سایت مقالات فارسی – امکان سنجی استفاده از فنّاوری RFID، در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت …

۰

۰

۲/۱۳

۶/۵۲

۲/۳۴

۱۰۰

از فناوری RFID، چقدر می توان در مدیریت بهتر کتابخانه ها سود جست؟

فراوانی

۰

۵

۱۵

۱۴

۴

۳۸

۴۴/۳

۸۸/۰

درصد

۰

۲/۱۳

۵/۳۹

۸/۳۶

۵/۱۰

۱۰۰

جدول فوق, نتایج به دست آمده از پاسخ به پرسش های ۱ تا ۶ پرسشنامه را، که جهت پاسخ به پرسش ۱ اساسی, با عنوان “آیا عدم آشنایی مسئولان کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت علوم, تحقیقات و فناروی, با کاربردها مختلف این فناوری باعث عدم استفاده از آن شده است؟” نشان می دهد. بر این اساس:
در پاسخ به سئوال ۱ پرسشنامه، ۲ نفر (۳/۵ درصد) خیلی کم، ۱ نفر (۶/۲ درصد) کم، ۱۶ نفر (۱/۴۲ درصد) متوسط، ۱۷ نفر (۷/۴۴ درصد) زیاد، ۲ نفر (۳/۵ درصد) خیلی زیاد، میزان آشنایی خود با فنّاوری مورد نظر را مشخص کرده اند. میانگین پاسخ های این پرسش، ۴۲/۳ درصد، و انحراف معیار آن ، ۸۵/۰ است.
در پاسخ به سئوال ۲ پرسشنامه، ۲ نفر (۳/۵ درصد) خیلی کم، ۲ نفر (۳/۵ درصد) کم، ۱۴ نفر (۸/۳۶ درصد) متوسط، ۱۷ نفر (۷/۴۴ درصد) زیاد، و ۳ نفر ( ۹/۷ درصد) خیلی زیاد، میزان آشنایی خود را با کاربردهای فنّاوری مورد نظر، مشخص نموده اند. میانگین پاسخ های این پرسش، ۴۴/۳ درصد، و انحراف معیار آن، ۹۲/۰ است.
در پاسخ به سئوال ۳ پرسشنامه، ۱ نفر (۶/۲ درصد) کم، ۱۱ نفر (۹/۲۸ درصد) متوسط، ۲۴ نفر (۲/۶۳ درصد) زیاد، ۲ نفر ( ۳/۵ درصد) خیلی زیاد، میزان آگاهی خود را نشان داده اند. میانگین پاسخ های این پرسش، ۷۱/۳ درصد، و انحراف معیار آن ۶۱/۰ است.
در پاسخ به سئوال ۴ پرسشنامه، ۵ نفر (۲/۱۳ درصد) متوسط، ۲۵ نفر (۸/۶۵ درصد) زیاد، و ۸ نفر (۱/۲۱ درصد) خیلی زیاد، میزان اطلاع خود را نشان داده اند. میانگین پاسخ های این پرسش، ۰۷/۴ درصد، و انحراف معیار آن، ۵۸/۰ است.
در پاسخ به سئوال ۵ پرسشنامه، ۵ نفر (۲/۱۳ درصد) متوسط، ۲۰ نفر (۶/۵۲ درصد) زیاد، ۱۳ نفر (۲/۳۴ درصد) خیلی زیاد، میزان اطلاع خود را نشان داده اند. میانگین پاسخ های این پرسش، ۲۱/۴ درصد، و انحراف معیار آن، ۶۶/۰ است.
در پاسخ به سئوال ۶ پرسشنامه، ۵ نفر (۲/۱۳ درصد) کم، ۱۵ نفر (۵/۳۹ درصد) متوسط، ۱۴ نفر (۸/۳۶ درصد) زیاد، و ۴نفر (۵/۱۰ درصد) خیلی زیاد، نظر خود را مشخص کرده است. میانگین پاسخ های این پرسش، ۴۴/۳ درصد و انحراف معیار آن، ۸۶/۰ است.
نمودار فوق, میانگین پاسخ به پرسش های ۱ تا ۶ پرسشنامه را که مربوط به پرسش ۱ اساسی پژوهش می شود, نشان می دهد.