فایل دانشگاهی – امکان سنجی استفاده از فنّاوری RFID، در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت …

۱۰۰

۳۸

۱۰۰

۳۸

۱۰۰

۳۸

۱۰۰

میانگین

۴۲/۳

۴۴/۳

۷۱/۳

۰۷/۴

۲۱/۴

۴۴/۳

انحراف معیار

۸۵/۰

۹۲/۰

۶۱/۰

۵۸/۰

۶۶/۰

۸۸/۰

,
جهت پاسخ به پرسش ۱ اساسی، با این عنوان که: “آیا عدم آشنایی مسئولان کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت علوم, تحقیقات و فناروی, با کاربردهای مختلف این فناوری باعث عدم استفاده از آن شده است؟” جدول شماره ۵-۲-۱ در نظر گرفته شده است. همچنین جهت مشخص نمودن میزان سطح معنی داری فراوانی ها، از آزمون استفاده شده است. نتایج بدست آمده از جدول فوق که به بررسی پاسخ پرسشهای ۱ تا ۶ پرسشنامه می پردازد، نشان می دهد که:
در پاسخ به سئوال ۱ پرسشنامه، با این عنوان که: “چقدر با فنّاوری RFID، آشنایی دارید؟” ۲ نفر (۳/۵ درصد) خیلی کم، ۱ نفر (۶/۲ درصد) کم، ۱۶ نفر (۱/۴۲ درصد) متوسط، ۱۷ نفر (۷/۴۴ درصد) زیاد، ۲ نفر (۳/۵ درصد) خیلی زیاد، میزان آشنایی خود را مشخص کرده اند. میانگین پاسخ های این پرسش، ۴۲/۳ درصد، و انحراف معیار آن ، ۸۵/۰ است. نتیجه کلی حاصل از پاسخ به سئوال ۱ پرسشنامه، نشان می دهد که بیش از ۹۳% مسئولان کتابخانه های مرکزی، به میزان متوسط به بالا با فنّاوری مورد نظر آشنایی دارند.
در پاسخ به سئوال ۲ پرسشنامه، با عنوان: “به چه میزان با کاربردهای مختلف فناوری RFID، در کتابخانه ها آشنا هستید؟” ۲ نفر (۳/۵ درصد) خیلی کم، ۲ نفر (۳/۵ درصد) کم، ۱۴ نفر (۸/۳۶ درصد) متوسط، ۱۷ نفر (۷/۴۴ درصد) زیاد، و ۳ نفر ( ۹/۷ درصد) خیلی زیاد، میزان آشنایی خود را نشان داده اند. میانگین پاسخ های این پرسش، ۴۴/۳ درصد، و انحراف معیار آن، ۹۲/۰ است. نتیجه کلی حاصل از پاسخ به سئوال ۲ پرسشنامه، نشان می دهد که، بیش از ۸۱% مسئولان کتابخانه های مرکزی، به میزان متوسط به بالا با کاربردهای فنّاوری RFID آشنایی دارند.
در پاسخ به سئوال ۳ پرسشنامه، با عنوان : “از فناوری RFID، به چه میزان می توان به عنوان سیستم ایمنی در کتابخانه استفاده کرد؟” ۱ نفر (۶/۲ درصد) کم، ۱۱ نفر (۹/۲۸ درصد) متوسط، ۲۴ نفر (۲/۶۳ درصد) زیاد، ۲ نفر ( ۳/۵ درصد) خیلی زیاد، میزان آگاهی خود را نشان داده اند. میانگین پاسخ های این پرسش، ۷۱/۳ درصد، و انحراف معیار آن، ۶۱/۰ است. نتیجه کلی حاصل از پاسخ به سئوال ۳ پرسشنامه نشان می دهد که، بیش از ۹۷% از مسئولان کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها، با کاربرد فنّاوری RFID به عنوان سیستم ایمنی کتابخانه، به میزان متوسط به بالا آشنایی دارند.
در پاسخ به سئوال ۴ پرسشنامه، با عنوان: “از فناوری RFID، چقدر می توان در بخش امانت کتابخانه کمک گرفت؟” ۵ نفر (۲/۱۳ درصد) متوسط، ۲۵ نفر (۸/۶۵ درصد) زیاد، و ۸ نفر (۱/۲۱ درصد) خیلی زیاد، میزان اطلاع خود را نشان داده اند. میانگین پاسخ های این پرسش، ۰۷/۴ درصد، و انحراف معیار آن، ۶۱/۰ است. نتیجه کلی حاصل از پاسخ به سئوال ۴، نشان می دهد که، ۱۰۰% مسئولان کتابخانه ها، به میزان متوسط به بالا، با کاربردهای فنّاوری RFID، در بخش امانت کتابخانه آشنایی دارند.
در پاسخ به سئوال ۵ پرسشنامه، با عنوان: “از فناوری RFID، چقدر می توان در قفسه خوانی کتابخانه کمک گرفت؟” ۵ نفر (۲/۱۳ درصد) متوسط، ۲۰ نفر (۶/۵۲ درصد) زیاد، ۱۳ نفر (۲/۳۴ درصد) خیلی زیاد، میزان اطلاع خود را نشان داده اند. میانگین پاسخ های این پرسش، ۲۱/۴ درصد، و انحراف معیار آن، ۶۶/۰ است. نتیجه حاصل از پاسخ به سئوال ۵ پرسشنامه، نشان می دهد که، ۱۰۰% مسئولان کتابخانه ها، به میزان متوسط به بالا، با کاربرد فنّاوری RFID در قفسه خوانی کتابخانه آشنایی دارند.
در پاسخ به سئوال ۶ پرسشنامه، با عنوان: “از فنّاوری RFID، چقدر می توان در مدیریت بهتر کتابخانه ها سود جست؟” ۵ نفر (۲/۱۳ درصد) کم، ۱۵ نفر (۵/۳۹ درصد) متوسط، ۱۴ نفر (۸/۳۶ درصد) زیاد، و ۴نفر (۵/۱۰ درصد) خیلی زیاد، نظر خود را مشخص کرده است. میانگین پاسخ های این پرسش، ۴۴/۳ درصد و انحراف معیار آن، ۸۶/۰ است. نتیجه حاصل از پاسخ به سئوال ۶ نشان می دهد که، نزدیک به ۸۷% مسئولان کتابخانه ها، به میزان متوسط به بالا، معتقدند که می شود از فنّاوری RFID در مدیریت بهتر کتابخانه های بهره گرفت.
نتایج کلی حاصل از پاسخ به سئوال های ۱ تا ۶ پرسشنامه، که جهت سنجش میزان آشنایی مسئولان کتابخانه ها، با فنّاوری RFID ، برای پاسخ به پرسش ۱ اساسی تحقیق، با این عنوان که: “آیا عدم آشنایی مسئولان کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت علوم, تحقیقات و فناروی, با کاربردهای مختلف این فناوری باعث عدم استفاده از آن شده است؟”، نشان می دهد که مسئولان کتابخانه ها به میزان ۹۳٪ با این فنّاوری آشنایی بوده، و عدم آشنایی مسئولان کتابخانه ها با فنّاوری مورد نظر، نمی تواند از علل عدم استفاده از فنّاوری مذکور، در کتابخانه ها باشد. همچنین با توجه به آزمون محاسبه شده، که مقدار آن ۹/۶ است، و مقایسه آن با ارزش بحرانی در سطح ۵% مشخص گردید که تفاوت فراوانی ها معنی دار است.
جدول شماره ۵-۲-۲٫ توزیع فراوانی و درصد، پاسخ پرسش های ۷ تا ۹ ، مر بوط به پرسش ۲ اساسی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است