سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین …

۲۲,۸۰۸,۵۲۲

۳۲,۳۷۹,۷۶۰

۲۰,۵۱۷,۱۰۸

۱۲,۴۱۸,۰۱۰

۹۸۸۴۲۹۲۰

۷,۹۶۳,۵۵۵

۲,۷۱۳,۲۳۸

۹,۴۲۷,۳۰۳

۱۰,۲۸۴,۸۴۴

۳,۱۰۶,۹۵۰

۹۸۸۴۲۹۳۰

۵۴,۴۳۲,۰۳۱

۳۹,۷۷۴,۷۴۲

۳۱,۳۷۴,۱۲۹

۸,۳۵۶,۳۶۵

۱۳,۰۸۶,۴۶۴

۹۸۸۴۲۹۴۰

۷۸,۲۸۳,۵۷۶

۶۵,۲۹۶,۵۰۲

۷۳,۷۰۱,۹۳۵

۳۹,۲۴۵,۰۹۶

۲۸,۶۱۱,۴۲۳

مجموع

در جدول فوق ملاحظه می شود که بیشترین مقدار واردات قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ بوده و در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به کمترین مقدار خود رسیده است. نظر به اینکه بیشترین مقدار واردات در سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۶ از کشورهای اروپایی نظیر آلمان صورت میپذیرفته است، دلیل کاهش شدید واردات در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را می توان وضع تحریم ها بر ایران دانست. اما با توجه به رشد دوباره واردات این قطعات از سال ۱۳۹۰ به بعد و توجه به موقعیت کشور چین در این واردات، می توان افزایش تجارت کشور چین با ایران در این صنعت را مشاهده نمود.
گفتار چهارم – پیشینه تحقیق
۲-۴-۱) مقدمه
پژوهش امری گروهی است نه فردی، هر مطالعه ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات قبلی است، خود پایه و مفدمه برای اطلاعات بعدی می باشد. هر قدر تعداد ارتباطات و پیوند های ممکن یک مطالعه با مطالعات پیشین و تئوریهای موجود بیشتر باشد، سهم و اهمیت آن در بسط دانش آدمی بیشتر خواهد بود. پژوهشگر باید تفکر و تعمقی را که قبلا درباره پژوهش صورت گرفته است، بررسی کند و سپس طرح مطالعه تازه ای را بگونه ای بریزد که با مطالعات پیشین ارتباط مستقیم داشته باشد. این امر از طریق بررسی نوشته ها، ادبیات و نشریه های مربوط به موضوع پژوهش امکان پذیر است.(هرمن، ۱۳۷۸، ۳۰).
۱- بررسی پیامد های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در صنعت بافندگی (تریکوبافی): پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگر: مریم تبریزی، استاد راهنما اعظم رحیمی نیک، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، ۱۳۸۱
هدف پژوهش: بررسی وضعیت صنعت بافندگی پس از پیوستن ایران به سازمانتجارت جهانی است. در این تحقیق سعی شده است اهم مشکلات بافندگی از دیدگاه مدیریتی، طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و اثر هریک را بر صادرات پوشاک تریکو بررسی کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.