بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در …

تقدیر و تشکر
سپاس و تکریم بی کران از بزرگ خداوندی که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت و به من این ناچیزترین ذره اقیانوس مواج دانش، جسارت و توان زورق نیمه شکسته ای ازعلم را داد تا آرام بخش درون پراشتیاقم باشد.
بسی شایسته است که ازاستاد فرهیخته و گرانقدر، جناب آقای دکتر محمدکارگروتشکر نمایم که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده منور ساختند ; همچنین از استاد بزرگوارسرکارخانم دکتر اشرف کریمی نیکاستاد مشاور صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم که با ارشادات مفید و راهگشای خود رهین منت خویشم کردند.
تقدیم به
پدر و مادر عزیزم
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان  در راه کسب علم ودانش تلاش نمایم.
والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن  را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب به من آموختند.
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۳
۱-۱- مورفولوژی روده بزرگ ۴
۱-۱-۱ سکوم و آپاندیس ۴
۱-۱-۲ کلون ۵
۱-۲- بیماریهای روده بزرگ ۶
۱-۲-۱ آپاندیسیت ۶
۱-۲-۲ عفونتهای داخل شکمی ۷
۱-۲-۳ بواسیر ۷
۱-۲-۴ سرطان روده بزرگ ۷
۱-۳- فلورروده ۸
۱-۴- نقشهای مهم فلور طبیعی روده ۱۰
۱-۵- تاثیر آنتی بیوتیکها برروی فلور روده ۱۲
۱-۶- علایم خارج شدن توازن باکتریهای روده ۱۳
۱-۷- پروبیوتیکها ۱۳
۱-۸- منافع مصرف پروبیوتیکها ۱۳
۱-۹- اشکال پروبیوتیکها ۱۴
۱-۱۰- پری بیوتیکها ۱۴
۱-۱۱- باکتریهای بیهوازی احیاکننده سولفات ۱۵
۱-۱۲- نقش باکتریهای احیا کننده سولفات در طبیعت ۱۵
۱-۱۳- نقش باکتریهای احیا کننده سولفات در صنعت نفت ۱۶
۱-۱۴- خوردگی میکروبی ۱۶
۱-۱۵- واکنشهای احیای ترموشیمیایی سولفات ۱۷
۱-۱۶- سیستمهای آلوده به SRB 17
۱-۱۷- اهداف، فرضیات و پرسش اصلی پژوهش ۱۸
۱-۱۷-۱ اهداف اصلی ۱۸
۱-۱۷-۲ اهداف اختصاصی ۱۸
۱-۱۷-۳ اهداف کاربردی ۱۸
۱-۱۷-۴ فرضیات پژوهش ۱۸
۱-۱۷-۵ پرسش اصلی پژوهش ۱۸
فصل دوم: پیشینه پژوهش
۲-۱- پژوهشهای انجام گرفته در سطح جهان ۲۰
۲-۲- پژوهشهای انجام گرفته در ایران ۲۳
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱- مواد و روش کار ۲۵
۳-۲- محیط کشت مورد نیاز ۲۶