علمی : بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در …

بررسی هویت مولکولی
۳- از ۴ نمونه مشکوک (۸%) تنها هویت ۱ نمونه معلوم شد که این مشکل میتواند به دلیل بازدارندههای محیط کشت و یا آنزیمهای تخریب کننده باشد.

۵-۳- پیشنهادات

 1. ارزیابی نقش گونههای مختلف باکتریهای احیاکننده سولفات SRBS با تهیه محیط کشتهای اختصاصی در عفونت های روده بزرگ.
 2. ارتباط باکتریهای شناخته شده روده کلستریدیومها، فوزوباکتریوم، یوباکتریوم، لاکتوباسیلوس، اشیرشیا، بیفید و باکتریوم و… با باکتریهای احیا کننده سولفات SRBS.
 3. اندازهگیری MIC آنتی بیوتیکهای تجاری برروی جدایه های خالص SRBS
 4. با توجه به نقش احتمالی باکتری های SRB در ایجاد سرطان کلون و عفونت های روده ای و همچنین ارتباط انها با باکتری متانو بریو اسپیریلیوم، انجام پژوهش های تکمیلی و پایش مداوم بالینی در جمعیت های گسترده تر.
 5. استفاده از روش های مولکولی دیگر به جز ۱۶sRrna و همچنین ارزیابی ژن های شاخص.

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

 1. ابیار، د. ۱۳۸۲٫ شناسایی و شمارش باکتریهای احیا کننده سولفات به روش ازمون میکروبیولوژی. مجله استاندارد ملی ایران، دوره ۲۴، شماره ۵۸۷۰٫
 2. آقا زاده، ر. ۱۳۸۲٫ گوارش. نشریه انجمن متخصصین بیماریهای گوارش و کبد, شماره ۵ , ص ۸-۹٫
 3. پارچه باف بیدگلی، م. ۱۳۸۹٫ اصول تشخیص و درمان بیماری های شایع. انتشارات جهان ادیب و سینا طب، جلد اول.
 4. جاکلیک. و [دیگران]. ۱۳۸۲٫ میکروب شناسی زینسر. تالیف ترجمه محمد کریم رحیمی. تهران: اییز.
 5. جان ای، ه. ۱۳۸۹٫ فیزیولوژ ی پزشکی. انتشارات اندیشه رفیع، جلد اول.
 6. جاوتز ژنو.ف، بروکس. (۱۳۸۹). میکروبشناسی پزشکی. ترجمه حبیب ضیغمی و دیگران. انتشارات اندیشه رفیع.
 7. حسن پور، ع. ۱۳۸۹٫ مفاهیم پایه داخلی، جراحی. انتشارات اندیشه رفیع، جلد اول.
 8. دینا کی، الف.و [دیگران]. ۱۳۸۹٫ اصول جراحی شوارتز. انتشارات علوم کامپیوتر، ارتین طب.
 9. ساداتی، ل. و [دیگران]. ۱۳۸۹٫ تکنولوژی جراحی گوارش و غدد. انتشارات جامعه نگر.
 10. ساداتی، ل. و همکارانش. ۱۳۸۹٫ تکنولوژی جراحی گوارش و غدد. انتشارات جامعه نگر.
 11. سوزان، سی. و اسملتز، ر. ۱۳۸۹٫ دستنامه پرستاری داخلی، جراحی. ترجمه نوقابی، الف. انتشارات اندیشه رفیع، جلد دوم.
 12. سیمون، شوارتز. (۱۳۶۸). آنتی بیوتیک درمانی در بیماری های میکروبی. انتشارات شرکت سهامی، جلد دوم.
 13. صائب، م. ۱۳۷۱٫ مقدمات آزمایشگاهی و نمونه گیری بیولوژیکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، انتشارات یزد، شماره ۵٫
 14. طاهری، ر. (۱۳۸۰). بررسی عوامل مهم موثر در خوردگی بیولوژیک فولاد توسط باکتری های احیا کننده سولفات. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم دانشگاه تهران.
 15. عزیزی، ف. و [دیگران]. ۱۳۸۹٫ اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران. انتشارات خسروی.
 16. فروهش تهرانی، ه. و [دیگران]. ۱۳۷۲٫ تشخیص آزمایشگاهی در عفونت باکتریایی دستگاه گوارش. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوره دوم، شماره ۱٫
 17. گوهرخانی گلکار، عبدالعلی. ۱۳۷۴٫ داروهای ژنریک ایران و درمانهای داروئی.
 18. منصور، ط. (۱۳۹۰). داروشناسی کاربردی. انتشارات جعفری، جلد اول، دانشگاه تهران.
 19. مهرداد، ص. (۱۳۹۰). کامل ترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی. انتشارات جعفری، جلد اول، دانشگاه تهران.
 20. نفیسی، م. و نجفی، ف. ۱۳۸۷٫ تداخل دارو و غذا. انتشارات نشر پونه.
 21. نلسون. (۲۰۱۱ ). بیماری های گوارش، کبد و پانکراس کودکان، انتشارات اندیشه رفیع.
 22. نوحی، الف.، حامدی، ج. و هاشمیان جواهر رشتی، ر. ۱۳۸۲٫ مقایسه میزان خوردگی فولاد توسط باکتری های احیا کننده فولاد در کشت های بسته و نیمه پیوسته. مجله علمی پژوهشی دانشگاه تهران، دوره ۵، شماره ۱٫

فهرست منابع انگلیسی

 1. Aishan shih RN. MS, Miaskowski C., Marlin J, Dodd, RN, Faan, Nancy A. stouts, RN., Eddy, Faan, 2002 ,To review the research studies on the currents treatments for radiation Therapy (RT) In diced mycosis’s in Patients with head and neck cancer, Volume 29.
 2. ASTM-D4412, 1984, standard test methods for sulphate redusing bacteria in water and water formed deposits.
 3. Barton, L. L., and Hamilton, W. A., 2007. First Edition. Cambridge University Press.
 4. Barton, L.L. ,Hamilton, W. A., 2007. Sulphate – reducing Bacteria Environmental and Engineered Systems. First Edition, Cambridge University Press.
 5. Bratthal, D., Hansel – Petersson, G., Sundberg, H., 1996, Reasons for the caries decline: what do the experts believe? Earjoral Sci 104.
 6. Bryant DA, Frigaard NU (November 2006). “Prokaryotic photosynthesis and phototrophy illuminated”. Trends Microbiol 14 (11).
 7. Carranza, New man., 2002, Clinical Periodontal, Ninth Edition. W.B. Saunders company: Philadelphia London New York sty. Louis Sydney Toronto.
 8. Collette JFill, 1999, The Isolation and Purification of soleplate – reducing Bacteria from the colon of patient’s us offering from ulcerative colitis, university of port smooth. School of pharmacy an biomedical science BSC (Hones) Biomedical science..