امکان سنجی استفاده از فنّاوری RFID، در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت …

ایجاد سیستم های اعلان خطر در اتومبیل (مثل باد لاستیک)
پیشینه های تحقیق
در این بخش ابتدا پیشینه ی داخل ایران و سپس پیشینه های خارج از ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۳-۱ پیشینه ی داخلی
با توجه به اینکه زمان زیادی از استفاده از فنّاوری RFID در ایران نمی گذرد، هنوز پژوهش درخور توجهی در این زمینه وجود ندارد. تنها پژوهش نزدیک به این موضوع پژوهش ذیل است که: ذوالفقاری(۱۳۸۷) با عنوان ” بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID در کارآیی مدیریت زنجیره تامین (SCM) با تاکید بر صنایع غذایی” انجام داده است، که پژوهشگر در این پژوهش به این نتیجه رسیده است که: رابطه معناداری میان بکارگیری تکنولوژی RFID و کارآیی SCM وجود دارد، اگر شرکت های صنایع غذایی بخواهند به حداکثر کارآیی در زنجیره تامین خود دست یابند می بایست تکنولوژی RFID را براساس اولویت های بدست آمده از نتایج تحقیق در بخش های زیر بکار برند: فروش، انبار، تولید، تامین مواد، توزیع. همچنین یکی از مهمترین مشکلات بکارگیری این فنّاوری در این حوزه را، هزینه بالای آن می داند.
۲-۳-۲ پیشینه های خارج از ایران
مویر[۱۷](۲۰۰۶)، در پژوهشی که به “بررسی زمینه های امنیتی فناوری RFID در کتابخانه فینیکس دانشگاه ایالت آریزونا” پرداخته است، اشاره دارد که: کتابخانه های مجری فنّاوری RFID و جایگزین کردن آن به جای سیستم بارکد در حال افزایش است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که: خطرات احتمالی مربوط به استفاده از بکارگیری سیستم امنیتی RFID از جمله تهدیداتی است که می تواند به صورت بالقوه روشهای جاری عملیاتی را در کتابخانه ها با مشکل مواجه سازد و مسئولان کتابخانه ها و کتابداران باید همواره از این عوامل خطر آفرین آگاه باشند.
کارن[۱۸]، پورتر[۱۹](۲۰۰۷) در یافته های پژوهش خود با عنوان:”مقدمه ای بر کاربردهای فناوری RFID در کتابخانه ها”، بیان می دارند که: کاربرد و مزایای ارائه شده توسط سیستم RFID دقیقا با نیازها و حوزه های رو به گسترش کتابخانه ها تطابق دارد. فنّاوری RFID می تواند به فرایندهای عمده و جاری کتابخانه ای از جمله قفسه خوانی و جستجوی منابع کمک کند. پیش از این تقریبا ۸% از کتابخانه های سراسر جهان از تکنولوژی RFID استفاده می کردند و در آینده ای نزدیک، این فنّاوری در سبد خرید کالاها وخدمات کتابخانه ها گنجانده خواهد شد. توسعه و ارزیابی کاربردی کتابخانه ای اثبات کرده است که فناوری RFID می تواند با موفقیت با سیستم های کتابخانه همگن و منسجم شود.
همچنین سیستم های RFID می توانند در سیستم های کتابخانه ای موجود به صورت منسجم قرار گرفته و راندمان فرایندهای عمده انجام گرفته در هر کتابخانه ای را بهبود بخشیده (ارتقاء دهد) و نیز کیفیت خدمات رائه شده توسط کتابخانه ها را افزایش دهد. توانایی RFID برای شناسایی منحصر به فرد موارد می تواند برای کتابخانه ها بسیار مفید و موثر باشد.
نیسو[۲۰](۲۰۰۷)، موسسه اطلاعات استاندارد امریکا، در پژوهشی با عنوان “فنّاوری RFID در کتابخانه های امریکا” به کاربردهای وسیع این فناوری در حوزه های مختلف پرداخته، و استفاده از آن را برای همه مواد کتابخانه ای سفارش می کند.
یو[۲۱](۲۰۰۷)، در پژوهشی با عنوان: “کاربرد RFID و مزایای آن برای کتابخانه ها”، به مزیت های استفاده از فنّاوری RFID اشاره می کند. یافته های این پژوهش، به کاربردهای مختلف فنّاوری RFID در کتابخانه ها می پردازد. بر اساس یافته های این پژوهش: “برای اقتصادی کردن و صرفه جوئی هزینه ها، اولین مرحله ای که باید مورد توجه قرار گیرد بکارگیری RFID در زمینه های خاص و به ویژه در مراکز نگهداری است. با استفاده از فنّاوری RFID می توان میزان موجودی، امنیت بخش های ورودی خروجی و جمع آوری آمار را بسیار مفیدتر و با اطمینان زیاد انجام داد. به نظر می رسد که توسعه بیشتر و پرداختن به مجموعه های دیگر و انواع مواد کتابخانه ای، پس از توسعه فن آوری بوجود آمده است”.
مدهوسودان[۲۲](۲۰۱۰)، در پژوهشی که به پیاده سازی فنّاوری RFID در دو کتابخانه، انستیتو حقوق و کتابخانه ملی علوم و اسناد در شهر دهلی نو پرداخته، اشاره دارد: بعد از تکمیل روش RFID در هردو کتابخانه زمان ورودی و خروجی به کمتر از ۲۰ ثانیه در هر دقیقه کاهش یافته است و استفاده از کتابخانه ها نیز توسط مراجعه کنندگان تا حدود زیادی افزایش یافته است. البته در هیچ کدام از دو کتابخانه میزان صرفه جویی در وقت کارمندان در هنگام ورود و خروج مورد ارزیابی قرار نگرفت. شاید میتوان گفت که هزینه های سنگین از جمله چالش های پیش رو در رابطه با استفاده از فنّاوری RFID می باشد.
وسیشتا[۲۳](۲۰۱۰)، در مقاله ای که به “کاربرد فنّاوری RFID در کتابخانه مرکزی دانشکده علوم و فنّاوری پی ای سی شهر چندیگر هند” پرداخته،: تصویر دقیقی از چگونگی کار سیستم RFID ارائه می دهد و از آن به عنوان یک راهنمای موثر در کتابخانه ها نام برده، که به وسیله آن بر مزیت های عمده RFID از جمله امکان بارگذاری یا تخلیه بار می توان استفاده کرد. ضریب اعتماد بالا، سرعت زیاد و دسترسی و جابجائی خودکار مواد و کتب از جمله مزیت های این روش است.
یافته های پژوهش های مورد بررسی را می توان چنین بیان نمود:
جایگزینی سریع این فنّاوری بجای بارکد
صرفه جویی در هزینه ها
کاهش زمان حضور مراجعه کنندگان در کتابخانه
بالارفتن ضریب امنیت مجموعه
ارائه خدمات بهتر به اعضاء
صرفه جویی در هزینه قفسه

