بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در …

متغیر تعدیل کننده این پژوهش نیز عبارتند از مطالب آسان و دشوار دروسمورد نظر یعنی علوم تجربی، ماهیت درکی، زبان انگلیسی، ماهیتکلامی و تاریخبا ماهیت حفظی که درمقیاس رتبه ایتعیین و اجرا شد. در ضمن پژوهشگر دراین جا یادآوری می کند که راهبردهای شناختی اصولاًبرای تکالیف ساده و پیچیده در نظر گرفته شده اند (سیف، ۱۳۹۱).
در پایان به معرفی متغیرهای کنترل این پژوهش می پردازیم که عبارتند از:
۱) جنسیت دانش آموزان۲)سن دانش آموزان۳) اثر معلم
۴) مدارس غیرانتفاعی و نمونه دولتی ۵) شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی دانش آموزان
۶) معدل ترم گذشته دانش آموزان۷) امکانات آموزشی موجود در آموزشگاه یا مدرسه
بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
راهبردهای یادگیری
راهبردهای شناختی
Cognitive strategy
راهبردهای فراشناختی
Matacognitivs strategy
نظارت
تنظیم
طرح درختی
شرح و تفسیر و تحلیل
قیاس گری
کلمه کلید
بسط معنایی
استفاده از واسطه ها
تنظیم و کنترل
سازماندهی
دانش فراشناختی
تکرار و مرور
برنامه ریزی
آگاهی از نظام شناختی خود
مکرر خوانی
اطلاع از هدف و ویژگیهای آن
روش مکانها
مکرر نویسی
خط کشیدن
رونویسی
برجسته سازی
دسته بندی حیوانات –گیاهان – مواد معدنی
طرح و نقشه
آگاهی از راهبردهای تسهیل کننده
مدل راهبردهای شناختی و فراشناختی (اقتباس از سیف و کدیور، ۱۳۸۵).
شیوه های اندازه گیری متغیرهای پژوهش
چون کلاس ها در اول سال تحصیلی تشکیل شده اند، و پژوهشگرنمی تواند آزمودنی هایی را کهبه عنوان نمونه برگزیده؛ مثلاً بر اساسمعدل ترم گذشته، آن ها را همتا نماید و به صورت تصادفی درگروه ها جایگزین کند. در توضیحتکمیل تر باید گفت، همان طور که قبلاً بیان کردیم طرح پژوهشحاضر از نوعطرح گروه کنترل نابرابر یا طرح مقایسه گروه هاینابرابر می باشدچون انتخابآزمودنی ها از جامعهجایگزین شدن آن هادر گروه ها به صورت تصادفی انجام نمی شود،و پژوهشگربه هیچ وجه نمی تواند مطمئنباشد که گروه های به کار رفتهدر این طرح یکسان هستند ( مگر آن که آزمودنی ها را به صورت تصادفی در گروه های موردمقایسه جایگزین کند که این کار مقدر نیست) (دلاور، ۱۳۹۱). حال با توضیحاتی مفصل فوق به نحوه ی اندازه گیری متغیرهای مستقل و وابسته می پردازیم:

  1. برای هر درس یک گروه آزمایش و یک گروه کنترلدر نظر گرفته شده است.
  2. هر دو گروه پیش از انجام آزمایش، به وسیله یک آزمون مشترک به طور هم زمان ارزیابی شده اند.
  3. به گروه آزمایش، راهبردهای شناختی به عنوان متغیر مستقل آموزش داده شد، و به گروه کنترل هیچ آموزشی در این زمینه ارایه نشد.
  4. هر دو گروه پس از انجامآزمایش، هم زمانو در شرایط یکسان به وسیله یک آزمون مشترک مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.