پژوهش – بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت …

۴-۴-۳ توالی تعیین ترادف شده قطعه ۱۶S rRNA

در این تحقیق قرار داشتن تمام نمونههای مورد آزمایش در خانواده کمپلکس دسولفوویبریو مورد تایید قرار گرفت.
توالی بدست آمده برای این سویه در زیر آمده است. بالاترین همسانی (۹۵ درصد) این سویه پس از بلاست کردن با جنس و گونه Desulfovibrio piger تطابق دارد.
ACGTGGATAATCTGCCTCTATGATGGGGATAACAGTTGGAAACGACTGCTAATACCGAATACGCTCATGATGAACTTTGTGAGGAAAGGTGGCCTCTGCTTGCAAGCTATCGCATAGAGATGAGTCCGCGTCCCATTAGCTAGTTGGTGGGGTAACGGCCTACCAAGGCAACGATGGGTAGCCGATCTGAGAGGATGATCGGCCACACTGGAACTGAAACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGAAGGTCTTCGGATCGTAAACCTCTGTCAGAAGGGAAGAAACTAGGGTGTTCTAATCATCATCCTACTGACGGTACCTTCAAAGGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATCACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCTGTTATGTAAGTCAGGGGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAACTGCCCTTGATACTGCACGACTCGAATCCGGGAGAGGGTGGCGGAATTCCAGGTGTAGGAGTGAAATCCGTAGATATCTGGAGGAACATCAGTGGCGAAGGCGGCCACCTGGACCGGTATTGACGCTGAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGGATGCTAGATGTCGGGATGTATGTCTCGGTGTCGTAGTTAACGCGTTAAGCATCCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGGCTGAAACTCAAAGAAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTAGGTTTGACATCTGGGGAACCCTCCCGAAAATGAGGGGTGCCCTTCGGGGAGCCCCAAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATGCATAGTTGCCAGCAAGTAAAGTTGGGCACTCTATGCAGACTGCCCGGGTTAACCGGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACACCTAGGGCTACACACGTACTACAATGGCACGCACAAAGGGCAGCGATACCGTGAGGTGGAGCCAATCCCAAAAAACGTGTCCCAGTCCGGATTGCAGTCT
توالی تعیین شده قطعه ۱۶S rRNA

۴-۴-۴ آنالیز فیلوژنتیکی

برای ترسیم درخت فیلوژنتیکی از نرم افزار MEGA v.5.2 و آنالیز NJ (Neighbor-joining)، UPGMA و ML استفاده شد.
Outgroup: Penicillium decumbens (۱۶s rRNA) gene
(NCBI accession number: KC842215.1)
Neighbor-joining method
No. of bootstrap replications = ۵۰۰UPGMA method
No. of bootstrap replications = 500


