در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه از روش نظریه مبنایی استفاده شده است. بنابراین ابتدا متن هر مصاحبه بررسی شده و با توجه به جملات و نکات کلیدی در مصاحبه برچسبهای... متن کامل

در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه از روش نظریه مبنایی استفاده شده است. بنابراین ابتدا متن هر مصاحبه بررسی شده و با توجه به جملات و نکات کلیدی در مصاحبه برچسبهای... متن کامل

در این تحقیق از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده می‌شود. در فرایند انتخاب یک نمونه، محققان کیفی میتوانند از روشی با عنوان نمونهگیری گلوله برفی استفاده کنند که در آن یک شرکتکننده... متن کامل

در این تحقیق از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده می‌شود. در فرایند انتخاب یک نمونه، محققان کیفی میتوانند از روشی با عنوان نمونهگیری گلوله برفی استفاده کنند که در آن یک شرکتکننده... متن کامل

3-3: روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات پژوهشتعیین تعمیمپذیری، اعتبار و پایایی یافتههای مصاحبه، مرحله ششم فرایند مصاحبه را تشکیل میدهد. اعتبار به همسانی نتایج حاصل از مصاحبه و... متن کامل

3-3: روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات پژوهشتعیین تعمیمپذیری، اعتبار و پایایی یافتههای مصاحبه، مرحله ششم فرایند مصاحبه را تشکیل میدهد. اعتبار به همسانی نتایج حاصل از مصاحبه و... متن کامل

بسته به نوع داده مورد نیاز برای تعیین سؤال تحقیق و نیز قابلیت دسترسی به منابع، مصاحبه‌ها می‌توانند اشکال متنوعی به خود بگیرند. مصاحبه‌های ساختاریافته شامل مجموعه سؤالات تعیین... متن کامل

بسته به نوع داده مورد نیاز برای تعیین سؤال تحقیق و نیز قابلیت دسترسی به منابع، مصاحبه‌ها می‌توانند اشکال متنوعی به خود بگیرند. مصاحبه‌های ساختاریافته شامل مجموعه سؤالات تعیین... متن کامل

شباهت وتفاوتهای تئوری مفهوم سازی بنیادین نسبت به سایر روش شناسی های کیفی عبارتست از:الف- شباهت ها تئوری مفهومسازی بنیادین با دیگر شیوههای انجام پژوهش کیفی شباهتهایی دارند... متن کامل

شباهت وتفاوتهای تئوری مفهوم سازی بنیادین نسبت به سایر روش شناسی های کیفی عبارتست از:الف- شباهت ها تئوری مفهومسازی بنیادین با دیگر شیوههای انجام پژوهش کیفی شباهتهایی دارند... متن کامل

روششناسی در درون معنای نظریه نهفته است و از الزامات یک نظریه مفید و خوب محسوب میگردد. روششناسیها باید دو ویژگی اساسی داشته باشند؛ اول اینکه قابلیت پیشبینی پدیدارهای بدیع را داشته... متن کامل

روششناسی در درون معنای نظریه نهفته است و از الزامات یک نظریه مفید و خوب محسوب میگردد. روششناسیها باید دو ویژگی اساسی داشته باشند؛ اول اینکه قابلیت پیشبینی پدیدارهای بدیع را داشته... متن کامل

مرکز رهبری خلاق (2004) توسعه رهبری را به عنوان بسط و توسعه ظرفیت شخصی بمنظور اثربخش بودن در نقشها و فرایندهای رهبری تعریف کرده است. این نقشها و فرایندها آنهایی هستند که گروهی از افراد را... متن کامل

مرکز رهبری خلاق (2004) توسعه رهبری را به عنوان بسط و توسعه ظرفیت شخصی بمنظور اثربخش بودن در نقشها و فرایندهای رهبری تعریف کرده است. این نقشها و فرایندها آنهایی هستند که گروهی از افراد را... متن کامل

برنامه (فرآیند) استعدادیابی و جانشین پروری شامل مراحل زیر است: اول: تعیین محدوده و میزان کمبود (نیاز) سازمان در سطوح مدیریتی و رهبری: برای تعیین این نیاز میتوان به اطلاعات موجود در... متن کامل

برنامه (فرآیند) استعدادیابی و جانشین پروری شامل مراحل زیر است: اول: تعیین محدوده و میزان کمبود (نیاز) سازمان در سطوح مدیریتی و رهبری: برای تعیین این نیاز میتوان به اطلاعات موجود در... متن کامل

اولین گام در ایجاد یک برنامه توسعه کارکنان ارزیابی نیازهای آموزشی سازمانی و فردی میباشد. دلایلی برای هدایت ارزیابیهای کارکنان وجود دارد که شامل تعیین گستردگی یک سازمان در مدت کمبود... متن کامل

اولین گام در ایجاد یک برنامه توسعه کارکنان ارزیابی نیازهای آموزشی سازمانی و فردی میباشد. دلایلی برای هدایت ارزیابیهای کارکنان وجود دارد که شامل تعیین گستردگی یک سازمان در مدت کمبود... متن کامل

در آمریکا، بررسی که توسط مککننا (2004) بر روی توسعه شایستگیهای رهبری پزشکان صورت گرفت، نه شایستگی بسیار مهم را برای رهبران پزشک شناسایی کردند که عبارتند از: (1) مهارتهای ارتباطی و میان... متن کامل

در آمریکا، بررسی که توسط مککننا (2004) بر روی توسعه شایستگیهای رهبری پزشکان صورت گرفت، نه شایستگی بسیار مهم را برای رهبران پزشک شناسایی کردند که عبارتند از: (1) مهارتهای ارتباطی و میان... متن کامل