بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

۱۵-۱

موقعیت در بازار

۳۰-۱۶

توان خلاقیت و نوآوری

۴۲-۳۱

۳-۶) ابزار گردآوری داده ها
برای بدست آوردن داده ها ابزار گوناگونی مانند مشاهده، مصاحبه ، پرسشنامه و مدارک و اسناد وجود دارند که هریک از این ابزارها مزایا و معایبی دارند ( خاکی، ۱۳۸۸، ۱۷۳) .
ابزار اندازه گیری تحقیق حاضر ، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سؤال ها ( گویه ها ) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد ( فرهنگی ، صفرزاده، ۱۳۸۵، ۲۰۴). پرسشنامه تحقیق سؤالات به گونه ای مطرح گردید که با موضوع تحقیق و فرضیات آن همسویی داشته باشد.
۳-۶-۱) مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق
در این تحقیق ابتدا از مطالعات کتابخانه ای جهت تعریف مفاهیم و شاخص ها و متغیرها استفاده شده و در مرحله ی بعد با ارائه پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری آنها ، فرضیات مورد آزمون قرار گرفته اند. لذا ابزار تحقیق ، ابزاری مرکب از مطالعات کنابخانه ای و تحقیق میدانی محسوب می شود. ۴ متغیر این تحقیق با استفاده از پرسشنامه اندازه گیری شده است. پرسشنامه ی تحقیق حاضر با استفاده از طیف لیکرت ۵ گزینه ای که بیشترین کارآیی را در تحقیقات رفتاری دارد، تدوین شده است. طیف لیکرت شامل مجموعه ای از سؤالات است که بار نگرشی یا ارزشی همه آنها تقریبا برابر تلقی می شود. در مورد عبارات مثبت، محقق ارزش های عددی مقیاس را طوری تعیین می کند که بیشترین یا بالاترین ارزش عددی یا امتیاز به موافق ترین گزینه ها تعلق گیرد. نوع مقیاس تحقیق حاضر به دلیل استفاده از طیف لیکرت، ترتیبی[۱۸] یا رتبه ای[۱۹] است. در این سطح متغیرها علاوه بر درجه بندی بر حسب دارا بودن یا نبودن صفت مورد مطالعه ، بر حسب شدت و ضعف اندازه ی آن صفت با ترجیحاتشان نیز مشخص می شوند، این شدت و ضعف، بصورت تقدم و تأخر، بدون مشخص بودن میزان اختلاف در درجات مختلف بیان می شود (ظهوری ، ۱۳۸۷، ۱۲۴).
پرسشنامه ی تحقیق حاضر شامل دو بخش اصلی می باشد. بخش اول مشخصات دموگرافیک مربوط به نمونه ی آماری و بخش دوم سؤالات اصلی تحقیق برای سنجش متغیرها می باشد .
بخش اول: مشخصات جمعیت شناختی شامل جنسیت، سن، تحصیلات و تجربه کاری می باشد. باید خاطر نشان گردد که مشخصات فردی پاسخ دهندگان با مشورت اساتید راهنما و مشاور لحاظ گردیده است و به منظور اثبات فرضیه عنوان نشده است، بلکه جهت کسب یافته های جانبی می باشد.
بخش دوم: در بخش دوم سؤالات اصلی تحقیق نیز برای ارزیابی منابع داخل صنعت از ۱۵ سؤال، برای ارزیابی موقعیت صنعت در بازار ۱۵ سؤال و برای ارزیابی توان خلاقیت و نوآوری در صنعت ۱۲ سؤال می باشد.
در کل تعداد ۴۲ سؤال برای سنجش متغیر های تحقیق در این بخش استفاده شد. این بخش براساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت طراحی شده است. شکل کلی و امتیاز بندی سؤالات به شرح زیر است:
جدول ۳-۳ شکل کلی و امتیاز بندی سؤالات

شکل کلی بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
امتیاز بندی ۵ ۴ ۳ ۲
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.