، نقش انبارها تسهیل جریان گردش موجودی و سرمایه‌ها و اطمینان از گردش آنهاست.
در گذشته انبارها فقط به عنوان تسهیل کننده ذخیره‌ها در نظر گرفته می شدند و این نگرش در مورد آنها وجود داشت که آنها عواملی استاتیک و ایستا هستند که رابط بین مواد، تولید و بازارها بوده و به علت اجبار در وجود آنها هزینه‌هایی به سازمان تحمیل می کنند و موجب افزایش قیمت‌ها می شوند. این دیدگاه به خاطر عملکرد تک تک و جدای واحدها در لجستیک به وجود می آمد ولی در لجستیک یکپارچه انبارها، واحدهایی هستند که برنامه ریزی یکپارچه را در شبکه اجرایی تسهیل می کنند.
زمانی که سفارش‌ها و مشتریان تقسیم بندی می شوند، چیزی که توزیع آنها را سریع و به موقع می کند، طبقه بندی صحیح در انبارهاست و در تولید به هنگام و ناب نیز آنچه موجب حفظ توالی تولید و عرضه دقیق قطعات و مواد روی خط تولید طبق برنامه ریزی تولید می گردد، انبارها هستند.
وظایف انبارداری، وضعیت عملیاتی انبارها را به عنوان رابط بین عرضه کننده و خریدار معرفی می کنند ولی چگونگی قواعد عملیاتی در اصول انبارداری مطرح می شود. اصول عملیاتی انبارداری عبارتند از:
معیار طراحی ۲- اصل جابجایی و نقل و انتقال ۳- طرح نگهداری
معیار طراحی انبار به عوامل فیزیکی و مکانی نگهداری و نقل و انتقال موجودی‌ها در انبار اشاره دارد. در فرآیند طراحی انبار باید سه عامل در نظر گرفته شود. تعداد طبقات در تسهیلات انبار، مناسب بودن ارتفاع و جریان تولید.
یک طرح مناسب انبار طرحی است که در یک طبقه ایجاد شود زیرا انتقال از یک طبقه به طبقات بالا و تخلیه از طبقه بالا به پایین نیازمند هزینه و زمان بالاست. بخشی از هزینه‌ها برای انتخاب، نصب و کار با وسایل و تجهیزات انتقال صرف می شود و بخشی دیگر از هزینه‌ها وابسته به اتلاف زمانی در انتقالات است.
جابجایی و انتقال در انبارداری باید به عنوان یک اصل دارای کارایی و اثربخشی بالا باشد و آنچه کارایی و اثربخشی را بالا می برد استفاده از تکنولوژی مناسب و با صلاحیت است. اصل جابجایی و انتقال در انبار به استفاده اقتصادی در مقیاس و مقدار جابجایی توسط تکنولوژی مورد استفاده اشاره دارد. اصل جابجایی به میزان انتقال در فواصل طولانی تر اشاره دارد و اگر در فواصل کوتاه حمل نقل زیاد انجام شود، خسارات، هزینه‌ها و اتلاف وقت افزایش می یابد.
استفاده اقتصادی در مقیاس به میزان حداکثر بار در مقدار جابجایی یا فاصله جابجایی مربوط است. رعایت این اصل کمک می کند که در هر انتقال، تعداد جعبه‌ها یا قطعات بیشتری جابجا شوند و تعداد نقل و انتقالات و هزینه‌ها کاهش یابد.
طرح نگهداری به در نظر گرفتن ویژگی‌ها و نیازمندی‌های محصول در طراحی انبار و نگهداری اقلام متمرکز می شود. به خصوص ویژگی‌هایی که به دسته‌های وزن، حجم و نحوه نگهداری وابسته هستند(جوانمرد، ۱۳۸۳، ۳۰۴).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۲-۲-۷-۷- بسته بندی

نوع و چگونگی بسته بندی بر هزینه و بهره وری در سیستم لجستیک اثر مستقیم و قابل ملاحظه‌‌ای دارد. این قضیه یک نگرش ابتدایی و پایه به بسته بندی است و در یک دیدگاه کلی و یکپارچه، بسته بندی باعث موفقیت سیستم لجستیک و فروش است.
