بررسی تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۶

۴-اختیارات هیأت مدیره
قانونگذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷، به طور صریح، اختیارات خاصی را به هیات‌مدیره اعطا کرده است؛ که می‌توان آن‌ ها را در سه دسته بزرگ قرار داد:

 

 

    1. انتصاب اشخاص به بعضی سمت‌های شرکت و تعیین اختیارات آنان. هیات‌مدیره می‌تواند رئیس و نایب رئیس هیات‌مدیره را نصب یا عزل کند(ماده ۱۱۹). انتخاب یا عزل مدیرعامل شرکت نیز بر عهده هیات‌مدیره است که می‌تواند در صورت انتخاب مدیرعامل، حدود اختیارات او را تعیین کند(ماده ۱۲۴ و تبصره آن).

 

    1. اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح شرکت. دعوت مجامع عمومی به مناسبت‌های مختلف در اختیار هیات‌مدیره است(مواد۹۱، ۱۳۸ و ۱۴۱). تنظیم حساب‌های شرکت و تقدیم آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی نیز از اختیارات هیات‌مدیره است(مواد ۱۳۷، ۲۳۳ و ۲۴۲). هیات‌مدیره باید گزارش‌ها و پیشنهادهای خاص خود را در مورد بعضی از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت به مجامع عمومی تسلیم کند: از جمله گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت و پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه آن(تبصره ماده ۱۶۷ و ماده ۱۸۹)،‌ گزارش سلب حق تقدم از سهامداران، در فرض تصمیم شرکت به افزایش سرمایه (تبصره ماده ۱۶۷). پیشنهاد انتشار اوراق قرضه ساده(ماده ۵۶)، اوراق قرضه قابل تعویض با سهام (ماده۶۱) و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام(ماده ۷۱) به مجمع عمومی نیز در صلاحیت هیات‌مدیره است. سرانجام اینکه اعطای اجازۀ انعقاد قرارداد با شرکت به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل از اختیارات هیات‌مدیره شرکت است(ماده ۱۱۸).
    2. تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

  1. اختیارات متفرقه هیات مدیره: قانونگذار، در مورد برخی از مسائل مالی شرکت به هیات‌مدیره اختیارات ویژه‌ای اعطا کرده است؛ مانند تعیین حق الزحمه مدیر عامل(ماده ۱۲۴). ترتیب اندوخته قانونی (ماده ۱۴۰)؛ افزایش سرمایه شرکت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به او اجازه دهد(ماده ۱۶۲)؛ اصلاح اساسنامه پس از عملی ساختن افزایش سرمایه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکتها و آگهی آن برای اطلاع عموم(ماده ۱۶۳)؛ درج آگهی دعوت از مجمع عمومی در روزنامه(مواد ۹۵ و ۱۹۲)؛ رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان و تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان در فرض‌ افزایش سرمایه شرکت و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ثبت و آگهی و دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده به بانک برای پرداخت به پذیره‌نویسان ذی نفع (ماده ۱۸۱)؛ و تصفیه امور شرکت سهامی، اگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد(ماده ۲۰۴).

