فایل دانشگاهی – اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys …

حتی برگ های گیاهان آلی یک کاهش در پتانسیل اسمزی نشان می دهند. اگرچه فقط ریشه ها در تماس با نمک هستند.
این اثرات اسمزی روشن فقط مادامی که نمک قادر نیست به سلولها نفوذ کند به وجود می آید. اگرچه استرس نمک ممکن است منجر به بسته شدن روزنه ها و بنابراین کاهش تعرق شوند اگر نمک اجازه داده شود تا وارد سلولهای محافظ روزنه شوند آن ممکن است شیب اسمزی را معکوس که منجر به باز شدن روزنه ها و بنابراین افزایش تعرق گردد. در بررسی های انجام گرفته علائم تنش اسمزی با کاهش رشد و محصول مشخص میگردد)بویر[۷۳]،۱۹۹۰).
موقعی که شورپسند ها در معرض تنش اسمزی قرار میگیرند. یک تعادل بین مقدار اسمزی و شیره گیاهی خود را در مغز ریشه دارند برقرار میسازند. این معمولاً به خاطر جذب مقدار قابل توجه نمک از خارج به مغز ریشه ممکن میگردد. غلظت نمک در داخل سلول کم و بیش خیلی جزئی کمتر از غلظت نمک در خارج سلول خواهد بود که البته این بستگی به میزان محلولهای آلی موجود در سلول دارد(باجی[۷۴]،۲۰۰۲).
برای نمونه ارزش اسمزی برگهای بوته شور[۷۵]، تغییرات محلول خاکهای رویشگاهاش تغییر
می نماید. در خاکهایی که ترکیبات کلراید از ۱۹ تا ۹۲۵۰ پی پی ام[۷۶] متغیر بوده برگهای آتریپلکس مستقر در این سری خاکها جمعآوری گردید. که ترکیبات کلرایدی برگهای خشک از ۶/۹ تا ۶/۱۳ درصد متغیر بوده است(باسنایاک[۷۷]،۱۹۸۵).
افزایش غلظت شیره سلولی با افزوده شدن مواد آلی و غیر آلی ممکن شده است ولی مواد غیر آلی تنش اساسی را ایفا می کنند افزایش غلظت شیره سلولی مقدمتاً با اندوخته شدن کلرایتها و سولفات سدیم ممکن می گردد(گلزار[۷۸]،۲۰۰۱).

۲-۴-۱-۲ استرس کمبود[۷۹]

کاهش رشد به واسطه شوری جلوگیری از جذب مواد غذایی را به واسطه جذب کلرید سدیم که در رقابت با یونهای مواد غذایی می باشد بیان می کند که این ممانعت توسط پتاسیم برطرف
می شود(براون[۸۰]،۱۹۸۰).
حتی تکههای برگ آتریپلکس که گیاهی نمک دوست است وقتی در یک محلول کلرور سدیم قرار می گیرد، سدیم را به مقدار زیادی در تبادل برای پتاسیم که از واکوئل از دست رفته است جذب می کند(چاندلر[۸۱]،۱۹۹۴).
هر چند که Salicornia یک شور پسند میباشد و بنابراین توسط شوری صدمه نمیبیند بنابراین کاهش در جذب یون پتاسیم توسط گیاهان در معرض شوری ضرورتاً یک استرس کمبود را نشان نمی دهند(چریسپیلز[۸۲]،۱۹۹۴).
احتمالاً در شور پسندها، سدیم قادر به جانشینی برای K+ می باشد به هر حال تا اندازه ای
یک کــاهش در جــذب خــود به خــود یک ارتبــاط با صــدمه زدن را ثــابت نمیکنــد(کوسگراو[۸۳]،۱۹۹۳).
همانطوری که در فوق اشاره شد پتاسیم تنها عنصری نیست که ممکن است در نتیجه یک استرس نمک کاهش یابد. هر دو کلرایدها و سولفاتها یک کاهش را در گوجه فرنگی سبب میشوند(داوی[۸۴]،۱۹۹۰).
گوگرد و پتاسیم بیشتری توسط پنبه احتیاج است زمانی که با کلرید سدیم در معرض شوری قرار گرفته است. زمانی که پنبه در معرض شوری قرار میگیرد گوگرد و پتاسیم بیشتری نیاز است(دیویس[۸۵]،۱۹۹۲).
آنچه نتیجه گرفته می شود این است که کاهش جذب مواد غذایی در نتیجه کاهش در رشد که توسط نمک القاء شده بوجود آید. نتیجه مهم اینکه در اثر کاهش رشد بواسطه نمک جذب مواد غذایی کاهش مییابد.در جو تجمع p در ریشهها بیشتر و در برگهای گیاهان در معرض شوری نسبت به شاهد کمتر بود که بیشتر یک مشکل انتقال را نشان میداد تا اینکه یک شکل جذب را نشان دهد(دونالد[۸۶]،۱۹۸۶).
باز دارندگی رشد ریشه و انتقال در فاصله زیاد هر چند انتظار میرود که جذب همه مواد غذایی را بطور یکسان کاهش می دهد ولی چنین کاهش یکنواختی معمولاً به نظر نمی رسد که به وجود آید(داوی،۱۹۹۰).