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

خوانی
همچنین، با بررسی نتایج مطالعه های موجود می توان دریافت که، با توجه به مزیت های بسیار این فنّاوری، یکی از مهمترین موانع بکار گیری آن، عدم توان پرداخت هزینه های اولیه آن از سوی موسساتی است که خواهان بکارگیری این فنّاوری اند.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
در این فصل، نخست روش شناسی پژوهش، نوع پژوهش و جامعه آماری تشریح شده، سپس به ابزار گردآوری داده ها، تعیین میزان روایی و پایایی این ابزار، و بالاخره روش های بکار رفته برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها پرداخته می شود.
۳-۲ روش بکار رفته در تحقیق
پژوهش حاضر پیمایشی – توصیفی، و از نوع کاربردی است. پژوهش توصیفی، به پدیده هایی می پردازد که به صورت طبیعی رخ می دهند و در آن هیچ دستکاری آزمایشی صورت نمی گیرد. همچنین پژوهش توصیفی … بر ساختن فرضیه و آزمایش آن، تحلیل روابط بین متغیرهای دستکاری شده، و پروراندن قوانین کلی توجه دارد. (میرزائی، ۱۳۸۸)
این نوع تحقیق، می تواند برای پاسخ به سئوال های پژوهش از انواع زیر مورد استفاده قرار گیرد:
ماهیت شرایط موجود چگونه است؟
چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد؟
وضعیت موجود چگونه است؟ (عباسی، ۱۳۸۸)
۳-۳ جامعه آماری
همه مسئولان کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند، که به استناد کتاب، “فهرست مستند نهادها، سازمان ها و مؤسسات دولتی ایران” (۱۳۸۶)، تعداد ۵۴ دانشگاه را شامل می شود.. برای کل جامعه مورد پژوهش پرسشنامه ارسال شد، اما پس از پیگری های زیاد متاسفانه، فقط ۳۸ کتابخانه که فهرست آنها در جدول ۳-۱ آمده است، پرسشنامه ها را عودت دادند.
جدول ۳-۱ فهرست الفبائی ۳۸ دانشگاه جامعه آماری پژوهش

دانشگاه اراک