 

۲-۶- پیشینه تحقیق
۲-۶-۱-تحقیقات داخلی
تحقیق خالقی مقدم و آزاد(۱۳۸۳)
خالقی مقدم و آزاد (۱۳۸۳) محتوای اطلاعاتی سود پیش بینی شده را بین نمونه ای ۵۸ تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند . نتایج به دست آمده حاکی از این بود که سود پیش بینی شده از سوی شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی است و بین اعلام سود پیش بینی شده و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد(خالقی مقدم و آزاد ، ۱۳۸۳)
تحقیق عباسیان و همکاران(۱۳۹۱)
در پژوهش عباسیان و همکاران(۱۳۹۱) فرضیه بازار کارا و به ویژه فرضیه گام تصادفی در بازار سهام تهران توسط آزمونهای نوین نسبت واریانس، افزون بر آزمونهای نسبت واریانس لو و مکینلای موردسنجش و بررسی شده است که به این منظور رفتار گام تصادفی در داده های سه شاخص کل قیمت، قیمت و بازده نقدی و پنجاه شرکت فعال تر (میانگین موزون) بررسی شده است. یکی از مقیاس های ممکن توسعه بازار سهام، بررسی کارایی آن است . اگر بازارهای سهام کارا باشند، قیمت جاری بازار، ارزش ذاتی یا بنیادی دارایی را منعکس می کند . آزمون رفتار بازدهی دارایی ها و قابلیت پیش بینی قیمت آنها با مفهوم کارایی بازار در شکل ضعیف، همواره موردتوجه پژوهشگران و فعالان بازار سهام بوده است. طبق نتایج پژوهش پیروی داده ها از فرایند گام تصادفی در این فاصله زمانی در بازار سهام تهران تأیید نمی‌شود.
تحقیق شکری حبشی(۱۳۸۴)
شکری حبشی(۱۳۸۴) به بررسی میزان تحقق Eps شرکت های سرمایه گذاری نسبت Eps پیش‌بینی شده و اثر آن بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهرا ن ۸۲ پرداخت. نتایج حاصله حاکی از این بود که هیچ رابطه معنی داری بین میزان تعدیل سود هر سهم و قیمت سهام وجود ندارد. اما بین میزان تحقق سود هر سهم و قیمت سهام رابطه نسبتاً ضعیفی دیده می شود(شکری حبشی، ۱۳۸۴).
تحقیق نوروزی(۱۳۹۱)
نوروزی(۱۳۹۱) تأثیر تغییر در پیش بینی درآمد هر سهم بر تغییر حجم مبادلات سهام را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که علی رغم وجود رابطه میان این دو متغیّر و همبستگی مستقیم آن ها، تغییرات عمده در پیش بینی درآمد هر سهم به تغییرات به مراتب کوچکتری در حجم مبادلات سهام منجر می شود.
تحقیق محمد عبدالله پور ( ۱۳۷۶ )
محمد عبدالله پور ( ۱۳۷۶ ) تحقیقی تحت عنوان ” بررسی خط مشی های تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران ” به راهنمایی دکتر حسین عبده تبریزی انجام داد و به این نتیجه رسید که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سیاست تقسیم سود مشخصی پیروی نمی کنند و بیشتر شرکت ها براساس نیازهای مقطعی و سرمایه‌گذاری خود اقدام به توزیع سود سهام می نمایند.
تحقیق حسین اعتمادی و پری چالاکی(۱۳۸۴)
تحقیقی تحت عنوان “بررسی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” توسط حسین اعتمادی و پری چالاکی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۴ انجام شده و به این نتیجه رسیدند که میزان قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب تابعی از میزان سود هر سهم ، سود عملیاتی و جریانات نقد عملیاتی آنها است.
تحقیق جهانخانی و صفاریان (۱۳۸۲)
جهانخانی و صفاریان (۱۳۸۲) در تحقیقی پیرامون واکنش بازار سهام نسبت به اعلام سود برآوردی و قابلیت پیش بینی سود هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که سود برآوردی هر سهم دارای محتوی اطلاعاتی بوده و باعث تغییر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۷۴الی۷۶ گردیده است.
مجتهد زاده و نظری تنها(۱۳۸۶) در تحقیقی پیرامون بررسی ارتباط ین تغییرات عایدی پیش بینی شده هر سهم و تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند ه رابطه آنها مستقیم است.
تحقیق ساربانها و آشتاب(۱۳۸۶)
ساربانها و آشتاب(۱۳۸۶) به بررسی شناسائی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار در سالهای ۷۸ الی ۸۵ پرداخته و نتیجه گیری کردند که در طی دوره مورد مطالعه بین نسبت سودآوری و خطای پیش بینی سود رابطه معکوس وجود دارد.
