سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

AVE

آلفای کرونباخ

منابع داخل صنعت

۷۹۷/۰

۵۶۸/۰

۶۱۸/۰

موقعیت در بازار

۸۸۶/۰

۷۹۶/۰

۷۴۴/۰

توان نوآوری و خلاقیت

۸۱۷/۰

۵۹۹/۰

۶۶۷/۰

الحاق به WTO

۸۷۹/۰

۷۱۰/۰

۷۹۴/۰

روایی همگرا: برای ارزیابی روایی همگرا دو معیار وجود دارد که عبارتند از: آلفای کرونباخ و متوسط واریانس استخراج شده (AVE). (AVE) بالاتر از ۵/۰ روایی همگرای کافی را تضمین می کند. مقادیر آلفای کرونباخ نیز حداقل باید ۶/۰ باشد (Hair et al,2011, 132). معیارهای این روایی برای داده های تحقیق در جدول شماره۴-۱۰ درج گردیده است. با توجه به اینکه برای محاسبه این مقادیر از تمامی ۹۳ پرسشنامه استفاده شده است، ملاحظه می شود همه معیارها در دامنه قابل قبول قرار دارند.
۳-۸) متغیرهای تحقیق
متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند به مقادیر و ارزش های متفاوت شده تقسیم گردد. متغیرهای مستقل نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تاثیر می گذارند. متغیرهای وابسته ، تابع متغیرهای مستقل هستند و در واقع معلول آن محسوب می شوند.
(حافظ نیا ،۱۳۸۱ ). در تحقیق مورد نظر با ۴ متغیر اصلی سروکار داریم که در زیر متغیرهای تحقیق حاضر را براساس هرکدام از دیدگاه ها تقسیم بندی می کنیم.
۳-۸-۱) تقسیم بندی متغیرها براساس رابطه
الف) متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب ، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش را بر روی متغیر دیگر ( وابسته) مشاهده شود. البته از منظری دیگری، متغیر برون زا( مستقل) اشاره به متغیر دارد که میزان آن براساس عواملی خارج از مدل مورد بررسی تعیین می گردد. بنابراین در این تحقیق با توجه به مدل تحقیق و تعریف ارائه شده متغیر الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) متغیر مستقل می باشد.
ب) متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات ان تحت تأثیر متفیر مستقل قرار می گیرد (سرمد ، ۱۳۸۵، ۴۳،۴۴). در این تحقیق متغیرهای رقابت پذیری، منابع داخل صنعت، موقعیت در بازار، توان خلاقیت و نوآوری متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند.
۳-۸-۲) تعریف عملیاتی متغیرها
تعریف عملیاتی متغیرها تعریفی است که بر ویژگی های قابل مشاهده استوار است. در این بیان ” قابل مشاهده ” به نکته مهمی در این تعریف اشاره دارد. تعریف عملیاتی فعالیت محقق را اندازه گیری یا دستکاری یک متغیر مشخص می سازد. به عبارت دیگر تعریف عملیاتی راهنمای محقق است در آنچه که باید انجام گیرد و شیوه انجام گرفتن آن ( سرمد، ۱۳۸۵، ۴۰).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.