سايت مقالات فارسی – بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در …

فعالیت این باکتریها در صنعت نفت باعث خوردگی خطوط لوله، دستگاهها وسایل و ماشین آلات، مسدود شدن چاههای نفت و گاز، ترش شدن نفت و گاز و… میگردد ( Thauer et al 2007, 1-38). موارد متعددی از خوردگی میکروبی در خطوط لوله آب و نفت سیستم های تصفیه فاضلاب به سیستم های تزریق آب و پمپها، مخازن فرآوردههای نفت و آب گزارش شده است (Hill 1983, 12). لولههای فلزی به مرور زمان در اثر فعالیت این باکتریها در شرایط بی هوازی خورده شده و در عرض چندسال سوراخ می شوند (Barton and Hamilton 2007, 1-523). خوردگی آهن در غیاب اکسیژن بوسیله این باکتری در) سال ۱۹۳۴ در هلند بوسیله nabder، vonwolzgen vloght گزارش گردید. این محققین خوردگی بی هوازی را ناشی از فعالیت باکتریهای احیا کننده سولفات (دسولفوویبریو دسولفوریکانس) دانستند در سال ۱۹۲۶، Bastin تشخیص داده که دسولفوویبریو در مخازن نفت قادر به رشد و تکثیر است.

۱-۱۴- خوردگی میکروبی

خوردگی میکروبی یکی از مشکلات جدی صنایع است و باعث خسارات شدیدی در تاسیسات صنعتی شده است. در این نوع خوردگی میکروارگانیسمها واسطه عمل هستند. فعالیت بیولوژیکی میکروارگانیسمها در محیط های مختلف از جمله خاک، آب، دریا و… در خوردگی موثرهستند (Jorgensen 1982, 5-643). میکروارگانیسمهای موثر در خوردگی شامل باکتریهای هوازی، غیرهوازی و قارچ ها هستند. باکتریهای هوازی شامل باکتریهای اکسیدکننده گوگرد، اکسیدکننده آهن، اکسیدکننده آمونیاک و باکتریهای مصرف کننده مواد نفتی و… هستند (Hill 1983, 12). باکتریهای اکسیدکننده گوگرد، ترکیبات گوگردی عنصرگوگرد را به یون سولفات و اسید سولفوریک تبدیل کرده و می توانند شرایط بسیار خورندهای را ایجاد کنند. این باکتریها غالباً در میادین نفتی، سیستم لولهکشی فاضلاب حاوی ترکیبات گوگردی و… وجود دارند و در لولهها و سیستم فاضلاب باعث خوردگی سریع لوله های سیمانی میشوند (Barton and Hamilton 2007, 1-523). باکتریهای اکسیدکننده آهن، آهن دوظرفیتی را از محلول جذب کرده و آن را به صورت هیدروکسیدفریک در اطراف دیوارههای سلولی خود حبس می کنند. رشد باکتریهای آهن غالباً باعث ایجاد برجستگیهای تاول مانند روی سطوح فولاد شده که منجر به خوردگی فلز میشود. باکتریهای اکسیدکننده آمونیاک با اکسیداسیون آمونیاک و تولید اسیدنیتریک باعث خوردگی آهن و اکثر فلزات دیگر می شوند. این عمل در خاک هایی که در آنها کودهای آمونیاکی به مقدار زیاد مصرف می شود و در زیر آن خطوط لوله قراردارند ممکن است باعث خوردگی شود. باکتری های مصرف کننده مواد نفتی با تجزیه و تخریب پوششهای قیری لولههای حفاظت لوله ها در مقابل خوردگی را از بین برده و باعث تسریع در خوردگی میشود. قارچ ها با تولید اسیدهای آلی ازجمله اسید سیترین و اسید استیک و رشد روی سطوح اجسام و ایجاد محیط مناسب برای سایر میکروارگانیسمها میتوانند باعث خوردگی سطوح فلزات شوند. باکتریهای احیاکننده سولفات از مهمترین گروه باکتریهای موثر در خوردگی میباشند (Jorgensen 1982, 5-643).