تحقیق ابراهیمی کردلر و اعرابی(۱۳۸۹)
در مطالعه ابراهیمی کردلر و اعرابی(۱۳۸۹)، رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تعداد ۱۴۸ شرکت نمونه در دوره زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۸۱ بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به نتایج متناقضی مبنی بر رابطه این دو متغیر دست یافته‌اند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل دستیابی به این نتایج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بین بلوک داران و در نتیجه به کارگیری معیارهای نامناسب تمرکز مالکیت باشد. در این تحقیق، ابتدا با به کارگیری روشی جدید به بررسی تناسب به کارگیری معیارهای مختلف تمرکز مالکیت پرداخته شد و نتایج حاصل مبین آن است که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تأثیر آن بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود از معیارهای کیفی اطلاعات مالی مندرج در چهارچوب نظری استانداردهای حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) بهره گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود (تأیید فرضیه نظارت فعال)، در حالی که به شواهد قانع کننده ای در ارتباط با تأثیرگذاری بلوک داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافت.
حسابداری
تحقیق مجتهدزاده و اثنی عشری(۱۳۹۲)
در تحقیق مجتهدزاده و اثنی عشری(۱۳۹۲)، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد. معیار های در نظر گرفته شده برای ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سود می باشد. در این راستا اطلاعات ۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۱۳۸۲-۱۳۸۹ با در نظر گرفتن برخی ویژگیها (۳۰۴ شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش داده های ترکیبی وجهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد. نتایج نشان می دهد کلیه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با محتوای اطلاعاتی سود؛ تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی با قابلیت پیش‌بینی کنندگی سود و استقلال هیئت مدیره و کیفیت (نوع) حسابرس با اقلام تعهدی بنگاه‌های سابقاً دولتی رابطه معنی‌دارد.
تحقیق عرب مازار یزدی (۱۳۷۴)
عرب مازار یزدی (۱۳۷۴)محتوای فزاینده اطلاعاتی جریانهای نقدی و تعهدی بر قابلیت پیش بینی سود را بررسی کرده است . نتایج بر وجود محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای تعهدی و عدم وجود محتوای فزاینده اطلاعات جریانهای نقدی دلالت دارد. آنها محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی و تعهدی را از طریق بررسی ارتباط بازده سهام با سود و اجزای آن بررسی کردند. شواهد از محتوای اطلاعاتی بیشتر سود نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی حمایت می کند. هم چنین محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی مورد تائید قرار گرفت. یافته ها بار اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی اختیاری و قابلیت پیش بینی سود را نسبت به اقلام غیر اختیاری تائید می کند.
تحقیق مهدوی و همکاران (۱۳۹۲)
در پژوهش مهدوی و همکاران (۱۳۹۲) اثر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت بررسی شده است. سود پیش بینی شده و اثر آن بر تصمیم های اقتصادی سرمایه گذاران از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش های بسیاری درباره کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و شناسایی عوامل موثر بر آن انجام شده است. از متغیرهای ویژگیهای هیئت مدیره، سهامداران نهادی و کمیته حسابرسی برای ارزیابی حاکمیت شرکتی استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیر کیفیت سود پیش بینی شده نیز از دو متغیر دقت و سوگیری مدیریت در سود پیش بینی شده ، استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش را تعداد ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تشکیل می دهند. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای حاکمیت شرکتی تأثیری بر کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
تحقیق سجادی و همکاران(۱۳۹۰)
هدف تحقیق سجادی و همکاران(۱۳۹۰) بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود بر اساس ویژگیهای کیفی چارچوب مفهومی هیات تدوین استانداردهای حسابداری شامل، داشتن ارزش پیش‌بینی، ارزش بازخورد، بیطرفی، بموقع بودن و بیان صادقانه است. در این تحقیق داده‌ها به صورت سالانه با بهره گرفتن از آزمون داده‌های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که وجود سرمایه‌گذاران نهادی موجب بهبود ارزش پیش‌بینی، ارزش بازخورد و صادقانه بودن گزارشگری صورتهای مالی می‌شود. همچنین، وجود این سرمایه‌گذاران در ساختار مالکیت شرکتها موجب خواهد شد تا صورتهای مالی به‌موقع و زودتر گزارش شوند. در نهایت، بین سرمایه گذاران نهادی و قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری رابطه معنیدار وجود نداشته است.