Maximum likelihood method
No. of bootstrap replica
tions = 500


فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری

۵-۱- بحث

پریتونیت، آپاندیسیت وعفونتهای داخل شکمی مشکلات شایعی هستند که با مصرف آنتی بیوتیکها و یا تنها با جراحی درمان میشوند. پیش تر تصور میکردند که این عضو در بدن هیچ کاری انجام نمیدهد اما امروزه دانشمندان عملکردهایی را برای آن بیان میکنند. اگرچه دانشمندان درمورد عملکرد آپاندیس مطمئن نیستند اما به نظر میرسد نبود کامل آن نیز اختلال خاصی درسلامت بدن ایجاد نمیکند (پارچه باف بیدگلی ۱۳۸۹، ۴۴-۴۳).
آبسه یک تجمع زیاد چرکی از مایعات جداشده از بافتهای احاطه کننده آن است که با دیوارهای مشتمل بر سلولهای التهابی و ارگانهای نزدیک آن دیده میشود. معمولاً حاوی زخم نکروتیک، باکتریها، بالاخص باکتری های احیاکننده سولفات (SRB) و سلولهای التهابی است. پریتونیت وآبسه از نظر تظاهرات وروشهای درمانی متفاوت هستند (پارچه باف بیدگلی، ۱۳۸۹، ۴۴-۴۳).
یک واقعه استرس زا در زندگی و یا شروع بلوغ میتواند بدون علت پزشکی دیگری، آغازگر بیماریهای روده بزرگ از جمله iBS باشد که انواع بیماریهای التهابی روده در آن دخیل میباشند. اگرچه ممکن است نوعی اختلال در فلور رودهها و یا دستگاه ایمنی بدن در ایجاد آن نقش داشته باشد (Yoshiota 1991, 11-17). محققان گزارش کردهاند که شیوع عفونتهای روده بزرگ میتواند باعث افزایش هزینههای اجتماعی گردد. این بیماریها همچنین میتوانند کیفیت زندگی بیمار را به طرز چشم گیری تحت تاثیر قرار دهد.
در طی دهههای قبل عفونت های روده بزرگ مانند امروز شایع نبود، زیرا استفاده از آنتی بیوتیکهای قوی و داروهای دیگری که مخل رشد طبیعی، سلامت و تعادل باکتریهای روده هستند رواج امروزی را نداشت. پزشکان سنتی همچنان از گیاهان طبیع غیرمهاجمی به جای آنتی بیوتیک برای درمان عفونت های باکتریایی استفاده میکنند (گوهرخانی گلکار ۱۳۷۴، ۱۲۶). داروهای پیشخوانی که در داروخانه عرضه میشوند می توانند برای بدن، بسیار تهاجمی باشند. پیشنهادهای منتشر شده درسال ۱۹۹۰ پیرامون علت بیماری، نقش «محورمغز-روده» را در این بیماری آشکار ساخت، مطالعه ای با عنوان پاسخ محور مغز – روده به تنش و تحریک کونیرژیک در مجله بالینی گوارش در سال ۱۹۹۳ منتشر شده است. درسال ۱۹۹۷ یک سویه از نمونه خون یک مریض با تب (درجه حرارت و نبض غیرطبیعی) در استرالیا جداسازی شد که از لحاظ ظاهری ارگانیسم سازگار با گونه دسولفو ویبریو بود ولی آزمایشات مولکولی نشان داد که به یک گونه جدید تعلق دارد و با نمونه Tee و همکاران فرق دارد و خصوصیات آن شرح داده شد و موقتا به نام Desulphoribrio Fairfildensis نامیده شد (La Scola and Raoult 1999, 3076-3077). در مطالعه ما بر اساس تعیین هویت مولکولی ۴ نمونه مشکوک (۸%) به , SRBهویت ۱ نمونه مشخص گردید که متعلق به جنس و گونه Desulphovibrio piger است. در این مطالعه همانند اکثر پژوهش های قبلی تعیین گردید باکتری های موثر در عفونتهای بیهوازی متعلق به خانواده Desulphovibrio میباشند. مطالعات انجام شده در بیمارستانهای تحقیقاتی کشورهای مختلف میزان بالای آبسه روده بزرگ را در بیماران مبتلا به عفونت روده بزرگ را شناسایی کردند، این میزان از کالج بهداشت و پزشکی گرمسیری لندن ۳۸% گزارش شده است. از سوی بخش گوارش دانشگاه آقاخان واقع در پاکستان همین میزان ۴۷ درصد گزارش گردیده است. همچنین موسسه بیماری ها و بهداشت همگانی در دانشگاه آنکونای ایتالیا این میزان را ۱/۱۸ درصد گزارش گردیده است (Op den Camp 2006, 8-174). پژوهشگران همچنین متذکر شدند که در تشخیصهای بالینی موفق به شناسایی عفونت یادشده شده اند. در سال ۱۹۹۹ از ادرار یک مریض با عفونت مجاری ادراری و مننگوانسفالیت در مارس فرانسه یک گونه جدید ایزوله شد که توالی DNAGI 1S آن با دسولفوویبریو Fairfieldeasis که قبلا موقت نامگذاری شده بود یکسان به نظر میرسید.در سالهای اخیر عفونت های SRB در دهان انسان گزارش شده است(Langendijk et al 2000, 943-950; Bratthal et al 1996, 426-422). در مطالعهی ما نمونهگیری از ابسه و عفونت های روده ی بزرگ و آپاندیس انجام شد و رابطهی معناداری بین عفونت رودهی بزرگ و آپاندیسیت و شیوع باکتریهای احیا کننده ی سولفات وجود داشت.
