امکان سنجی استفاده از فنّاوری RFID، در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های …

۳-۴ روش جمع آوری داده ها
روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. برای ارسال پرسشنامه ها، ابتدا به جهت سرعت و سهولت در کار، از طریق پست الکترونیک اقدام شد. به این منظور، پژوهشگر برای بدست آوردن آدرس پست الکترونیک کتابخانه ها و مسئولان مورد نظر (رئیس یا معاون کتابخانه)، ابتدا با جستجو در وبگاه دانشگاه ها و کتابخانه هایی که وبگاه مستقل داشتند، مراجعه و ضمن یادداشت کردن آدرس آنها، برای همه آنها از طریق پست الکترونیک پرسشنامه ارسال کرد، که تنها سه کتابخانه (۵ درصد) به این روش پاسخ مثبت دادند. پس از ناموفق بودن این روش؛ پژوهشگر (ضمن شرکت، در کارگاه شرکت السویر، ویژه مسئولان کتابخانه های دانشگاهای وزارت علوم، که در تاریخ ۸ آبان ۸۹ در دانشگاه تهران برگزار شد)، اقدام به توزیع پرسشنامه، به مسئولان حاضر در این کارگاه نمود، که از این طریق نیز جواب ده پرسشنامه، دریافت شد. سپس، اقدام به ارسال پرسشنامه از طریق پست سفارشی نمود، و پس از پیگیری های مکرر، و بعد از بیش از یک ماه انتظار، تنها ۲۵ پرسشنامه دیگر دریافت شد، که جمعا تعداد ۳۸ پرسشنامه، دریافت، که این تعداد، ۳۷/۷۰ درصد جامعه آماری را تشکیل می دهد.
۳-۵ توصیف ابزارها و جمع آوری داده ها
همان گونه که بیان شد، ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه است. پرسشنامه این پژوهش شامل ۳ سئوال دموگرافیک، ۶ سئوال زمینه ای، و ۲۵ سئوال اصلی بسته (با مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت[۲۴])، و یک سئوال باز، جهت ارائه نظرات است. سئوالات دموگرافیک، مشخصات پاسخ دهنده را از نظر جنسیت، رشته تحصیلی(از نظر میزان انطباق با مسئولیت یعنی کتابدار بودن یا نبودن)، و میزان تحصیلات، مورد ارزیابی قرار می دهد. سئوالات زمینه ای امکانات و تجهیزات کتابخانه مورد نظر، از قبیل: نرم افزار مورد استفاده، میزان بودجه، نوع اداره مخزن، مجموعه مدارک، تعداد کارکنان و نوع تخصص آنها، پرداخته است. پرسش های اصلی، شامل ۲۵ پرسش، در پنج بخش، که به تعداد پرسش های اساسی پژوهش، به شرح زیر، قرار گرفته است؛ ۶ سئوال، جهت بررسی، “میزان آشنایی مسئولان کتابخانه ها با فنّاوری RFID”، ۳ سئوال، درباره، “هزینه های اولیه خرید و راه انداز سیستم”، ۵ سئوال، درباره، “حجم مجموعه و ارتباط آن با بکارگیری فنّاوری RFID”، ۷ سئوال، درباره “امکانات و توانایی های نرم افزار کتابخانه ای مورد استفاده کتابخانه ها”، و ۴ سئوال پایانی، اختصاص به، “بررسی نظرات مسئولان کتابخانه ها، درباره بکارگیری فنّاوری RFID و نقش آن در کاهش هزینه ها”، دارد.
۳-۶ روش های آماری تجزیه و تحلیل
پس از رمز گذاری، و محاسبه نمرات مربوط به متغیرها، اطلاعات بدست آمده از ۳۸ پرسشنامه (۷۱ درصد جامعه آماری)؛ برای کاهش خطا، و سرعت و سهولت در کار، ابتدا داده ها وارد “جدول استخراج داده ها از پرسشنامه” شده، سپس داده ها از روی جدول مذکور وارد نرم افزار SPSS ویرایش ۱۶ گردیده است، تا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در فصل ۴ و ۵ پژوهش، مورد استفاده قرار گیرد.
۳-۷ توصیف پرسشنامه
توصیف پرسشنامه، به بررسی روایی و پایایی آن می پردازد. روایی، مشخصه ای است، که، آنچه را عملا مورد سنجش قرار گرفته است، به آن مورد که قصد سنجش آن را داشته ایم، ربط می دهد. (پائو، ۱۳۷۹)
براین اساس، و برای تعیین روایی پرسشنامه محقق ساخته، ابتدا از روش اعتبار محتوا استفاده شد. بدین منظور، ابتدا پرسشنامه، بین ۲۵ کتابدار (کارشناس ارشد و کارشناس با سابقه بیش از ۱۰ سال کار در کتابخانه) و روسای کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار، توزیع شد، تا چگونگی سئوال ها مورد ارزیابی قرار گیرد، و پس از اطمینان یافتن از میزان روایی، پایایی آن نیز، به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.
امّا؛ پایایی، مشخصه ایست که، درجه ثبات یا یکدستی داده های گردآوری شده توسط ابزار مورد استفاده را در طول زمان نشان می دهد.(پائو، ۱۳۷۹)
از آنجایی که این پرسشنامه براساس یک سیاهه دقیق و کنترل شده تهیه گردیده است، نتایج بدست آمده، با استفاده از اعتبار محتوا، نشان داد که پرسشنامه مطابق با سئوال های پژوهش بوده، و همان عواملی را که انتظار می رفت، سنجیده است. به همین دلیل از روایی لازم برخوردار است.
جهت تعیین پایایی پرسشنامه، پیش آزمون بر روی ۱۵ کتابخانه دانشگاهی استان خراسان، صورت گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه، از طریق یکبار اجرای آزمون می باشد، و مقدار آن بین صفر و یک متغیّر است. هرچه این مقدار از ۵/۰ بزرگتر باشد، میزان پایایی بالاتر است، و اگر این عدد از ۵/۰ کمتر باشد، از پایایی آن کاسته می شود. بدین ترتیب ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده توسط نرم افزار SPSS، برای این پرسشنامه (۸۹/۰=a) می باشد، که نشان دهنده هماهنگی درونی بین سئوال های پرسشنامه، و درنتیجه، نشانه ی اعتبار آن است.
 