تحقیق خالقی مقدم ( ۱۳۹۱ )
خالقی مقدم ( ۱۳۹۱ ) دقت پیش بینی سود شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار داد. وی متغیرهایی همچون اندازه شرکت، عمر شرکت، قیمت سهام و درجه اهرم مالی را مورد مطالعه قرار داد و دریافت که بین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش بینی سود رابطه معکوس و بین دقت پیش بینی سود و اندازه شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
تحقیق ملکیان و همکاران ( ۱۳۸۹ )
ملکیان و همکاران ( ۱۳۸۹ ) عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده به وسیله شرکت ها را با انتخاب نمونه ای متشکل از ۵۸ شرکت طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان بیانگر رابطه منفی بین دوره پیش بینی، اهرم مالی و عمر شرکت با دقت سود پیش بینی شده، است. همچنین، نتایج این پژوهش وجود رابطه بین گزارش حسابرس و دقت سود پیش بینی شده را تأیید می کند. در سایر موارد رابطه معناداری بین متغیرهای بررسی شده با دقت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت، یافت نشد. هرامیان(۱۳۹۲ ) دقت پیش بینی سود هر سهم شرکت هایی را بررسی کرد که سهامشان برای اولین بار در بورس عرضه می شود. نتایج پژوهش وی نشان داد که خطای پیش بینی سود با دوره پیش بینی و نوسان های شاخص کل بورس رابطه مستقیم دارد و در مورد ارتباط با اندازه شرکت، عمر شرکت، درجه اهرم مالی، اظهار نظر حسابرسی و طبقه صنعت رابطه معناداری دیده نشد.
۲-۶-۲ تحقیقات خارجی
تحقیق پاتل(۱۹۷۶)
نتایج به دست آمده از تحقیق پاتل(۱۹۷۶)، بیان کننده این واقعیت است که افشای پیش بینی ها، تعدیل قیمت سهام را به همراه دارد. لذا داده های پیش بینی شده دارای بار اطلاعاتی، است پنمن(۱۹۸۰) نشان داد که پیش بینی های سود از سوی مدیریت، معتبر است. این مطالعات معنیدار بودن واکنش قیمت سهام نسبت به پیش بینی های سود را، گواهی می دهد و نشان از ارتباط مثبت بین بازده های غیر عادی سهام و اطلاعات سود غیر منتظره دارد که از طریق پیش بینی ها منتقل می شود (پنمن، ۱۹۸۰)
تحقیق سینگ و دیویدسون( ۲۰۱۳ )
سینگ و دیویدسون( ۲۰۱۳ )، با بهره گرفتن از نمونه ای شامل ۱۵۲۸ شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس های آمریکایی طی سال های ۲۰۰۶ الی ۲۰۱۲ ، به بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی پرداختند. آن ها نسبت گردش دارایی ها و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش را به عنوان معیارهایی از هزینه های نمایندگی در نظر گرفتند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی ها به عنوان معیاری از هزینه های نمایندگی، افزایش مالکیت مدیران باعث افزایش همسویی بین منافع مدیران و مالکان، و درنتیجه باعث کاهش هزینه های نمایندگی می شود. بین نسبت مالکیت سهامداران عمده بیرونی و هزینه های نمایندگی نیز ارتباط معناداری یافت نشد.