نگرش لجستیک یکپارچه به عملیات بسته بندی نشان دهنده اهمیت و اثر این عامل بر فروش و سودآوری است. ولی تعداد محدودی از مدیران به بسته بندی با نگرش سیستمی می نگرند. به همین دلیل یک مرکز برنامه ریزی و کنترل یکپارچه برای تعیین و تبادل هزینه-منفعت بسته بندی در اکثر سازمان‌ها ایجاد نشده است که نیاز به کار بیشتر در این زمینه می باشد. با بیان این مقدمه، مباحث زیر در ارتباط با بسته بندی باید مورد مطالعه قرار گیرند:
تبادل عملیات بسته بندی و نتایج آنها با سایر عملیات لجستیک در محیط بازاریابی و تولید.
سه وظیفه اصلی و پایه‌‌ای در بسته بندی شامل کارایی، حفاظت و نگهداری از محصول و ارتباطات بسته بندی.
بسته بندی‌های سنتی و تکنولوژی‌های بسته بندی و ارتباط آنها با محیط.
بسته بندی بر کلیه هزینه‌های لجستیک مؤثر است. مدیریت موجودی نیز به دقت در شناسایی اقلام در حین انتقال و نگهداری وابسته است که کلید این وابستگی بسته بندی است.
در انتخاب سفارش نیز مواردی چون سرعت، دقت و کارایی به سیستم و نوع بسته بندی وابسته اند. عامل بسته بندی بر هزینه حمل و نقل، ظرفیت‌ها و سرعت ارائه خدمات حمل و نقل مؤثر است و مهم تر از همه دیدگاه و نگرش مشتری در انتهای شبکه تأمین به دلایل زیادی از جمله زیبایی، استحکام، شناسایی و …. به نوع و چگونگی بسته بندی وابسته است (همان منبع ، ۳۴۳).
دیدگاه‌ها در بسته بندی
بسته بندی از دو دیدگاه بازاریابی و همچنین تولید و لجستیک مورد توجه است که در ادامه مطرح شده اند:
دیدگاه بازاریابی به بسته بندی
کالاها و محصولات برای رسیدن به بازار و مشتری توسط سیستم حمل ونقل جابجا می شوند. اگر بسته بندی آنها مناسب و خوب باشد باعث می شود که بهترین تراکم در حمل و نقل ایجاد، صدمات و ضایعات حین حمل و نقل حداقل شده و بارگیری و تخلیه نیز ساده باشد.
بعد از آنکه حمل و نقل به اتمام رسید، کالاها و محصولات به دست مشتریان می رسند، مشتریان نیز به زیبایی و جذاب بودن بسته بندی اهمیت زیادی می دهند. ضمن آنکه اگر بسته بندی خوب باشد، صدمات و خسارات محصولات و اقلام حداقل شده و باعث رضایت مشتریان می شود. بسته بندی خوب همچنین موجب فهم و زبان مشترک برای مصرف کنندگان است و در ارتقای دانش عمومی، نوع مصرف و حفاظت از محیط توسط مشتریان نقش اساسی دارد.
دیدگاه تولید و لجستیک به بسته بندی
محصولات و کالاها معمولاً در کارتن، کیف و جعبه بسته بندی می شوند تا کارایی جابجایی را افزایش دهند. به این نوع بسته بندی در اصطلاح “بسته” اطلاق می شود. هنگامی که بسته‌ها در واحدهای مشخص گروه بندی می شوند یک ترتیب ایجاد می کنند که به آن بچ گفته می شود. بسته و بچ‌ها، الگوهایی را برای جابجایی در شبکه حمل و نقل ایجاد کرده و اندازه‌های ارتفاع، طول، عرض و وزن بسته‌ها، نوع حمل ونقل و وسایل آن را تعیین می کنند. اگر اندازه بسته‌ها مناسب نباشد کارایی لجستیک نه تنها کاهش می یابد بلکه مشکلاتی را در عملیات به وجود می آورند. طراحی و ساخت بسته‌ها بسیار حائز اهمیت است که از وظایف واحدهای لجستیک و تولید است.