محدودیت های پژوهش
موانع و مشکلات پژوهشی در ایران، تا حدودی مشابه است، در زیر، به بعضی از آنها که این پژوهش نیز از آن بی نصیب نبوده، اشاره، همچنین برخی از محدودیت های خاص پژوهش حاضر به شرح زیر بیان می شود:
۳-۸-۱ دشواری دسترسی به آمارهای مربوط به جامعه مورد پژوهش، و نبودن اطلاعات رسمی و معتبر، درباره آنها.
۳-۸-۲ به روز نبودن اطلاعات، ازجمله پست الکترونیک کتابخانه ها، که در وبگاه های دانشگاه ها یا کتابخانه ها آمده بود.
۳-۸-۴ عدم تمایل به ارائه اطلاعات در خصوص بودجه، که یکی از مهمترین عوا

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مل پاسخ ندادن بعضی از کتابخانه ها، به پرسشنامه بوده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
داده ها
۴-۱ مقدمه
همان گونه، که در فصل پیش گفته شد، پس از ارسال پرسشنامه ها از روش های مختلف، به کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، و دریافت پاسخ از ۳۸ کتابخانه (۷۱ درصد جامعه آماری)، و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها، و وارد نمودن آنها به “جدول استخراج داده از پرسشنامه”، اطلاعات بدست آمده، از روی جدول مذکور وارد نرم افزار SPSS ویرایش ۱۶ گردید، تا برای مرحله اصلی، یعنی تجزیه و تحلیل اطلاعات، در فصل ۴ و ۵ این پژوهش، قابل استفاده گردد.
در این فصل، پژوهشگر، ابتدا, به شرح و تجزیه و تحلیل سئوالات دموگرافیک و زمینه ای پرداخته، سپس با استفاده از جدول و نمودار, به تجزیه و تحلیل و بررسی سئوالات پرسش نامه در قالب پرسش های اساسی می پردازد.
۴-۲ تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش براساس سئوال های دموگرافیک و زمینه ای پرسشنامه
جدول شماره ۴-۲-۱٫ توزیع فراوانی و درصد مسئولان پاسخ دهنده، براساس جنسیت

متغیر
نام دانشگاه
جنسیت متغیر
نام دانشگاه
جنسیت