متن کامل – بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در …

 • Dougall و همکاران در سال ۱۹۹۷، در انگلیس، از نمونه خون یک مریض در استرالیا با درجه بک بالا و نبض غیر طبیعی یک گونه جدید شناسایی شد. آزمایشات مولکولی نشان داد گونه جدیداز لحاظ ظاهر سازگار با دسولفوویبریو بود.
 • Lin و همکاران در سال ۱۹۹۷، در انگلیس، پژوهش بر روی انسان و حیوانات نشخوارکننده انجام شد. نتایج نشان داد که باکتریهای احیا کننده سولفات جز common inhabitanit دستگاه گوارش هستند.
 • Roediger و همکاران در سال ۱۹۹۸، در گرجستان، تحقیق بر روی باکتریهای پروتئولینیک تخمیری مولد H2S انجام شد که با تخمیر آمینواسیدهای حاوی گوگرد فرایند صورت میگیرد. مطالعات نشان داد علاوه بر باکتریهای SRB مولد H2S باکتریهای تخمیری نیز H2S را تولید میکنند از این رو رژیمهای غذایی با پروتئین کم میتواند از نظر کلینیکی برای مریض مفید باشد.
 • Lascola و همکاران در سال ۱۹۹۹، در کانادا، از ادرار یک مریض با عفونت مجاری ادراری و متگو انسفالیت یک گونه جدید ایزوله شد. گونه جدید بر طبق آزمایشات مولکولی با desulfovibrio fair fieldensis که قبلا نامگذاری شده بود یکسان به نظر رسید.
 • Loubinoux و همکاران در سال ۲۰۰۰، در فرانسه، تحقیق بر روی خون بیماران مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای فرانسه انجام شد و به مدت ۵ سال نمونههایی از آبسههای مغزی و شکمی جداسازی شد. گونه کشف شده متعلق به سویه fair fieldensis بود.
 • Gibson و همکاران در سال ۲۰۰۰، در استرالیا، پژوهش بر روی SRB های موجود در مدفوع انسان انجام شد. نتایج نشان داد ۵۵ درصد اشخاص سالم جمعیت قابل توجهی از SRB ها را در مدفوع خود دارند.
 • Giuliana و همکاران در سال ۲۰۰۲، در کانادا، تحقیق بر روی مبتلایان به پریودنتال و پوسیدگی دندان مراجعه کننده به کلینیک های کانادا انجام شد. نتایج نشان داد عامل اصلی پوسیدگیهای دندان گونههایی از باکتریهای SRB بالاخص دسولفوویبریوها بودند که در مقایسه با افراد سالم افزایش چشمگیری پیدا کرده بودند.
 • Julin و همکاران در سال ۲۰۰۵، در انگلیس نمونهها از آبسههای دهان و روده بیماران انجام شد. نتایج نشان داد که باکتری های SRB انرژی خود را از احیای سولفات بدست میآورند و بدلیل تولید H2S جز ترکیبات سیتوتونیک مهم است و یک عامل خورنده cotrosive محسوب میشود و همچنین در مجاری دستگاه گوارش انسان و حیوانات وجود دارند.
 • ۲-۲- پژوهشهای انجام گرفته در ایران

  • عالم زاده و همکارانش در سال ۲۰۰۸، در مرکز آموزش- درمانی دانشگاه تهران اثر دو آنتی بیوتیک مترونیدازول و کلیندامایسین بر روی ۳۰ بیمار مراجعه کننده با عفونت روده انجام دادند. نتایج نشان داد هر دو آنتی بیوتیک در کاهش میزان عفونت روده موثر بوده و اثر انتاگونیستی کلیندامایسین به مراتب بیشتر از مترونیدازول بوده است.
  • نامدار و همکارانش در سال ۲۰۰۹، دربیمارستان حضرت رسول تهران تحقیق بر روی بیماران مبتلا به زخم پپتیکانجام شد و اثر چهار داروی بیسموت، مترونیدازول، امپرازول، آموکسی سیلین در ریشه کنی با کتری های بی هوازی مورد بررسی قرار گرفت . تحقیق نشان داد که مترونیدازول در مقایسه با امپرازول و آموکسی سیلین اثر بخشی بهتر و در مقایسه بهتر و در مقایسه با بسمویت اثر مشابهی دارد.
  • موسسه تحقیقات درمان و آموزش سرطان ایران، درسال۲۰۱۰، پژوهش در ارتباط با ۳۲ بیمار مبتلا به کولیت اولسروز یا بیماری کرون انجام شد باکتریهای بی هوازی بالاخص هلیکوباکتر پیلوری ها در ایجاد بیماری سهم عمده ای داشتند و بهترین آنتی بیوتیک جهت حذف آن ها کار پانم ها، آمینوگلیکوزید ها به همراه کلیندامایسین و مترونیدازول بود.
  • رحیمی و همکاران، در سال ۲۰۱۲، در استان کردستان طرح غربالگری سرطان روده بزرگ بر روی ۳۰ بیمار با ضایعات بدخیم روده انجام شد. درمان بیماران با برداشتن پولیپ و معرف کربانپم انجام شد.

  فصل سوم:

  روش شناسی تحقیق

  این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی در سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲برروی۵۰ بیمار مراجعه کننده به بیمارستانهای مختلف شهرکرمان انجام شد. در تمامی موارد اطلاعات دموگرافیک افرادمورد بررسی شامل سن، جنس، وضعیت درآمد، وضعیت تحصیلی، سابقه بیماری سابقه مصرف آنتی بیوتیک ونوع عفونت تشخیص داده شده توسط جراح در پرسشنامه تنظیمی پس از دریافت رضایتنامه کتبی ثبت گردید (جدول ۳-۱).

  جدول ۳-۱: پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش

  نام مرکز: بیمارستان راضیه فیروز و سیدالشهدا و ۱۲ امام شهر کرمان
  نام بیمار: سابقه مصرف آنتی بیوتیک:
  سن: وضعیت تحصیل:
  جنس: وضعیت درآمد:
  شماره پرونده: علائم بالینی و بیماری تشخیصی:
  بخش بستری: سابقه بیماری:

  ۳-۱- مواد و روش کار

  وسایل موردنیاز:
  انکوباتور ۵۵ لیتری (شرکت بهداد)
  اتوکلاو ۷۵ لیتری عمودی (شرکت زعیم طب)
  ترازو دیجیتالی (AND ژاپن)
  هود کلاس II (لامینار)
  میکروسکوپ نیکون سری E (ژاپن)
  جار بی هوازی – ویال آنتی بیوتیک – لوپ – نیدل – گالی پات – گازپگ – سولفات منیزیوم – لاکتات سدیم – عصاره مخمر – هیدروژن دی پتاسیم فسفات – سولفات آهن آمونیوم – کلرید سدیم – آگار – آنتی بیوتیک کلیندامایسین – آنتی بیوتیک جنتامایسین- آنتی بیوتیک مترونیدازول

  ۳-۲- محیط کشت مورد نیاز

  محیط کشت Sulphate API Broth w/o sodium lactate

  جدول ۳-۲: ترکیبات محیط کشت API

  برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.