اندازه بسته‌ها برای عمده فروشی طراحی می گردند نه برای خرده فروشی زیرا ارتباط بین خطوط تولید با عمده فروشان برقرار می شود و نیازهای بسته‌ها به طور عمده جوابگوی هر دو هستند. زمانی که تبادل کالا و محصول بین تولید کننده و توزیع کننده برقرار می شود، روش‌های جابجایی و بسته بندی شکل می گیرند. با تداوم این تبادل، بسته‌ها و بچ‌ها به شکل و اندازه استاندارد تبدیل می شوند.
از دیدگاه استفاده از بسته‌ها، صنایع باید به گونه‌‌ای آنها را طراحی کنند که در عین سادگی، زیبایی و حفاظت از محصول به راحتی باز شده و محصول داخل آنها استفاده شود.
اگر سیستم حمل و جابجایی یکپارچه شود تصمیمات در مراحل فوق اقتصادی خواهند شد. فرآیند جدید برای این منظور نیازمند کارتن‌ها و روش‌های حمل استاندارد است تا با تغییر در روش سفارش حمل، هزینه را به حد معقول برساند. سیستم تجدید نظر شده با فرآیند جدید دو مزیت را در پی دارد، اول حمل استاندارد با کارتن‌های استاندارد که با حرکات نقاله‌ها و جابجایی در سیستم‌های تولید و توزیع هماهنگ است و دوم استفاده از سیستم یکپارچه با فرآیندهای رایانه‌‌ای برای حداکثر استفاده از ابعاد کارتن‌ها و تغییر در طراحی کارتن‌ها برای رسیدن به حد موردنظر (،همان منبع ، ۳۴۴).
تحت سیستم جدید، یک لیست مشخص و منظم از محتویات هر بسته وجود دارد که به کارتن‌ها پیوست شده است و راهنمای خوبی برای کارکنان فروشگاه‌ها است و لازم نیست که آنها کارتن‌ها را باز کنند و محتوی داخل آن را کنترل کنند و همین عامل باعث یک چیدمان منظم در قفسه‌ها و اتاقک‌های کوچک انبار خرده فروشی می گردد و در کنترل موجودی و سطح مصارف و در نتیجه تنظیم نیازها و سفارشات آتی خرده فروشی، بسیار مؤثر و مفید است. تغییر بسته‌ها و کارتن‌ها به ابعاد کوچک تر موجب به هم خوردن سیستم جابجایی، حمل و نقل و انبارداری است. در تغییر اندازه بسته‌ها، علاوه بر توجه به سایر فعالیت‌ها مانند سیستم جابجایی و انبارداری باید به موارد حفاظت و نگهداری از کالا و محصول، زیبایی، هزینه‌ها
و … توجه شود. به همین علت تعیین طرح بسته بندی نیازمند آزمایش‌های زیاد برای رسیدن به کلیه اهداف و کسب اطمینان از عملکرد بسته بندی است.

۲-۲-۸- شناسایی تصمیمات مورد توجه در لجستیک

انواع تصمیماتی که در لجستیک مورد توجه می باشند، گستره وسیعی از فعالیت های سازمان را، از مرحله استراتژیک، تاکتیک تا عملیات به شرح ذیل تحت پوشش قرار می دهد :
سطح استراتژیک: با تصمیماتی که اثرات طولانی مدت بر روی سازمان دارند، سر و کار دارد که تعداد، محل و ظرفیت انبارها و کارخانه و جریان مواد در شبکه لجستیک را در بر می گیرد.