تحقیق تروانگ( ۲۰۱۲ )
تروانگ( ۲۰۱۲ )، به بررسی ارتباط بین ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت با هزینه های نمایندگی شرکت های استرالیایی پرداخت. در تحقیق وی، هزینه های نمایندگی با بهره گرفتن از دو معیار، نسبت گردش داراییها و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، اندازه گیری شد. نتایج حاصل از بررسی نمونه ای شامل ۵۰۰ شرکت طی سال ۲۰۱۲ بیانگر این بود که بین مالکیت مدیریتی و نسبت گردش دارایی ها ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد. لیکن بین تعداد سهامداران عمده (تمرکز مالکیت)، درصد سهام نگهداری شده به وسیله سهامداران عمده و ترکیب هیات مدیره با معیارهای هزینه های نمایندگی ارتباط معناداری یافت نشد.
تحقیق بیور و همکاران (۱۹۸۷)
بیور و همکاران (۱۹۸۷)، بر اساس اطلاعات سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۶ ، یک حساسیت (یعنی شیب رگرسیون درصد تغییرات در قیمت نسبت به درصد تغییرات را بررسی کردند به عبارت دیگر، معمولاً قیمت ها و سودها در یک جهت تغییر می کنند ولی نه به یک نسبت. البته قیمت ها ممکن است به علت عوامل نا مربوط و غیر وابسته، تغییر کنند که بر همبستگی تأثیر می گذارد. این عدم همبستگی کامل، مطابق این نظر است که اگر سودها دارای یک قسمت غیر دائمی باشند، واکنش قیمت ها نسبت به آن ها اساسی نیست (بیور، لامبرت و ریان ، ۱۹۸۷)
تحقیق کیم و ور کچیا (۱۹۹۱)
تحقیقات کیم و ور کچیا (۱۹۹۱) که با فرض وجود تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران انجام گرفته بود، نشان داد که در محدوده زمانی نزدیک به اعلام درآمد هر سهم، قابلیت پیش بینی سود به صورت معنادار تغییر می کند و بر اثر افزایش واریانس تغییرات قیمت، حجم معاملات به گونه‌ای مشابه تحت تأثیر قرار می گیرد. بدین ترتیب به علت وجود تقارن اطلاعاتی در بازار، اعلام درآمد هر سهم با تأثیر محسوس در تغییرات قیمت به تغییرات قابل توجه در حجم معاملات منجر می‌شود(کیم و ورکچیا ، ۱۹۹۱).
تحقیق پنمن (۲۰۱۲)
پنمن (۲۰۱۲) در تحقیق خود نشان داد که پیش بینی های سود معتبر است . این مطالعات معنیدار بودن واکنش قیمت سهام را نسبت به پیش بینی های سود، گواهی می دهد و نشان از ارتباط مثبت بین بازده های غیر عادی سهام و اطلاعات سود غیر منتظره دارد، که از طریق پیش بینی ها منتقل می شود.
تحقیق اسکینر (۱۹۹۴)
اسکینر (۱۹۹۴) مطالعاتی بر روی افشای داوطلبانه اطلاعات انجام داد و به‌ این نتیجه رسید که شرکت‌ها بیشتر تمایل دارند که اخبار بد خود را به صورت کیفی و اخبار خوب خود را به صورت کمی‌ منتشر کنند. یکی از دلایلی که شرکت‌ها تمایل دارند اطلاعات بد خود را به صورت کیفی منتشر کنند، می‌تواند این باشد که از رفتار منفی بیش از حد سهامداران در رابطه با خبر منفی جلوگیری کنند. تحقیقات بسیاری که شامل تحقیقات بال و برون (۱۹۸۶) ، ایستون و زمیجوسکی (۱۹۸۹)، گنوتی و ترومن )۱۹۹۶) و کراس و شرویدر )۱۹۸۴( نشان دادند که قیمت‌های سهام نسبت به تغییرات مثبت سود هر سهم و افزایش سود واکنش مثبت و نسبت به تغییرات منفی و کاهش سود هر سهم، واکنش منفی نشان می‌دهند.