۱-۱۵- واکنشهای احیای ترموشیمیایی سولفات

واکنش غالب در فرآیند احیای ترموشیمیایی سولفات عبارت است از:

سولفور تولید شده در واکنش ۲، ممکن است در برخی نواحی مخزن باقی بماند و یا توسط واکنش زیر مصرف گردد. همچنین واکنش بین انیدریت و دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن برای تولید کلسیت و سولفور به صورت زیر انجام میشود (Schink et al 2002, 91-381).

۱-۱۶- سیستمهای آلوده به SRB

الف- سوختها: سوختها منابع کربنی فراوانی برای رشد میکروبی دارند. اما در مواد تغذیهای غیرآلی از قبیل نیتروژن، فسفر و پتاسیم فقیر هستند. آلودگی میکروبی سوخت به صورت ایجاد کدورت در سوخت و ایجاد لجن خاکستری/ قهوه ای در سطح مشترک آب/ سوخت ظاهر میشود و در موارد آلودگی شدید و طولانی مدت، خوردگی ممکن است اتفاق بیفتد. این امر ممکن است به علت فعالیت SRB باشد که به کمبود اکسیژن و از این رو راکد بودن سوخت نیازمند است. باکتریهای احیا کننده سولفات، سولفید هیدروژن خورنده تولید میکنند که میتواند در سوخت حل شود. به علاوه این باکتریها فرآیند خوردگی موضعی را توسط حمله مستقیم سولفیدی در پلاریزاسیون سطح فولاد انجام می دهند و موجب حفره دار شدن و حتی سوراخ شدن کامل ته مخزن می شوند. اغلب میکروبها، بویژه کپکها، اسیدهای آلی تولید میکنند. این اسیدها که توسط حمله اکسیداتیو به سوخت تولید میشوند، PH فاز را کاهش خواهند داد و در خوردگی شرکت میکنند، به ویژه در مورد مس، آلومینیوم و آلیاژهای آنها از جمله برنزشرکت میکنند.

۱-۱۷- اهداف، فرضیات و پرسش اصلی پژوهش

۱-۱۷-۱ اهداف اصلی

الف- بررسی شیوع باکتریهای SRB در ارتباط با عفونتهای روده بزرگ در جمعیت مورد مطالعه.
ب- بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های بدست آمده در مرحلهی غربالگری.
ج- بررسی مولکولی جدایههای بدست آمده به منظور تعیین هویت آنها.

۱-۱۷-۲ اهداف اختصاصی

الف- در صورت وجود مقاومت دارویی نسبت به آنتی بیوتیکهای روتین مشخص کردن آنتی بیوتیکهای موثر برعلیه آنها.
ب- مقایسه شیوع عفونت در جمعیت مورد مطالعه از لحاظ جنسیت و سن.

۱-۱۷-۳ اهداف کاربردی

الف- تعیین درصد شیوع عفونتهای روده بزرگ انسان در جمعیت مورد مطالعه و پیشنهاد برای کاربرد در مطالعات اپیدمیولوژی.

۱-۱۷-۴ فرضیات پژوهش

الف- باکتریهای SRB از روده بزرگ جمعیت مورد مطالعه که دارای عفونت هستند قابل جداسازیاند.
ب- میزان حساسیت باکتریهای احیا کننده سولفات به آنتی بیوتیکها به چه صورت است؟

۱-۱۷-۵ پرسش اصلی پژوهش

– آیا آنتی بیوتیکها برروی باکتری هایSRB جدا شده از روده بزرگ موثرند؟

فصل دوم:

