بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس …

  1. برای به یادسپردن مطالب غیرمعنی دار دروس مذکور بتواند آن ها را بخش بخش حفظ کند.
  2. مطالب ساده ی دروس نامبرده شده را بتواند به روش مطالعه ی با فاصله یا تمرین پراکنده حفظ کند.

اهداف آموزشی (نگرش)

  1. به استفاده از راهبردهای تکرار و مرور ویژه تکالیف ساده و پایهعلاقه نشان دهد.
  2. به کاربرد راهبردهای تکرار مرور ویژه ی تکالیف ساده و پایه هنگام مطالعه دروس تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی توجه نشان می دهد.

اهداف ورودی (رفتار ورودی)
برای انجامفعالیت های بالا، دانش آموز نیاز به توانایی های زیر دارد:

  1. تشخیص اصطلاحات مهم و کلیدی مطالب دروس تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی.
  2. داشتن حوصله و صبر برای بازگویی مطالب به صورت پیاپیدر دروس مذکور.
  3. شناختو به کارگیری یادیارها برای یادگیری و یادداری در دروس مذکور.
  4. توانایی خواندن و فهمیدن متونمختلف بلاخص دروس مذکور.
  5. توانایی و حوصله ی نوشتن مطالب مهم در دروس مذکور.

الگوهای تدریس: از الگوهای پردازش اطلاعات استفاده می شود.
هدف مشترک تمامی الگوهای پردازش اطلاعات کمک به توانمند تر شدن شاگردان در یادگیری است. الگوهای پردازش اطلاعات استفاده شده در این طرحدرس می توان به الگوهای دریافت مفاهیم و یادسپاری اشاره کرد که اثر آموزش آن هابه ترتیب عبارت است از:

  1. راهبردهای یادگیری مفهوم۲٫ابزار سلطه بر اطلاعات (جویس، ویل و کالهون،ترجمه بهرنگی، ۱۳۹۰).

روش تدریس، معلم- محور یا آموزش مستقیم می باشد به عبارت دیگر از روش تدریس تلفیقی که بیشتراز سخنرانی و توضیحدادن در آن استفاده می شود بهره برداری می شود.روش تلفیقی بیشتر به یادسپاری و یادآوری مطالب ختم می شود (شعبانی، ۱۳۹۰).
شناسنامه درس

مفاهیم هدف ها جلسه
مکرر خوانی
مکرر نویسی
تکرار اصطلاحات کلیدی
بازگویی مطالب
استفادهاز یادیارها
آشنایی با تأثیر مکرر خوانی در یادگیری و یادداری دروس تاریخ، زبان انگلیسی و علوم تجربی
نگه داشت بیشتر دروس تاریخ، زبان انگلیسی و علوم تجربی
ارتقاء یادآوری اصطلاحات مهم در هنگامامتحان دروس تاریخ، علوم تجربیو زبان انگلیسی
افزایشتوان در بیان شفاهی و کتبی مطالب دروس تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی
افزون به ظرفیت یادگیری و نگه داشتمطالب دروس تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی
جلسه اول
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.