۲-۴-۲ استرس های اولیه که توسط نمک ایجاد می شود

استرس اولیه شامل اثرات سمی ویژه نمک می باشد که به دو شکل زیر عمل می کند:
الف) به طور مستقیم روی غشاء بیرونی پلاسما
ب) بعد از نفوذ از طریق غشاء به پروتوپلاست
در مقیاس وسیع صدمه استرس اسمزی توسط جذب نمک خنثی میشود ولی صدمه اولیه توسط جذب نمک افزوده می شود.
توسط گیاهان از محلولهای کلرید سدیم و Cl با سرعت بیشتری از Na+ جذب می شود و بنابراین صدمه Cl زودتر پدید می آید و از صدمه Na+ شدیدتر می باشد.
ایشیزاکا[۸۷] در سال ۱۹۶۳ نتیجه گرفت که عامل اولیه صدمه به برنج در ارتباط با کلرید سدیم یک درصد تجمع Cl در شاخه ها بوده است.
یکی از معمولیترین رویهها جهت مقایسه اثر اسمزی با صدمه اولیه نمک مقایسه محلولهایی از نمک و دیگر مواد آلی که دارای فشار اسمزی مساوی هستند میباشد. برای مثال لوبیا در محلولهایی از مواد کاربوواکس در مقایسه با محلول نمک (شامل یونهای سدیم، کلسیم، منیزیم و کلرایدها) که در هر دو محلول دارای فشار اسمزی مساوی بودند محصول بیشتری دارد)دور[۸۸]،۱۹۹۳).
جلبک آب شیرین نیز وقتی در محلولهای از ساکارز و کلرور سدیم با فشارهای اسمزی مساوی قرار گرفت صدمه حاصله برای جلبک در محلول ساکارز کمتر از محلول کلرور سدیم بوده است و نیز جلبکها شورپسند در هر دو محلول مقاومت نشان داده و صدمهای ندیده اند(فری[۸۹]،۱۹۹۵).
طی بررسیها مشخص شد که لطمه حاصله از تأثیر اولیه نمک بیشتر به آنیون مربوط میگردد تا کاتیون و نیز مشخص گردید. بعضی از گونهها نسبت به تنش اسمزی و بعضی دیگر نسبت به تنش اولیه نمک مقاوم می باشند. برای

