علمی : بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت …

این پژوهشاز نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی یا نیمه تجربی[۴۵] می باشد کاربردی بودن آنبه این علت است که هدفشحل مسألهو دست یابیبه اطلاعات جهت اخذ تصمیمو رفع نیازها و مشکلات فوری می باشد (دلاور ۱۳۹۱)؛ نیمه آزمایشی آن به این علت می باشد که لفظ «آزمایش» به رویدادی اطلاق می شود که توسط پژوهشگررخ داده و در آنتأثیر حداقلیک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد (دلاور، ۱۳۹۰)؛لفظ «نیمه» نیز به این علتاست، که هرگاه در موقعیت تجربی مورد مطالعه آزمودنی انسان و کاملاً تحت کنترلباشد به ندرت از او رفتار واقعی سر می زند (نادری و سیف نراقی، ۱۳۹۱).طرح گروه کنترل نابرابر

پس آزمون متغیر مستقل پیش آزمون
T2 x T1
T2 ____ T1

همان گونه که در شکل می بینیم: ۱) دو گروه به کار برده می شوند،۲) هر دو گروه قبل از اجرای متغیر مستقلمورد اندازه گیری یا مشاهدهقرار می گیرند، ۳) هر دو گروه بعد از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری می شوند (این عمل برای گروه های آزمایش و کنترل در یک زمانمعین صورت می پذیرد، ۴)آزمودنی ها به صورت تصادفیدر گروه ها جایگزین نشده اند (به همین دلیل حرف R حذفشده است)،۵) گروه های کنترل و آزمایش یکسان نیستند (به همین دلیل بین دو گروهخط فاصلهبه کار برده شده است).
به این طرح گاهی اوقاتعنوان «طرح مقایسه گروه های نابرابر» اطلاق می شود. گروه ها دراین طرحبه دو صورت به کار می روند. درحالت اول، هر دو گروهبه شکل طبیعی و دست نخورده اند، ماننددو کلاس از یک مدرسه، و پژوهشگر فقط به صورت تصادفی یکی از دو گروه را به عنوانگروه آزمایش و دیگری را به عنوانگروه کنترلانتخاب می کند.در حالت دوم، آزمودنی ها به صورتداوطلبانه گروه خود را تعیین می کنند که مورد بحث ما نیست. (دلاور، ۱۳۹۱).
در این طرح انتخاب آزمودنی ها از جامعهو جایگزین شدن آن ها در گروه ها به صورت تصادفی انجام نمی شود.لازم به یادآوری است که طرح گروه کنترلنابرابر، بهتر از طرح شبه آزمایشی و پیش آزمون و پس آزمون برای یک گروه است. زیرا در این طرحبه دلیل وجود گروه کنترل، مقایسه بیشتری صورت می پذیرد. (همان منبع).
طرح مورد بحث تنها قادر به کنترل متغیرهای مزاحم،وسایل اندازه گیری و نحوه ی اجرای آزمون است.تنها مزیت این طرح کنترلی است که بر واکنش های آزمودنی ها اعمال می کند.بنابرایندر شرایطی که پژوهشگرترجیح می دهد واکنش های آزمودنی ها (اعتبار بیرونی) را تحت کنترل درآورد، استفاده از این طرحنسبت به بقیه طرح های موجود مناسب تر است (همان منبع).
متغیرهای پژوهش
متغیرها شرایط یا خصایصی هستند که پژوهشگر آن ها را کنترل، دست کاری یا مشاهده می کند. (بست، ترجمه شریفی و طالقانی، ۱۳۸۹).
متغیرهای انواع گوناگونی دارند و بر اساسمبانی مختلفی طبقه بندی می شوند. اگر متغیرها را بر اساس رابطه طبقه بندینمائیم؛ الف) متغیر مستقلب) متغیر وابسته یا تابع را خواهیم داشت:
الف) متغیر مستقل: به متغیری گفته می شودکه از طریق آن، متغیر وابسته تببین یا پیش بینی می شود. به عبارت دیگر متغیری ست که توسط پژوهشگراندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تأثیر یا رابطه ی آن، با متغیر دیگر، اندازه گیری شود (دلاور، ۱۳۸۸).
ب) متغیر تابع یا وابسته: این متغیرها تابع تغییرات متغیر مستقلهستند یا درواقع معلول آنها هستند (حافظ نیا، ۱۳۸۹).
نوع دیگری از متغیرها داریم که به متغیرهای جانبی معروف اند.این متغیرها موضوعاصلی پژوهش را تشکیل نمی دهد بلکه در صحنه ی پژوهشبه شکل های مختلف حضور دارند و شامل الف) متغیرهای تعدیل کنندهب) متغیرهای کنترل که به تعریف مختصر آن ها می پردازیم.
الف) متغیر تعدیل کننده: این متغیر عاملی است که پژوهشگر آن را انتخاب و اندازه گیری یا دستکاری می کند تا مشخص شود که آیا تغییر آن موجبتغییر همبستگی بین متغیر مستقل و تابعمی شود یا خیر،به عبارت دیگر اگر ماهیت همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته به علت یک متغیر سوم باشد، پژوهشگر می تواند آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ مثلاً اگر تفاوتی بین متغیر هوش و معدل دانشگاهی دانشجویان پسر و دختروجود داشته باشد، در اینجا متغیر جنس به عنوان متغیر تعدیل کننده می تواند مورد برسی قرار گیرد (همان منبع).
ب) متغیر های کنترل: از آن جا که دریک مطالعه ممکن است پژوهشگرنتواند کلیه متغیرها ا به طور هم زمان مورد مطالعه قرار دهد، می تواند یک یا چند مورد آن را ثابت نگه دارد یا اثر آن هارا خنثی نماید. چنین متغیرهایی را که حذف می شوند، متغیر کنترل می نامند (همان منبع).
متغیر مستقل این پژوهش عبارت است از راهبردهای شناختی(راهبردهای تکرار و مرور، راهبردهای بسط و گسترش معناییو راهبردهای سازماندهی) که به وسیله روش پس ختامیا PQ4R و نوع تکمیل یافته ی آن مردر یا MURDER طی شش جلسهو بر اساس جدول زمان بندی تعیین شده به گروهآزمایش،آموزش داده شدند.
در توضیح استفاده از این روشباید اضافه کنیم که روش پس ختام یکی از روش های موفق مطلعه و یادگیریویژه ی متون درسی علمی است که معروف به PQ4R بوده که از سر واژه های Preview(پیش خوانی)، Question (سوال کردن)، Reading (خواندن)، Reflect (تفکر)، Recite(از حفظ گفتن) و Review (مرور کردن)، تشکیل شده است (سیف، ۱۳۹۰). نوع تکمیل یافته ی PQ4R روش مردر یا “Murder” نام داردو از سر واژه های Mood (حال و هوا) Understand (درک و فهم)، Recall (یادآوری)، Detect and Digest(کشف و هضم)، Expand (بسط و گسترش) و Review andRespand (مرور پاسخ)، تشکیل یافته است (سیف، ۱۳۸۷). علت استفاده از پی کیولم آر (PQ4R)و صورت جدیدتر آن یعنی (MURDER)این است که آن ها بر سه اصل مهم بهسازیحافظه یعنی سازماندهی، بسط معنایی و تمرین بازیابی استوارند، و دلیلموفقیت این روش همین سه اصل است. بنابراین با کمی دقت متوجه خواهیم شد که راهبردهایشناختی خودشانتشکیل شده از همین سه اصل هستند که به معرفی کامل آن می پردازیم (همان منبع).
پس راهبردهای شناختی این پژوهش عبارتند از:

