انقلاب اسلامی

6ـ ایران باستان مقدس است.
7ـ حکومت موروثی است.
8ـ ‌رعیت نوکران شاه محسوب می‌شوند.
9ـ رعیت (مردم) را حق دخالت در امور مملکت نیست، صلاح مملکت خویش خسروان دانند.
10ـ دین از سیاست جداست.
گفتمان سلطنت‌طلبی علاوه بر نهاد سلطنت و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به آن از سوی برخی احزاب دولت ساخته نیز ترویج می‌شد. از جمله این احزاب فرمایشی و تصنعی که ظهور و سقوطی داشتند عبارت بودنداز: حزب وطن، حزب اراده ملی، حزب دمکرات ایران، حزب مردم، حزب ملیون، کانون مترقی، حزب ایران نوین و سرانجام حزب رستاخیز ملت ایران.
2 ـ 4ـ گفتمان اسلام ناب محمدی(ص)
در مقابله باگفتمان سلطنت طلبی مهم‌ترین گفتمانی که بپا خاست، گفتمان اسلام ناب محمدی (ص) به رهبری امام خمینی(ره) بود، بزرگترین نظام معنایی که پس از ورود اسلام به ایران به منزله روح ایران محسوب می‌شد. گفتمان اسلامی وسیع‌ترین گستره و عمیق‌ترین تأثیررا بر جامعه ایران داشته و در طول دوران سلطنت همواره رقیب گفتمان سلطنتی بوده است. مفاهیم، معانی، گزاره‌ها و مفصل بندی گفتمان اسلامی، اساسی‌ترین تأثیر را در فهم و تحلیل ما ایرانیان داشته است. اللّه، توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت، ولایت، ولایت فقیه، مرجعیت، مهدویت و مانند آن از مفاهیم اصلی این گفتمان به حساب می‌آیند.
سرچشمه بسیاری از قیام‌ها و نهضت‌های ضد استبدادی و استعماری در تاریخ ایران گفتمان اسلامی است. مفاهیمی چون شهادت، کربلا، عاشورا، و امام حسین(ع) در تضاد با واژه‌های نظام یزیدی در اعصار مختلف آثار الهام بخش داشته است. منشأ گفتمان اسلامی وحی الهی است که بر قلب پیامبر خدا محمد بن عبدالله(ص) نازل شد. «حاکمیت الله و اجتناب از حکومت طاغوت» مفهوم مرکزی این گفتمان است. با رحلت رسول خدا(ص)، گفتمان اسلام ناب در الگوی امامت شیعی تداوم یافت اما در عمل جز اندک زمانی، مانع از تحقق آن شدند.
گفتمان خلافت نیز دیری نپایید که رنگ مفاهیم، گزاره‌ها و احکام سلطنت گرفت. از آن پس آنچه بنام خلافت اموی و عباسی تداوم یافت، روز به روز بیشتر به نظام سلطنت نزدیک می‌شد. احیای گفتمان سلطنت‌طلبی در خلافت اموی و عباسی، احیای نظام سلطنت را نتیجه داد. با تحول دوران، نوبت به صفویان رسید. آنان نیز به رغم رسمی کردن مذهب شیعه، گفتمان مسلط خود را نظام معنایی سلطنتی قرار دادند. این روند به استثنای دوره فترت پس از سقوط صفویه، در عصر قاجار و سپس پهلوی تداوم یافت. رضاشاه پس از سوار شدن بر قدرت، مبارزه بی‌رحمانه خود را با مفاهیم دینی آغاز کرد، روحانیت شیعه را که در حوزه اندیشه، گفتار و رفتار نظام گفتمانی اسلام را ترویج می‌کرد، به شدت سرکوب کرد. محمد رضا نیز در عصر خود با همکاری روشنفکران غرب زده، کژ راهه پدر را سریع‌تر پیمود.
بعد از کودتای 28 مرداد 1332، استبداد راه فهم و اندیشه را سد کرد و انرژی حاصل از آن با سد‌شکنی امام خمینی سیل بنیان برافکن گفتمان اسلام انقلابی بود که مفاصل گفتمان سلطنتی و سکولار را خرد کرد. صورت بندی جدیدی از تحلیل واقعیات اجتماعی با وحدت دین و سیاست شکل گرفت. ساختار نظام معنایی جدیدی پی‌افکند و مردم در پرتو نظریه‌ها، آراء و راهبردهای زبانی بنیانگذاری نهضت، پیروزی انقلاب اسلامی را در عصر فرا مدرن با شکست نظام اندیشه و عمل شاهنشاهی در بهمن 1357 جشن گرفتند. گزاره‌های غالب گفتمان اسلام ناب محمدی(ص) به قرار زیر است:
1ـ سیاست این است که جامعه را هدایت کند. اسلام تمامش سیاست است. دین از سیاست جدا نیست.
(امام ،صحیفه نور : 218ـ217)
2ـ حق حاکمیت، ولایت و امامت تنها از آن اللّه و کسانی است که او اجازه دهد.
3ـ انسان دارای کرامت و شرافت است.
4ـ خداوند پیامبران را برای هدایت انسان‌ها و رستگاری در دنیا و آخرت فرستاده است.
5ـ همه انسان‌ها در مقابل اندیشه ، گفتار و عمل خود مسئول بوده و در قیامت باید پاسخگوی اعمال خود باشد.
6ـ پس از رحلت پیامبر خدا(ص) امام علی(ع) و یازده فرزندش حاکمان به حق مردم‌اند.
7ـ نظام هستی بر پایه عدالت بنا شده است.
8ـ پیامبران خدا با معجزات، کتاب و میزان برای برپایی قسط با کمک مردم مبعوث شده‌اند
9ـ هدف از تشکیل حکومت، اجرای احکام الهی، بستر سازی برای عبادت خداوند و برقراری قسط و عدل است.

]]>

 

Related articles