پیشینه پژوهش

۲-۱- پژوهشهای انجام گرفته در سطح جهان

 • Porschen و chaw در سال ۱۹۷۷، در کانادا، یک باکتری بیهوازی گرم منفی و خمیده شکل از خون یک مرد سالخورده با عملکرد غیر طبیعی کبد و درد قفسه سینه جدا کردند. اولین مورد نقش باکتریهای srb در عفونتهای انسان گزارش و سولفوو یبریو ۹ سولفوریکانس نامیده شد.
 • Beijern وهمکاران در سال ۱۹۸۵، در آمریکا، تاثیر باکتریهای srb را بر عفونتهای پرویورنیتال بیماران مراجعه کننده به دندانپزشکی ایالات متحده بررسی کرد. تاثیر باکتری مورد نظر بر پوسیدگی و عفونت های دندانی ثابت و نام آن را spirillum desulfurcans گزارش کرد.
 • Johnson و finegold در سال ۱۹۸۷، در فرانسه، به مدت ۵ سال از ۱۵۲۳ مریض که از عفونتهای شکمی رنج می بردند نمونهگیری انجام گرفت. وقوع اسپورادیک باکتری میلهای بیهوازی گرم منفی مورد بررسی گرفت و یک سولفوویبریو به نام سولفوویبریو و لگاریس از آبسههای شکمی جدا شد.
 • Gibson و همکاران در سال ۱۹۹۱، در استرالیا، نمونهها را از بیماران مبتلا به کولیت اولسروز جدا کرد. در ۹۲% از بیماران مبتلا به کولیت اولسروز سولفو ویبریو سولفوریکانس به عنوان گونه غالب srb از کولون بیماران جدا شد.
 • Gibson و همکاران در سال۱۹۹۲، در استرالیا، نمونههای مربوط به بیماران مبتلا به کولیت در بیماران سرطانی مورد پژوهش قرار دارند. از میان با کتری های srb و جنسهای سولفوویبریو- سولفوباکتر – وسولفوموناس- سولفو بویوی و سولفوتوماکولوم شناخته شد.
 • Lozniewski و همکاران در سال ۱۹۹۲، در کانادا، پژوهش برروی بیماری با آبسه مغزی انجام شد یک سویه ازدسولفو ویبریو جدا سازی شد و شواهد بدست آمده بهداشت ضعیف دهان و التهاب لثه و پوسیدگی دندان نشان داد که منشا آن ها می تواند دهان باشد.
 • Baron و همکاران در سال ۱۹۹۲، در کانادا، پژوهش بر روی بیماران با آپاندیست حاد و پیشرونده انجام شد. نتایج پژوهش گونه های متفاوتی ازدسولفوویبریو را از نمونه آپاندیس و مایع صفاق جدا سازی شد.
 • Lawson و همکاران در سال ۱۹۹۳، در استرالیا، پژوهش بر روی حیوانات علفخوار انجام شد که مبتلا به اسهال خونی و بی اشتهایی بودند. نتایج نشان داد عامل بیماری یک باکتری داخل سلولی وابسته به دسولفو ویبریو دسولفوریکانس است که باعث بیماری proliferative bowel diseas در حیوانات متعدد میشود.
 • Fax و همکاران در سال ۱۹۹۴، در کانادا، تحقیق بر روی مدفوع بیماران با عفونتهای شکمی انجام شد. نتایج نشان داد ۷۵% از باکتریهای SRB جدا شده متعلق به جنس دسولفوویبریو بودند.
 • Willis و همکاران در سال ۱۹۹۵، در استرالیا، تحقیق بر روی بیماران با پوسیدگی دندان انجام شد. گونههای متفاوتی از SRB از دهان بیماران جدا شد.
 • Tee و همکاران در سال ۱۹۹۵،در استرالیا، باتحقیق بر روی یک بیمار گونهای از SRB ها جدا سازی شد. آنالیز مولکولی نشان داد یک گونه جدید متعلق به جنس دسولفوویبریو دسولفوریکانس در پیدایش بیماری موثر بوده است.
 • برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.