در گذشته از داروهای گیاهی، روغن نعناع، عصاره چند گیاه در درمان دردهای شکمی استفاده میکردند امروزه دربسیاری از بیماریها ازجمله بیماریهای روده از طب سوزنی استفاده میکنند (عزیزی ۱۳۸۹، ۱۱-۱۰).
دریک متاآنالیز که توسط بنیاد همکاری کوکران صورت گرفت، نتیجه گرفته شد که مطالعات انجام شده از کیفیت پایینی برخوردار بوده و مشخص نمیکند که آیا طب سوزنی از دارونما تاثیر بیشتری دارد.
مطالعات همه گیرشناسی نشان می دهد که شیوع عفونت روده در کشورهای مختلف و در گروههای سنی مختلف متفاوت است. براساس مطالعات Birvin در سال ۲۰۰۱ در کشور کانادا شیوع مشکلات گوارشی همراه با درد ۶% گزارش شد. در سال ۲۰۰۳ Ehlin و در سال ۲۰۰۴ wilson در انگلستان شیوع عفونت را به ترتیب ۲/۸ درصد و ۵/۱۰ درصد گزارش کردند که از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۴ به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
Hungin در سال ۲۰۰۵ و Boivin درسال ۲۰۰۱ در ایالات متحده امریکا در عفونت روده در بین دانش آموزان و در محدوده سنی بین ۱۶ تا ۳۰ سال در مردان ۶۵ درصد ودر زنان ۴۴ درصد گزارش کردند.
بر طبق مطالعات schmulson در سال ۲۰۰۶ در مکزیکوسیتی در بین ۳۲۴ نفر از بیماران با عفونت روده بزرگ علائم اسهال و استفراغ همراه با درد نشان داده شد.
بیشتر افراد مبتلا به این بیماری جوانان هستند و عوامل خطر و عوارض روده بزرگ و تعداد مبتلایان زن به این بیماری به نسبت مردان دوبرابر است.
در فاصله زمانی میان اول ژوئن تا ۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۸ مطالعه ای با استفاده از کراتیریای رم سه برروی ۴۷۵ بیمار ایرانی صورت گرفت. متوسط سن شرکت کنندگان دراین مطالعه ۲۰ سال بود. الگوریتم رم سه نشان داد که در ۲۰% از حجم نمونه یعنی ۹۹ نفر آپاندیسیت از پیش تشخیص داده شده بود و فراوانی آپاندیسیت در زنان بیشتر از مردان (۸/۲۱% درمقابل ۱۹%) بود. مطالعه نشان داد هیچ ارتباط آماری معنی داری بین درآمد و وضعیت تاهل با آپاندیسیت وجود ندارد. ۱/۴% و ۱/۲% از دانش آموزان ایرانی مبتلا به عفونت روده بزرگ هستند. نتایج حاصل از این مطالعه بیان گر این موضوع بود که شیوع آپاندیسیت در بین دانشجویان پزشکی در تهران بالا به نظر میرسد لذا توسعه برخی از برنامههای ارتقا سلامت برای دانشجویان پزشکی توصیه میشود. در مطالعهی ما بر روی ۵۰ بیمار نشان داد که بیشترین شیوع آپاندیسیت در محدودهی سنی زیر ۲۰ سال است و همچنین ارتباط معنی داری بین میزان درامد و ابتلا به بیماری وجود دارد.
انستیتونفت آمریکا روش ارزیابی بیوسایدها را برعلیه باکتری های SRB و حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) را در مدت ۲۸ روز دردرون بطری پیشنهاد نمودند از این رو ما دراین پژوهش از این روش استفاده نمودیم (sharmin et al 1986, 223 ).
Robichanx و همکاران در سال ۲۰۰۳، وجود SRB و باکتریهای متانوژن در حفرههای (Oral cavity) و ارتباط آنها با بیماری های پریودونتیت را به اثبات رسانیدند (Bratthal et al 1996, 426-422).
