بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی۹۴- …

ابزار گردآوری داده ها: از مطالعه کتابخانه ای ومدارک و نیز پرسشنامه استفاده شده است.
روش نمونه گیری: نمونه گیری به روش خوشه ای-طبقه ای می باشد.
نتیجه گیری:
پیوستن به سازمان تجارت جهانی موجب افزایش کیفیت محصولات صنایع شئینده خواهد شد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی موجب رشد تکنولوژی در صنعت شوینده خواهد شد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی موجب افزایش اشتغال در صنایع شوینده نخواهد شد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی در صنعت شوینده خواهد شد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی موجب افزایش توان رقابتی در صنایع شوینده کشور خواهد شد.
۷- بررسی شرایط صنایع روغن نباتی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی با استفاده از مدل ماتریس SWOT، پایان نامه کارشناسی ارشد.
پژوهشگر: رضا محمدی، استاد راهنما عباس منوریان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، ۱۳۸۳
اهداف تحقیق: بررسی شرایط و عوامل مؤثر بر صنعت روغن نباتی جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی.
روش تحقیق: توصیفی، میدانی و کتابخانه ای است.
ابزار جمع آوری داده ها: مطالعه منابع اسنادی (مراجعه به کتابخانه ها، سازمان ها و …) و همچنین پرسشنامه است.
نتیجه گیری: با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف شرکت های تولید کننده روغن نباتی و همچنین فرصت ها و تهدیدات، می توان گفت که بهبود کیفیت این صنایع از طریق کاهش ضخامت ورق های حلب، بسته بندی در شیشه به عنوان نکته ای جهت دستیابی به خود اتکایی مورد استفاده قرار می گیرد. آموزش نیروی انسانی، تجهیز ماشین آلات کاشت و برداشت، بازسازی و تجهیز کارخانجات پیشنهادات دیگری در این ضمینه هستند.
۸- بررسی پیوستن به ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنعت مخابرات کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد.
پژوهشگر: احمد صادقی بیدمشکی، استاد راهنما منوچهر جفره، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، ۱۳۸۳
اهداف تحقیق: شناسایی مزایا و توانمندی های موجود در صنعت مخابرات کشور و توصیه به تقویت این مزایا در راستای الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی و آگاهی از پیامدهای منفی الخاق و یا عدم الحاق به سازمان تجارت جهانی.
روش تحقیق: توصیفی-پیمایشی از نوع میدانی
ابزار گردآوری داده ها: ابزار اولیه مطالعه اسناد و مدارک و مطالعه کتابخانه ای می باشد. ابزار ثانویه نیز پرسشنامه است.
روش نمونه گیری: بصورت قضاوتی است.
نتیجه گیری:تأثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت مخابرات، مثبت می باشد. بدین معنا که باعث بهبود کیفیت شبکه های مخابراتی، رشد فناوری، افزایش دانش فنی کارکنانریال رشد سرمایه گذاری خارجی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش هزینه های برای استفاده کنندگان از خدمات مخابراتی خواهد شد.
۹- پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صادرات فرش کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد
پژوهشگر: نیما سعیدی، استاد راهنما جمشید عدالتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، ۱۳۸۸
اهداف تحقیق: بررسی تأثیر عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت فرش کشور، بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت فرش فرش کشور در مقابل رقبا، بررسی فرصت ها وتهدیدات پیش روی صنعت فرش و ارائه راهکارها و پیشنهادات برای این صنعت جهت برخورداری از مزیت رقابتی بیشتر.
روش تحقیق: توصیفی
ابزار جمع آوری داده ها: بصورت کتابخانه ای و از طریق پرسشنامه
نتیجه گیری: با عضویت در سازمان تجارت جهانی منابع داخل بنگاه های داخلی تقویت شده، سهم بیشتری از بازارهای جهانی به تصرف ایران درخواهد آمد و در نهایت توان خلاقیت و نوآوری این صنعت اقزایش خواهد یافت و در نهایت به این نتیجه می رسد که توان رقابت پذیری صنعت فرش کشور با عضویت در سازمان تجارت جهانی افزایش می یابد.
جدول ۲-۴-۱ مقایسه پژوهش های پیشین

عنوان پژوهش پژوهشگر / سال نتایج پژوهش
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صادرات فرش کشور نیما سعیدی، ۱۳۸۸
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.