  1. راهبردهای تکرار و مرور (مکرر خوانی،مکرر نویسی، تکرار اصطلاحات کلیدی با صدای بلند، بازگویی مطالب، استفاده از تدابیریادداری برای مطالب آسان، خط کشیدن زیر کلمات، علامت گذاری و حاشیه نویسی، برجسته سازی قسمت های مهم و رونویسی کردن مطالب دشوار).
  2. راهبردهای بسط و گسترش معنایی (استفاده از واسطه ها، تصویرساز ذهنی، روش مکان ها، استفادهاز کلید واژه ها، سر واژه ها، قیاس گری، خلاصه کردن به زبان خود، کاربستمفاهیم آموخته شده در موقعیت عملی، شرح و تفسیر و تحلیل روابط دشوار).
  3. راهبردهای سازماندهی مطالب (دسته بندی اطلاعات جدید درقالب:

الف) حیوانات ب)گیاهانج) مواد معدنی د) روابط سلسله مراتبی
برای مطالب آسان، تهیه فهرست و سرفصل ها، تبدیل محتوا به طرح و نقشه و نمودار، دسته بندی اطلاعات جدید بر اساسمقولات آشنا، استفاده از طرح درختی برای خلاصه کردناندیشه های اصلی، استفاده از نمودارهای گردشی برای توضیح و تشریحیک فرآیند پیچیده) (سیف، ۱۳۹۰).
متغیرهای وابسته پژوهش عبارتند از، الف) میزان یادگیری در دروس با ماهیت های متفاوت که به وسیله آزمون تشریحی معلم ساختهو از کتاب های درسی زبان انگلیسی، تاریخ و علوم تجربی پایه سوم راهنمایی بر اساس نمره ی صفر تا بیست (۰ تا ۲۰) و در سطح مقیاس فاصله ای سنجیده شد.
ب) میزان یادداری یا نگه داری مطالب یادگرفته شده در طول دو هفتهبعد از پس آزمون اول که به وسیلهپس آزمون، و باز به صورت تشریحی از کتاب های درسی مذکور که آن هم بر اساس نمره صفر تا بیست (۰ تا ۲۰)و در سطح مقیاس فاصله ای سنجیده شد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است