عالم زاده (دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران) در سال۱۳۸۷ اثر دو آنتیبیوتیک مترونیدازول و کلیندامایسین را بر روی ۳۰ بیمار با عفونت روده مراجعه کننده به مرکز آموزش- درمانی دانشگاه تهران بررسی کرد. نتایج نشان داد هر دو آنتی بیوتیک در کاهش میزان عفونت روده موثر بوده و اثر انتاگونیستی کلیندامایسین به مراتب بیشتر از مترونیدازول بوده است. نامدار و همکارانش در سال ۱۳۸۸ تحقیق بر روی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول تهران را انجام داد که همگی مبتلا به زخم پپتیک بودند و اثر چهار داروی بیسموت، مترونیدازول، امپرازول، آموکسی سیلین در ریشه کنی با کتریهای بی هوازی مورد بررسی قرار دادند نتایج این تحقیق نشان داد که مترونیدازول در مقایسه با امپرازول و آموکسی سیلین اثر بخشی بهتر و در مقایسه با بسمویت اثر مشابهی دارد. همچنین موسسه تحقیقات درمان و آموزش سرطان ایران پژوهشی در ارتباط با ۳۲ بیمار مبتلا به کولیت اولسروز یا بیماری کرون انجام داد نتایج نشان داد باکتری های بی هوازی بالاخص هلیکوباکتر پیلوریها در ایجاد بیماری سهم عمدهای دارند و بهترین آنتیبیوتیک جهت حذف آن ها کار پانمها، آمینوگلیکوزید ها به همراه کلیندامایسین و مترونیدازول بود. در پژوهش ما نتایج ارزیابی خواص ضدمیکروبی آنتیبیوتیکهای مورد نظر روی باکتریهای احیاکننده سولفات جداسازی شده از عفونتهای روده بزرگ ۵۰ بیمار مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر کرمان نشان داد آنتیبیوتیکهای کلیندامایسین، جنتامایسین، و مترونیدازول روی باکتری های SRB جداسازی شده درمرحله غربالگری بر روی این باکتریها تاثیر داشته که بیشترین میزان تاثیر مربوط به آنتی بیوتیک کلیندامایسین بوده است.Gibson و همکاران در سال ۲۰۱۰ نشان دادند که باکتریهای SRB عامل عفونت های روده بزرگ در انسان میباشند. همچنین ثابت کردند که حضور SRB به همراه سایر متانوژنها عامل آبسه روده بزرگ میباشد. از این رو ما در این پژوهش نمونهگیری از روده بزرگ را انجام دادیم.
در پژوهشی که برروی نقش باکتریهای احیاکننده سولفات در عفونتهای روده بزرگ و تاثیر بازدارندگی آنتی بیوتیکها بر آنها انجام دادیم و تعیین هویت مولکولی نمودیم نشان داد که ارتباط بین سن و میزان تحصیلات و جداسازی باکتری های SRB وجود دارد. با وجود معنی دار بودن این ارتباط هر چه میزان سن بالاتر و تحصیلات پایینتر رود، میزان جداسازی باکتریهای SRB در آنها بیشتر بود. از این رو پایش در جمعیت گستردهتر و ارزیابی ترکیبات ضدمیکروبی مختلف برروی این باکتری ها پیشنهاد میگردد. این مسئله میتواند به دلیل تعداد محدود افراد مورد پژوهش باشد. همچنین در مورد نقش ضدمیکروبی آنتی بیوتیکها مشاهده کردیم که آنتی بیوتیک کلیندامایسین، جنتامایسین، آنتی بیوتیک مترونیدازول روی باکتریهای SRB جداسازی شده در مرحله غربالگری از عفونت های روده بزرگ بیماران انتخاب شده درمطالعه حاضر بیان گر این است که کلیه آنتی بیوتیک های مورد نظر روی باکتری های SRB تاثیر داشته که بیشترین میزان تاثیر مربوط به آنتی بیوتیک کلیندامایسین بوده است. «در مورد ۶ نمونه(۱۲%) روی SRB تاثیر مثبت داشته است» ممانعت از رشد یا عدم تغییررنگ محیط کشت به سیاه رنگ و عدم ممانعت از رشد با تغییر رنگ به سیاه قابل مشاهده است.

۵-۲- نتیجه گیری

۱– نتایج کشت در محیط مایع API بعد از ۲ ماه گرم خانه گذاری بیان گر این واقعیت است که در مجموع از پنجاه نمونه بالینی مورد ارزیابی در خصوص محیط کشت ۶ API نمونه(۱۲%) مشکوک شدهاند.
۲- درخصوص تاثیر آنتی بیوتیکهای مورد نظر شامل آنتی بیوتیک کلیندامایسین، جنتامایسین، آنتی بیوتیک مترونیدازول کلیه آنتی بیوتیک های مورد نظر روی باکتری ها تاثیر داشته که بیشترین میزان تاثیر مربوط به آنتی بیوتیک کلیندامایسین بوده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir