. کریستنسن، آرتور، مزدا پرستی در ایران قدیم، ترجمه ذبیحالله صفا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1336، صص 33 -45؛ همو، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ویراستار حسن رضایی باغ... متن کامل

. کریستنسن، آرتور، مزدا پرستی در ایران قدیم، ترجمه ذبیحالله صفا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1336، صص 33 -45؛ همو، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ویراستار حسن رضایی باغ... متن کامل

.Dərisdênân. . Khvarraghàn. . بر اساس منابع اسلامی، پیش از مزدک، زردشت خرگان این دین را تبلیغ میکرده است (ر.ک. طبری، جلد 2، ص 99) و بر اساس منابع بیزانسی، بوندوس نامی در روم. کریستنسن بر این نظر است... متن کامل

.Dərisdênân. . Khvarraghàn. . بر اساس منابع اسلامی، پیش از مزدک، زردشت خرگان این دین را تبلیغ میکرده است (ر.ک. طبری، جلد 2، ص 99) و بر اساس منابع بیزانسی، بوندوس نامی در روم. کریستنسن بر این نظر است... متن کامل

. دینوری، ابوحنیفه احمدبنداود، اخبارالطوال، قاهره، دار إحیاء الکتب العربیه، 1960م، ص 361. . ابنطقطقی، محمدبنعلی، ‏الفخری فیالآداب السلطانیه و الدول الاسلامیه، تصحیح کتبی و محمود... متن کامل

. دینوری، ابوحنیفه احمدبنداود، اخبارالطوال، قاهره، دار إحیاء الکتب العربیه، 1960م، ص 361. . ابنطقطقی، محمدبنعلی، ‏الفخری فیالآداب السلطانیه و الدول الاسلامیه، تصحیح کتبی و محمود... متن کامل

فرای، ریچارد نلسون، تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجبنیا، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1380._______، تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، 1363._______، عصر... متن کامل

فرای، ریچارد نلسون، تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجبنیا، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1380._______، تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، 1363._______، عصر... متن کامل

نخجوانی، هندوشاهبنسنجر، تجارب السلف، تصحیح عباس اقبال، تهران، فردین، 1313.نرشخی، ابوبکرمحمدبنجعفر، تاریخ بخارا، ترجمه ابونصراحمدبنمحمدبننصرقباوی، تلخیص محمدبنزفربنعمر، تصحیح... متن کامل

نخجوانی، هندوشاهبنسنجر، تجارب السلف، تصحیح عباس اقبال، تهران، فردین، 1313.نرشخی، ابوبکرمحمدبنجعفر، تاریخ بخارا، ترجمه ابونصراحمدبنمحمدبننصرقباوی، تلخیص محمدبنزفربنعمر، تصحیح... متن کامل

یوسفی، غلامحسین، ابومسلم سردار خراسان، تهران، انتشارات کتابخانه ابنسینا، 1345.Madelung, W. “Khurramiyya”, The Encyclopaedia of Islam, B. Lewis and Ch Pellat, leiden, 1986, V 5, p 63.Muir, William, The Caliphate, its Rise, Decline and fall, Beirut, Khayats,... متن کامل

یوسفی، غلامحسین، ابومسلم سردار خراسان، تهران، انتشارات کتابخانه ابنسینا، 1345.Madelung, W. “Khurramiyya”, The Encyclopaedia of Islam, B. Lewis and Ch Pellat, leiden, 1986, V 5, p 63.Muir, William, The Caliphate, its Rise, Decline and fall, Beirut, Khayats,... متن کامل

تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، قاهره، مؤسسه المصریه العامه، 1963م. تقیزاده، حسن، مانیشناسی (پژوهشها و ترجمهها)، به کوشش ایرج افشار، تهران، توس، 1382._______، مانی و... متن کامل

تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، قاهره، مؤسسه المصریه العامه، 1963م. تقیزاده، حسن، مانیشناسی (پژوهشها و ترجمهها)، به کوشش ایرج افشار، تهران، توس، 1382._______، مانی و... متن کامل

دوری، عبدالعزیز و عبدالجبّار مطلّبی، اخبارالدولهالعباسیه، بیروت، دار صادر، 1971م._______، مقدمه فی تاریخ صدر الاسلام، بیروت، مطبعه الکاتولیکیه، 1949م.دوشن گیمن، ژاک، دین ایران باستان،... متن کامل

دوری، عبدالعزیز و عبدالجبّار مطلّبی، اخبارالدولهالعباسیه، بیروت، دار صادر، 1971م._______، مقدمه فی تاریخ صدر الاسلام، بیروت، مطبعه الکاتولیکیه، 1949م.دوشن گیمن، ژاک، دین ایران باستان،... متن کامل

شاد، محمد پادشاه، فرهنگ آنندراج، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، تهران، کتابخانه خیام، 1335. شاکد، شائول، تحول ثنویت (تنوع آرای دینی در عصر ساسانی)، ترجمه سید احمدرضا قائم مقامی، تهران، ماهی،... متن کامل

شاد، محمد پادشاه، فرهنگ آنندراج، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، تهران، کتابخانه خیام، 1335. شاکد، شائول، تحول ثنویت (تنوع آرای دینی در عصر ساسانی)، ترجمه سید احمدرضا قائم مقامی، تهران، ماهی،... متن کامل

ابنکثیر، اسماعیلبنعمر، البدایه و النهایه، بیروت، مکتبه المعارف، 1966م.ابنمسکویه، احمدبنعلی، تجارب الأمم، تحقیق ابوالقاسم امامی، تهران، دار سروشالطباعه والنشر، 1376. ابنندیم،... متن کامل

ابنکثیر، اسماعیلبنعمر، البدایه و النهایه، بیروت، مکتبه المعارف، 1966م.ابنمسکویه، احمدبنعلی، تجارب الأمم، تحقیق ابوالقاسم امامی، تهران، دار سروشالطباعه والنشر، 1376. ابنندیم،... متن کامل