دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در …

 • قزلباش ها چه کسانی بودند؟
 • جامعه ی عصر صفوی از چه گروه هایی تشکیل می شد؟
 • زندگی کشاورزان ایرانی در دوره ی صفویه در مقایسه با کشاورزان اروپایی چگونه بود؟
 • زمینه ها و عوامل رونق و شکوفایی علم و هنر در عصر صفوی کدامند؟
 • اصلی ترین کالاهای صادراتی و وارداتی عصر صفویه را بنویسید.
 • به سوالات زیر پاسخ دهید:
 • الف) تجارت داخلی و خارجیایران در دوره ی صفوی در عصر کدام پادشاهاین سلسله بیشترین رونق را داشت؟
  ب) شرکای تجاری اصلی ایران در عصر صفوی چه کشورهایی را تشکیل می داد؟

  1. به سولات زیر پاسخ دهید:

  الف- مهم ترین منبع درآمد حکومت درعصر صفوی چه چیزی بود؟
  ب) چهارتن از هنرمندان عصر صفوی را نام ببرید.

  1. به سوالات زیر پاسخ دهید:

  الف- سه تن از شاعران عصر صفوی را نام ببرید.
  ب- رشته های هنری عصر صفوی را نام ببرید.

  1. اقدامات شاه اسماعیل اول را بنویسی (۴ مورد).
  2. مهم ترین عامل همکاری و اتحاد آیت الله کاشانی و دکتر مصدق چه بود؟
  3. دولت انگلستان پس از تصویب قانون ملی شدن نفت،چه اقداماتی علیه ملت و دولت ایران انجام داد؟
  4. علت نتیجه قیام سی تیر را در دو سطر بنویسید.
  5. چهار مورد از عواملموثر در ایجاد اختلاف میان راهبرانو اعضای نهضت ملی شدن نفت را بنویسید.
  6. چه شرایطی امریکا و انگلستان را در اجرای کودتای ۲۸ مرداد کمک کرد؟
  7. رهبران نهضت ملی شدن نفت چه کسانی بودند؟
  8. رهبر قیام ۳۰ تیر چه کسی بود؟
  9. نخست وزیر مخالف ملی شدن نفت چه کسی بود؟
  10. کدام گروه سیاسی در تصویب قانون ملی شدن نفت موثر بود؟
  11. نخست وزیر در زمان تصویب ملی شدن نفت چه کسی بود؟ و به دست کدام یک از اعضای جمعیت فداییان اسلام ترور شد؟
  12. بنیان گذار جمعیت فداییان اسلام را نام برده و هدف از ایجاد این جمعیت چه بود؟
  13. دلایل دشمنی و توطئه امریکا علیه انقلاب اسلامی ایران چیست؟

  ۳۳- به سه مورد از اقدامات گروهک های ضد انقلاب علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی اشاره کنید.
  ۳۴- چرا دانشجوایان پیرو خط امام سفارت امریکا را تسخیر کردند؟
  ۳۵- دو مورد از عملیات های آزادی بخش رزمندگان اسلام را با نتایجآن ذکر کنید.

  1. رویدادهای زیر را که مربوط به استقرار نظام جمهوری اسلامی است، به ترتیب زمان وقوع مرتب کنید:

  انتخابات اولین دوره ی ریاست جمهوری (………….)، همه پرستی قانون اساسی (………..)، انتخابات اولین دوره ی مجلس شورای اسلامی (………….)، همه پرستی نظام جمهوری اسلامی (…………..)، تدوین قانون اساسی (……………..) و تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی (……………….).

  1. نام سه تن از شهدای نوجوان جنگ تحمیلی را بنویسید.
  2. به سوالات زیر پاسخ دهید: