دانلود پایان نامه

1-3- بررسی تاریخی خرمدینان 126
1-4- هدف خرمدینان 133
2 – بررسی عقیدتی خرمدینان………………………………………………. …………………………………134
3- انعکاس باورهای ایران باستان در عقاید و افکار خرمدینان 137
3-1- گاوکشی 139
3-2- جنگجویی 141
3-3- طهارت و پاکی 142
3-4- ازدواج با محارم 146
3-5- اعتقاد به گرزْمان 147
3-6- نفی تعدد زوجات 149
3-7- تحریم طلاق 150
3-8- ظهور منجی 152
3-9- اعتقاد به دو اصل روشنی و تاریکی 152
3-10- آزار نرساندن به حیوانات و گیاهان 155
3-11- اعتقاد به تناسخ ارواح 159
3-12- سرنوشت روان پس از مرگ 162
3-13- اشتراک در مال و ناموس 163
3-14- آزار نرساندن به مردم 165
3-15- محبت و مهماننوازی 166
3-16- لذتجویی 166
3-17- اعتقاد به وجود همیشگی پیامبران و عدم انقطاع وحی 167
نتیجهگیری 169
فهرست منابع 173 مقدمه
جنبشهای شکلگرفته در ایران پس از اسلام با انگیزهها و اهداف مختلفی پدید آمدهاند. رهبران برخی از این جنبشها که علاقهای به دین اسلام نداشتند، درصدد بودند تا ادیان، عقاید و اندیشههای کهن ایرانی را دوباره در ایران رواج دهند. در واقع، با غلبه اسلام بر ایران، اگر چه عده زیادی از ایرانیان دین اسلام را پذیرفتند و از عقاید کهن خود دست کشیدند، اما بودند کسانی که اعتقادات کهن خود را از دست نداده و منتظر فرصتی برای ترویج مجدد آنها بودند. این افراد که هر کدام عقاید و دعاوی خاص خود را داشتند، برای رسیدن به اهداف خود، بر ضد دستگاه خلافت اسلامی شوریدند و در مدت کمی موفق شدند افراد زیادی را به جنبش خود جذب کنند. آنان پس از جذب گروه زیادی از مردم، اندیشههای ایرانی مدّنظر خود را تبلیغ نموده و افکار و اذهان مردم را به شدت تحت تأثیر قرار دادند. جنبشهای دینی مختلفی که توسط این افراد پایهگذاری شد، با وجود پذیرش دستهای از اعتقادات اسلامی، محل تجلی و تبلور برخی از عقاید و باورهای ایران باستان بودند.
از میان جنبشهای دینی مختلفی که در قرون اولیه اسلامی رخ داد، ما در این جستار برآنیم تا جنبشهایی را بررسی کنیم که نه تنها اندیشههای ایرانی در آنها وجود داشته باشد، بلکه خاستگاه آنها ایران بوده و در دو قرن اول هجری رخ داده باشند. با این توصیف، فرقی چون میمونیه – از خوارج – و منصوریه – از فرق غلات – که اعتقاداتی همچون ازدواج با محارم در بین آنها به چشم میخورد، چون خارج از مرزهای ایران شکل گرفتند و خاستگاه اولیه آنها در ایران نبوده، مورد بررسی قرار نمیگیرند و شورش افرادی چون ابوعیسی اصفهانی، شُرَیْکبنشیخ مهری و یوسف البرم نیز با اینکه شورشهایی دینی بوده و در ایران شکل گرفتهاند، اما چون اندیشههای ایرانی در عقاید آنان وجود ندارد، بررسی نخواهند شد. از اینرو، در پژوهش حاضر جنبشهای سیاهجامگان، بهآفرید، سنباد، اسحاقترک، استادسیس، راوندیه، سفیدجامگان و خرّمدینان، که جنبشهایی التقاطی بودند و تا حدی میتوان گفت بر پایهی آمیختگی اندیشههای ایرانی و اسلامی شکل گرفتند، مورد نظر خواهند بود.
سؤالاتی که در این پژوهش درصدد پاسخگویی به آنها هستیم، عبارتند از: آیا میان جنبشهای دینی شکلگرفته در دوران اولیه ایران و اندیشههای موجود در ایران پیش از اسلام ارتباطی وجود دارد؟ میزان تأثیرپذیری این جنبشها از اندیشههای ایران پیش از اسلام تا چه حد بوده است؟ کدام یک از ادیان ایرانی بیشترین تأثیر را بر این جنبشها گذاشتهاند؟

دسته‌ها: داغ ترین ها