تحقیق جیمز جیامبالو و همکارانش[۴] (۲۰۰۲)
جیمز جیامبالو و همکارانش[۵] (۲۰۰۲) به بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و قیمت سهام که منعکس کننده قابلیت پیش بینی سود است پرداختند . در این پژوهش نتیجه گرفتند که وقتی درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی افزایش می یابد، چون این سرمایه گذاران عمدتاً خوش بین درنظر گرفته می شوند، قادر به استفاده بهتر از اطلاعات مربوط به سود قابل پیش بینی هستند و در نتیجه هرچه درصد مالکیت سهام افزایش پیدا می کند، قیمت های سهام به میزان بیشتری منعکس کننده سودهای آتی است و در نهایت رابطه ی قیمت و سود سهام با درنظر گرفتن فاکتورهای متعدد دیگر ثابت شد (جیمز جیامبالو و همکارانش، ۲۰۰۲).
تحقیق پاتل(۱۹۷۶)
نتایج به دست آمده از تحقیق پاتل(۱۹۷۶)، بیان کننده این واقعیت است که افشای پیش بینی ها، تعدیل قیمت سهام را به همراه دارد . لذا داده های پیش بینی شده دارای بار اطلاعاتی، است.
تحقیق پنمن، ۱۹۸۰
پنمن(۱۹۸۰) نشان داد که پیش بینی های سود از سوی مدیریت، معتبر است. این مطالعات معنیدار بودن واکنش قیمت سهام نسبت به پیش بینی های سود را، گواهی می دهد و نشان از ارتباط مثبت بین بازده های غیر عادی سهام و اطلاعات سود غیر منتظره دارد که از طریق پیش‌بینی ها منتقل می شود
مطالعات انجام گرفته توسط کازنیک و لو (۱۹۹۵) نشان داد که سرمایه‌گذاران نسبت به پیش بینی سود هر سهم واکنش بیش از اندازه نشان می‌دهند. آنها نشان دادند که وقتی شرکت تعدیلات شدید منفی را به سرمایه‌گذاران خبر داده است، شرکت‌ها واکنش منفی بسیار قوی را تجربه کردند و بازار برای مدت کوتاهی قبل و بعد از انتشار رسمی ‌خبر، نسبت به قیمت سهام شرکت منتشرکننده خبر واکنش نشان می‌دهد.
تحقیق آنتونی فلین و همکاران(۲۰۱۰)
آنتونی فلین، آندراو تن و گری تیان (۲۰۱۰) به بررسی رابطه بین رشد سود آتی با نسبت پرداخت سود سهام در بازار سهام استرالیا پرداختند و بررسی های خود را در شرکت های استرالیایی انجام دادند. نتایج تحقیقات آن ها ابتدا با تجزیه تحلیل تک متغیره صورت پذیرفت که نشان دهنده ارتباط به شدت قوی نسبت پرداخت سود سهام با رشد سود آتی در دوره یک ساله و سه ساله و پنجساله می باشد؛ و در تجزیه تحلیل رگرسیون چند متغیره ارتباط نسبت پرداخت سود سهام با رشد سود آتی مثبت و بسیار با اهمیت می باشد.
تحقیق گیولیم و همکاران ( ۲۰۰۶ )
گیولیم و همکاران در سال ( ۲۰۰۶ ) در بررسی رابطه قابلیت پیش بینی سود با نسبت پرداخت سود سهام به این نتیجه رسیدند که گرچه نسبت پرداخت سود سهام یک موضوع گسترده در مدل‌سازی نظری، توسط محققان شرکت مالی می باشد. با وجود نادیده گرفتن نسبت پرداخت سود سهام توسط محققان، بین نسبت پرداخت سود سهام و رشد سود آتی در طول ۱۰ سال ۲۰۰۱ یک رابطه مثبت پیدا شد. یک رابطه منفی یا ضریب منفی، در متغیر رشد سود با وقفه زمانی پیدا می شود؛ و با استناد به فرضیه جریان نقدی آزاد یک ارتباط منفی بین نسبت پرداخت سود سهام و سطح سرمایه گذاری ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی پیدا شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *