قبل از معرفی و استفاده گسترده از شایستگیهای رسمی، هوش و آزمونهای شایستگی که بطور عمده در تعیین شایستگی فردی برای نقشها و مسئولیتهای خاص بکار گرفته شده بود، مککللند (1973) پیشنهاد میکند... متن کامل

قبل از معرفی و استفاده گسترده از شایستگیهای رسمی، هوش و آزمونهای شایستگی که بطور عمده در تعیین شایستگی فردی برای نقشها و مسئولیتهای خاص بکار گرفته شده بود، مککللند (1973) پیشنهاد میکند... متن کامل

1-10: حداکثر زمان مورد نیاز برای انجام تحقیق6 ماه پس از تصویب موضوع1-11: تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصیرهبری: رهبری عبارتست از تاثیر میانفردی که در وضعیتی خاص اعمال میشود و از طریق فرایند... متن کامل

1-10: حداکثر زمان مورد نیاز برای انجام تحقیق6 ماه پس از تصویب موضوع1-11: تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصیرهبری: رهبری عبارتست از تاثیر میانفردی که در وضعیتی خاص اعمال میشود و از طریق فرایند... متن کامل

شایستگیهای رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامه جانشینپروریارزش‌های محوری شرکت پالایش گاز پارسیانتوسعه رهبریشکل 1-1: مدل مفهومی تحقیقبهبود برنامههای توسعه رهبری در شرکت پالایش گاز... متن کامل

شایستگیهای رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامه جانشینپروریارزش‌های محوری شرکت پالایش گاز پارسیانتوسعه رهبریشکل 1-1: مدل مفهومی تحقیقبهبود برنامههای توسعه رهبری در شرکت پالایش گاز... متن کامل

این تحقیق یک تحقیق کیفی است که از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده کرده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 12 نفر از مدیران ارشد مرکز تحقیقاتی بود. در تجزیهتحلیل اطلاعات از روش... متن کامل

این تحقیق یک تحقیق کیفی است که از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده کرده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 12 نفر از مدیران ارشد مرکز تحقیقاتی بود. در تجزیهتحلیل اطلاعات از روش... متن کامل

پس از چندین سال مشاهده، بنیس (1993) چهار شایستگی را که تا حدی در هر رهبری وجود دارد شناسایی کرد که عبارتند از (1) مدیریت توجه: از طریق مجموعهای از مفاهیم یا چشمانداز، نه در مفهوم عرفانی... متن کامل

پس از چندین سال مشاهده، بنیس (1993) چهار شایستگی را که تا حدی در هر رهبری وجود دارد شناسایی کرد که عبارتند از (1) مدیریت توجه: از طریق مجموعهای از مفاهیم یا چشمانداز، نه در مفهوم عرفانی... متن کامل

جدول 1-4) دستههای مفهومی تشکیلدهنده مقوله مربوط به دانش برای شایستگی رهبری موجود…………80جدول 2-4) دستههای مفهومی تشکیلدهنده مقوله مربوط به مهارت برای شایستگی رهبری... متن کامل

جدول 1-4) دستههای مفهومی تشکیلدهنده مقوله مربوط به دانش برای شایستگی رهبری موجود…………80جدول 2-4) دستههای مفهومی تشکیلدهنده مقوله مربوط به مهارت برای شایستگی رهبری... متن کامل

AdvisorDr. Haidar Ali RostamiByKaniz Redha EbrahimiSeptember 2013 ـ یوسف ( 12 ) : 88 ـ أبو عبد الله الحاکم،محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحکم،المستدرک على الصحیحین،تحقیق: مصطفى عبد القادر... متن کامل

AdvisorDr. Haidar Ali RostamiByKaniz Redha EbrahimiSeptember 2013 ـ یوسف ( 12 ) : 88 ـ أبو عبد الله الحاکم،محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحکم،المستدرک على الصحیحین،تحقیق: مصطفى عبد القادر... متن کامل

المظهری، محمد ثناء الله، التفسیر المظهری،المحقق: غلام نبی التونسی،بی چا،مکتبه الرشدیه ،الباکستان،1412 هـ .المعلمی ، عبد الرحمن بن یحیى بن علی بن محمد العتمی الیمانی ، التنکیل بما فی... متن کامل

المظهری، محمد ثناء الله، التفسیر المظهری،المحقق: غلام نبی التونسی،بی چا،مکتبه الرشدیه ،الباکستان،1412 هـ .المعلمی ، عبد الرحمن بن یحیى بن علی بن محمد العتمی الیمانی ، التنکیل بما فی... متن کامل

مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى‏، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه،محقق / مصحح: موسوى کرمانى، حسین و اشتهاردى على پناه‏،دوم،مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور،قم‏، 1406 هـ .مجلسى، محمد... متن کامل

مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى‏، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه،محقق / مصحح: موسوى کرمانى، حسین و اشتهاردى على پناه‏،دوم،مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور،قم‏، 1406 هـ .مجلسى، محمد... متن کامل

عبد الرزاق الصنعانی،ابوبکر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیری ، المصنف ،المحقق: حبیب الرحمن الأعظمی، دوم،المکتب الإسلامی – بیروت، 1403 هـ .عبد الملک بن هشام، أبو محمد عبد الملک بن... متن کامل

عبد الرزاق الصنعانی،ابوبکر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیری ، المصنف ،المحقق: حبیب الرحمن الأعظمی، دوم،المکتب الإسلامی – بیروت، 1403 هـ .عبد الملک بن هشام، أبو محمد عبد الملک بن... متن کامل