علمی : بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در …

جدول ۴-۷: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس درامد و بیماری ۴۳
جدول ۴-۸: ضریب همبستگی متغیرهای سن افراد و بیماری ۴۴
جدول ۴-۹: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس سابقه بیماری و بیماری ۴۵
جدول ۴-۱۰: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس جنسیت و سابقه مصرف آنتیبیوتیک ۴۷
جدول ۴-۱۱: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس گروه سنی و تحصیلات ۴۸
جدول ۴-۱۲: ضریب همبستگی متغیرهای تحصیلات افراد و بیماری ۴۹
جدول ۴-۱۳: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس گروه های سنی وتاثیر آنتیبیوتیکها ۵۰
جدول ۴-۱۴: ضریب همبستگی متغیرهای سن و تاثیر داروی ۵۱
جدول ۴-۱۵: ضریب همبستگی متغیرهای سن و تاثیر داروی جنتامایسین ۵۲
جدول ۴-۱۶: ضریب همبستگی متغیرهای سن و تاثیر داروی مترونیدازول ۵۳
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار ۴-۱: فراوانی و نسبت افراد مورد پژوهش بر حسب جنس ۳۶
نمودار ۴-۲: توزیع درصد نمونه آماری افراد برحسب سن ۳۶
نمودار ۴-۳: فراوانی افراد مورد پژوهش بر حسب میزان تحصیلات ۳۸
نمودار ۴-۴: توزیع در صد نمونه آماری افراد بر حسب میزان درآمد ۳۹
نمودار ۴-۵: نمودار توافقی سن و بیماری آپاندیسیت ۴۱
نمودار ۴-۶: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس آپاندیسیت ۴۱
نمودار ۴-۷: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس درامد و بیماری ۴۳
نمودار ۴-۸: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس سابقه بیماری و بیماری آپاندیسیت ۴۶
نمودار ۴-۹: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس سابقه بیماری و بیماری عفونت روده ۴۶
نمودار ۴-۱۰: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس جنسیت و سابقه مصرف آنتیبیوتیک ۴۷
نمودار ۴-۱۱: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس گروه سنی و تحصیلات ۴۸
نمودا ۴-۱۲: ارزیابی تاثیر کیفی داروی کلیندامایسین بر باکتریهای احیا کننده سولفات جدا شده از گروههای سنی ۵۱
نمودار ۴-۱۳: ارزیابی تاثیر کیفی داروی جنتامایسین بر باکتری های احیا کننده سولفات جدا شده از گروه های سنی ۵۲
نمودار ۴-۱۴: ارزیابی تاثیر کیفی داروی مترونیدازول بر باکتریهای احیا کننده سولفات جدا شده از گروههای سنی ۵۳
فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
شکل ۱-۱: آپاندیس ملتهب و متورم (آپاندیسیت) ۶
شکل ۱-۲: فلور طبیعی روده ۱۰
شکل ۳-۱: مرحله جداکردن زائده آپاندیس ۲۷
شکل ۳-۲: تلقیح باکتریهای SRB)) به محیط مایع API 30
شکل ۳-۳: تاثیر آنتی بیوتیکها بر رشد باکتری های SRB 32
شکل ۴-۱: تصویر الکتروفورز حاصل از DNA استخراج شده از باکتری. ۵۴
شکل ۴-۲: تصویر الکتروفورز حاصل از تکثیر ژن ۱۶S rRNA باکتری. ۵۵