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مثال صدمه ای که ذرت از کلرور سدیم می بیند بخاطر افزایش نمک در داخل سلول بوده لذا ناشی از تأثیرات اولیه نمک می باشد)دور[۹۰]،۱۹۹۳).
آبیاری گل سرخ باکارا[۹۱] با آب حاوی کلرور بسیار زیانآورتر از آبیاری با آب حاوی نیترات با همان درجه شوری بوده است.با توجه به تجربیات بدست آمده مشخص شده است که صدمات اولیه ناشی از Mg2+ بیشتر از Na+ و Cl بیشتر از  و  با No3 میباشد(داوی،۱۹۹۰).
۲-۴-۲-۱ صدمه غیر مستقیم اولیه نمک
الف) بازدارندگی رشد و نمو
به دلیل نگهداری غلظتها و تعادلهای یونی که اعمال وظیفه طبیعی سلول را تقویت می کنند این نگهداری غلظت نمک سدیم پائینتر در پرتو پلاسم خود نسبت به خاک احاطه کنند احتیاج به صرف انرژی دارد که در غیر این صورت برای فرایندهای رشد قابل دسترسی خواهد بود همچنین نمو گیاه با شوری تحت تأثیر قرار می گیرد، شوری حاصل از کلرید سدیم ظهور گل را تقریباً در تمام کولیتوارهای مرغ آزمایش شده به تأخیر می اندازد. بعلاوه در هلو علیرغم این تأخیر در گل دهی، شوری رسیدگی میوه و برگ ریزی پائیز را جلوه می اندازد(فری[۹۲]،۱۹۹۵).
ب)اثر شوری بر تنفسرابطه تنفس و شوری محیط در بین گروه های مختلف گیاهان تفاوت دارد در شور رویها افزایش شوروی محیط باعث کاهش پتانسیل اسمزی، بافتهای گیاه و افزایش شدت تنفس آنها می گردد در صورتی که افزایش شوری در شیرین رویها موجب کاهش کمی در پتانسیل اسمزی آنها شده ولی شدت تنفس آنها شدیداً کاهش می یابد.
و تنفس گونه Algae قهوه ای با افزایش شوری متوقف گردید. و تحت تأثیر نمک شبکه پرتوپلاسمی سلولها افزایش یافت. در گونه های گندم و چاودار با افزایش سولفات سدیم درجه تنفس کاهش یافت. در گونه آب شیرین غلظت متوسطه  درجه تنفس را افزایش داد و Cl در تمام غلظتها سبب کاهش درجه تنفس شده است(داوی[۹۳]،۱۹۹۰).
پ)اثر شوری بر متابولیسم پروتئینهاگیاهان رشد یافته در محیط شور یونها را با نسبتهای مختلفی از محیط جذب میکنند این اختلاف در مقدار و ترکیب یونی سلولهای گیاهی، تغییراتی در فعالیت سیستمهای متابولیسمی ایجاد میکنند که از جمله آنها تغییراتی که در آبگیری پروتئین ایجاد میشود زیرا یونها ماهیت لایه آبدارتر اطراف مولکولهای پروتئین را تحت تأثیر قرار
می دهند.در کل مقدار پروتئین بافتهای گیاه تحت شرایط خشک و یا شور به دلیل افزایش پروتئولیز و کاهش سنتز پروتئین کاهش می یابد(فری[۹۴]،۱۹۹۵).
کلرید سدیم سنتز پروتئین را کاهش میدهد و هیدرولیز آن را در محصولات زیادی افزایش
می دهد. برای نمونه در رویشهای نخود و در برگها انگور و سنتز در لوبیا تا ۷۲- میلی اکی والان نمک بر لیتر کاهش می یابد.کلرور سدیم و سولفات سدیم از سنتز پروتئین های اصلی جلوگیری بعمل می آورند و افزایش پروتئین های اسیدی را سبب می شود.
ت)اثر شوری بر متابولیسم کربوهیدرات هابطور کلی متابولیسم کربوهیدرات ها در گیاهان تحت تأثیر شوری قرار می گیرد.
متابولیسم نشاسته در اثر شوری به صورتهای مختلف تحت تأثیر قرار می گیرد در گیاهان شور روی مانند Aster tripolium تأثیر جزئی در متابولیسم نشاسته صورت گرفته است. در حالی که در گیاه شیرین روی مانند Syringq vulgaris مقدار نشاسته در  غلظت نمک آب دریا تا نصف پائین می آید.
ث)اثر شوری بر فعالیت بعضی از آنزیم هااز آنجائی که بعضی از آنزیم ها به تنش آبی نسبت به بقیه حساستر هستند لذا تغییر متابولیسمی تحت شرایط شور دیده می شود.