از مهمترین تحولات سال 1370 می‏توان به تولید مجدد پیکان و تأسیس شرکت ساپکو اشاره نمود. در سال 1373 از بزرگ‌ترین تحولات ابتدا تدوین برنامه هفت ساله شرکت و سپس افزایش تیراژ تولید بیش از 300... متن کامل

از مهمترین تحولات سال 1370 می‏توان به تولید مجدد پیکان و تأسیس شرکت ساپکو اشاره نمود. در سال 1373 از بزرگ‌ترین تحولات ابتدا تدوین برنامه هفت ساله شرکت و سپس افزایش تیراژ تولید بیش از 300... متن کامل

شکل 2-4 عملکرد صادراتی و پیوندهای کسب و کار الکترونیکیملاحظات بین المللی که شامل صادرات، واردات فنــــاوری و.. . است در تعامل با کسب و کار الکترونیک، اثر تقویت کننده بر یکدیگر دارند.... متن کامل

شکل 2-4 عملکرد صادراتی و پیوندهای کسب و کار الکترونیکیملاحظات بین المللی که شامل صادرات، واردات فنــــاوری و.. . است در تعامل با کسب و کار الکترونیک، اثر تقویت کننده بر یکدیگر دارند.... متن کامل

نامه‏های الکترونیکی صدا نامه‏ها انجمن‏های بحث کنفرانس‏ها سیستم‏های همکاری کننده3) تجارت الکترونیک- بنگاه با بنگاه و بنگاه با مشتری سرمایه گذاری الکترونیکی مدیریت زنجیره تأمین... متن کامل

نامه‏های الکترونیکی صدا نامه‏ها انجمن‏های بحث کنفرانس‏ها سیستم‏های همکاری کننده3) تجارت الکترونیک- بنگاه با بنگاه و بنگاه با مشتری سرمایه گذاری الکترونیکی مدیریت زنجیره تأمین... متن کامل

2-23 ارزش‏های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی باید توجه داشت که ارزش زایی در سازمان‏ها کلیدی ترین و مهمترین پدیده‏ای است که در بقای سازمان‏ها نقش بازی می‏کند و اگر سازمانی ارزش... متن کامل

2-23 ارزش‏های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی باید توجه داشت که ارزش زایی در سازمان‏ها کلیدی ترین و مهمترین پدیده‏ای است که در بقای سازمان‏ها نقش بازی می‏کند و اگر سازمانی ارزش... متن کامل

4) کارآییکارآیی یکی از مهمترین عوامل ایجاد ارزش در کسب و کار الکترونیکی می‏باشد؛ کسب و کار الکترونیکی اطلاعات زاید را کاهش می‏دهد، هزینه‏های جستجوی مشتریان و چانه زنی‏ها را کم... متن کامل

4) کارآییکارآیی یکی از مهمترین عوامل ایجاد ارزش در کسب و کار الکترونیکی می‏باشد؛ کسب و کار الکترونیکی اطلاعات زاید را کاهش می‏دهد، هزینه‏های جستجوی مشتریان و چانه زنی‏ها را کم... متن کامل

3) مبادلات با مشتریدر این مرحله سازمان باید به این سئوالات پاسخ دهد‎‎؛ چگونه سازمان وارد بازار شود و مشتریان جدید به دست آورد؟ چگونه اطلاعات مشتریان را گردآوری کند؟ و نیازهای... متن کامل

3) مبادلات با مشتریدر این مرحله سازمان باید به این سئوالات پاسخ دهد‎‎؛ چگونه سازمان وارد بازار شود و مشتریان جدید به دست آورد؟ چگونه اطلاعات مشتریان را گردآوری کند؟ و نیازهای... متن کامل

تجارت و روشهای کسب و کار، یکی از مهمترین حوزه‏هایی است که با به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و اینترنت به سرعت و به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاری از روشهای سنتی کسب... متن کامل

تجارت و روشهای کسب و کار، یکی از مهمترین حوزه‏هایی است که با به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و اینترنت به سرعت و به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاری از روشهای سنتی کسب... متن کامل

1) دیدگاه ارتباطی: تجارت الکترونیک ارایه دهنده اطلاعات، محصولات/ خدمات یا پرداختها از طریق خطوط تلفن، شبکه‌های رایانهای و یا هر وسیله الکترونیک دیگر است. 2) دیدگاه فرآیند کسب و کار:... متن کامل

1) دیدگاه ارتباطی: تجارت الکترونیک ارایه دهنده اطلاعات، محصولات/ خدمات یا پرداختها از طریق خطوط تلفن، شبکه‌های رایانهای و یا هر وسیله الکترونیک دیگر است. 2) دیدگاه فرآیند کسب و کار:... متن کامل

ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮﺵ “ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ” ﺑﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.... متن کامل

ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮﺵ “ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ” ﺑﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.... متن کامل

2-9 بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیکی1ـ مدلهای اولیهاسلاکتر در سال 1995 با بهره گیری از روشهای سنتی کسب و کار 5 مدل درآمدی برای سازمانها در فضای الکترونیکی پیشنهاد کرد. این پنج مدل شامل... متن کامل

2-9 بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیکی1ـ مدلهای اولیهاسلاکتر در سال 1995 با بهره گیری از روشهای سنتی کسب و کار 5 مدل درآمدی برای سازمانها در فضای الکترونیکی پیشنهاد کرد. این پنج مدل شامل... متن کامل