چکیده

باکتریهای احیا کننده سولفات (SRB) گروه بزرگی از میکروارگانیسمهای بیهوازی هستند که نقش بسیار مهمی در بسیاری از فرآیندهای بیوژئوشیمیایی ایفا میکنند. این پژوهش با هدف شناسایی وتعیین هویت مولکولی باکتریهای احیا کننده سولفات و نقش آنها در عفونتهای روده بزرگ و آپاندیسیت در شهر کرمان انجام شد. روش کار: این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی در سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ بر روی ۵۰ بیمار مراجعه کننده به بیمارستانهای مختلف شهر کرمان انجام شد. تمامی افراد مورد بررسی دارای مشکلات عفونت روده بزرگ ویا آپاندیسیت بودند. در بین این افراد نمونهگیری از حفره شکم و روده ی بزرگ انجام شد. سپس نمونههای تهیه شده به محیط کشت اختصاصی API تلقیح و ۲ ماه در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد گرماگذاری شدند. سپس نمونههای مثبت پس از کشت مجدد در محیط جامد اختصاصیSRB ، برای خالص سازی بیشتر به محیط جدید API منتقل گردید. شناسایی مولکولی جدایه ها با استفاده از پرایمر یونیورسال ۱۶s rRNA و مقاومت آنتی بیوتیکی صورت گرفت. از مجموع نمونههای مورد پژوهش از۶ مورد (۱۲%) نمونههای مشکوک به SRB جداسازی گردید. اما با روش مولکولی در۴ مورد (۸%) باکتری های احیا کننده سولفات شناسایی شد. بیشترین گونه ی باکتریهای (SRB) مربوط به سویه Desulfovibrio piger بود. همچنین بین جداسازی باکتریهای SRB، سن و میزان تحصیلات افراد ارتباط معنیداری مشاهده شد مناسبترین آنتیبیوتیک برای حذف باکتریهای SRB کلیندامایسین شناسایی شد. با توجه به نقش احتمالی باکتریهای SRB در ایجاد سرطان کلون و عفونتهای رودهای، ضرورت انجام پژوهشهای تکمیلی و پایش مداوم بالینی در جمعیتهای گسترده تر و ارزیابی نقش بیوسایدها وآنتیبیوتیکها در حذف این باکتریها وجود دارد.
واژگان کلیدی: باکتریهای احیا کننده سولفات، عفونتهای روده بزرگ، ۱۶s rRNA

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه

باکتریهای احیا کننده سولفات SRB به طور وسیعی در اقیانوس، آبهای شیرین، لجنها پراکندهاند. این باکتریها از سولفات به عنوان پذیرنده نهایی الکترون استفاده و سولفید هیدروژن تولید مینمایند. تا اکنون ۱۴ جنس از این گروه باکتریها شناخته شده که به جز دسولفونما ویبرو تمامی آنها گرم منفی میباشند. یک جنس از این باکتریها به نام دسولفوویبرو میتواند در هنگام تکثیر فعال خود بیش از ۱۰ گرم در لیتر سولفید هیدروژن تولید نماید (آبیارد ۱۳۸۲، ۱۲-۱۱؛ ;Geneva 2001, 157 Collette 1999, 198 ).
باکتریهای SRB نقش مهمی را در شروع التهاب یا التهابهای دائمی از قبیل بیماریهای دندان[۱] ایفا میکنند (;Langendijk 2000, 943-950 loubinoux et al 2003, 1304-1306 ). Desulphovibrio spp از آبسههای شکمی و آبسههای مغزی و همچنین از خون و ادرار نیز جدا شدهاند (Collette 1999, 198). باکتریهای SRB انرژی مورد نیاز خود را از احیای سولفات بدست میآورند این باکتریها به دلیل تولیدH2s که بجز ترکیبات سیتوتونیک[۲] مهم است و یک عامل خورنده[۳] میباشد (Barton 2007, 1-523) و در مجاری دستگاه گوارش (دهان و روده) انسان و حیوانات وجود دارند. یکی از آرکی متانوژنیک (متانوژن) به نام متانو بروی باکتراسمیتی[۴] در عفونتهای انسانی یافت شده است (Worden and Smelly 1996, 157-171 ) مهم ترین باکتریهای احیاکننده سولفات شناسایی شده در فلور روده عبارتند از:
دسولفوتوماکولوم[۵]، دسولفوویبریو[۶]، دسولفوبولبوس[۷]، دسولفوفیرفیلدنیس[۸]، دسولفوویبریوپیگر[۹] (Goldstein 2003, 2752-2754؛ La Scola and Raoult 1999, 3076-3077 ، Susceptibilities of 23 Desulfovibrio Isolates from Humans, 5308–۵۳۱۱ ).
براساس مطالعات Birvin در سال ۲۰۰۱ در کشور کانادا شیوع مشکلات گوارشی همراه با درد ۶% گزارش کرد و در سال ۲۰۰۳ Ehlin و در سال ۲۰۰۴ Wilson در انگلستان شیوع عفونت را به ترتیب ۲/۸ درصد و ۵/۱۰ درصد گزارش کردند که از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۴ به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است. Hugin در سال ۲۰۰۵ و Boivin در سال ۲۰۰۱ در ایالات متحده امریکا عفونت روده در بین دانش آموزان و در محدوده سنی بین ۱۶ تا ۳۰ سال در مردان ۶۵ درصد و در زنان ۴۴ درصد گزارش کردند.
در سال ۱۹۹۲، John، Boseph و همکاران ثابت کردند که منوباکتامها (آزترونام) یا آمینوگلیکوزیدها به همراه کلیندامایسین یا مترونیدازول در کاهش (Intra abdominal infections) موثر میباشند (Yoshiota et al 1991, 11-17 ).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.