دانلود پایان نامه

۴۵
۲-۱۸- برداشت‌هایی از اثر بخشی دوره‌های آموزشی ۴۶
۲-۱۹- مفهوم ارزیابی اثربخشی آموزش ۴۷
۲-۲۰- ملاک ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی ۴۸
۲-۲۱- رویکردهای گوناگون ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزش ۴۹
۲-۲۱-۱- رویکرد سیستماتیک ۵۱
۲-۲۱-۱-۱- الگوی C.I.P.O ۵۱
۲-۲۱-۱-۲- الگوی بررسی آموزش، مداخله و اثربخشی ۵۲
۲-۲۱-۱-۳- الگوی ارزشیابی موقعیت، مداخله، تأثیر و ارزش ( T.V.S) ۵۳
۲-۲۱-۱-۴- الگوی ارزشیابی درون داد ـ فرایند ـ پیامد ۵۴
۲-۲۱-۲- رویکرد هدف مدار ۵۵
۲-۲۱-۲-۱- الگوی ارزشیابی تایلر ۵۵
۲-۲۱-۲-۲- الگوی ارزشیابی دفیلیپس ۵۶
۲-۲۱-۲-۳- الگوی ارزشیابی کرک پاتریک ۵۷
۲-۲۱-۲-۳-۱- سطوح ارزشیابی مدل کرک پاتریک ۵۷
۲-۲۱-۲-۳-۲- مفروضات اساسی در مدل کرک پاتریک ۶۶
۲-۲۲- الگوی انتقالی ۶۷
۲-۲۳- آموزش در قوه قضائیه ۷۰
۲-۲۴- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۷۴
۲-۲۵- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۷۸
۲-۲۶- جمع بندی از مباحث فصل دوم ۸۲
فصل سـوم روش شناسایی تحقیق ۸۵
مقدمه ۸۶
۳-۱- روش تحقیق ۸۷
۳-۲- نوع پژوهش ۸۷
۳-۳- جامعه آماری ۸۸
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه ۸۸
۳-۵- ابزار جمع آوری اطلاعات ۸۹
۳-۶- سؤالات تحقیق ۹۰
۳-۷- روایی تحقیق ۹۱
۳-۸- پایایی تحقیق ۹۱
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۳
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۴
مقدمه ۹۵
۴-۱- داده های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی (پرسشنامه فراگیران) ۹۶
۴-۲- توصیف متغیرهای پژوهش در پرسشنامه فراگیران ۹۹
۴-۳- داده های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی (پرسشنامه مدیران) ۱۳۳
۴-۴- توصیف متغیرهای پژوهش در پرسشنامه مدیران ۱۳۶
۴-۵ توصیف سؤالات سطوح اندازه‌گیری در پرسشنامه فراگیران ۱۶۶
۴-۵-۱ توصیف سطح واکنش از دیدگاه تقریرنویسان ۱۶۶
۴-۵-۲ توصیف سطح یادگیری از دیدگاه تقریرنویسان ۱۶۸
۴-۵-۳ توصیف سطح نتایج از دیدگاه تقریرنویسان ۱۷۰
۴-۶ – توصیف سؤالات سطوح اندازه‌گیری در پرسشنامه مدیران ۱۷۲
۴-۶-۱ توصیف سطح رفتار از دیدگاه مدیران دفاتر قضایی ۱۷۲
۴-۶-۲ توصیف سطح نتایج از دیدگاه مدیران دفاتر قضایی ۱۷۴
۴-۷ – مقایسه سطح نتایج از دیدگاه تقریرنویسان و مدیران دفاتر قضایی ۱۷۶
۴-۸ – توصیف میانگین سطوح اندازه‌گیری از دیدگاه فراگیران و مدیران دفاتر قضایی ۱۷۷
۴- ۹- تجزیه و تحلیل آماری سوالهای پژوهش ۱۷۸
تحلیل سوال اول پژوهش: ۱۷۹
تحلیل سوال دوم پژوهش: ۱۸۱
تحلیل سوال سوم پژوهش: ۱۸۳
تحلیل سوال چهارم پژوهش: ۱۸۵
تحلیل سوال پنجم پژوهش: ۱۸۷
تحلیل سوال ششم پژوهش: ۱۸۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۹۰
مقدمه: ۱۹۱
۵-۱- یافته‌های پژوهش ۱۹۲
۵-۲- مقایسه تطبیقی در پرتو یافته‌های محققان داخلی و پژوهشگران بین‌المللی ۱۹۸
۵-۳- بحث وتبیین نتایج کلی پژوهش ۲۰۲
۵-۴ – پیشنهادهای کاربردی ۲۰۵
۵-۴-۱- پیشنهاد به مدیران، برنامه‌ریزان و مجریان آموزشی در قوه قضاییه ۲۰۵
۵-۴-۲- پیشنهاد های پژوهشی ۲۰۸
۵-۵- محدودیت و مشکلات پژوهش ۲۰۸
۵-۵-۱- محدودیتهای قابل کنترل ۲۰۸
۵-۵-۲ – محدودیتهای غیرقابل کنترل ۲۰۹
پیوست‌ها و ضمائم ۲۱۰
منابع فارسی ۲۲۳
منابع لاتین ۲۲۷
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۳-۱ روش نمره گذاری سؤالات پرسشنامه ۸۹
جدول ۳-۲ جدول ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش پرسشنامه فراگیران ۹۲
جدول ۳-۳ جدول ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش پرسشنامه مدیران ۹۲
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی فراگیران نمونه مورد بررسی بر حسب جنس ۹۶
جدول ۴ – ۲: توزیع فراوانی نمونه فراگیران مورد بررسی بر حسب سابقه کار ۹۷
جدول ۴- ۳: توزیع فراوانی نمونه فراگیران مورد بررسی بر حسب مقطع تحصیلی ۹۸
جدول۴-۴: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱ ۹۹
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲ ۱۰۰
جدول۴-۶: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۳ ۱۰۱
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۴ ۱۰۲
جدول۴-۸: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۵ ۱۰۳
جدول۴-۹: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۶ ۱۰۴
جدول۴-۱۰: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۷ ۱۰۵
جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۸ ۱۰۶
جدول ۴ -۱۲: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۹ ۱۰۷
جدول۴-۱۳: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۰ ۱۰۸
جدول ۴-۱۴: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۱ ۱۰۹
جدول ۴-۱۵: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۲ ۱۱۰
جدول ۴-۱۶: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۳ ۱۱۱
جدول ۴-۱۷: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۴ ۱۱۲
جدول ۴-۱۸: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۵ ۱۱۳
جدول ۴ -۱۹: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۶ ۱۱۴
جدول ۴-۲۰: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۷ ۱۱۵
جدول ۴ -۲۱: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۸ ۱۱۶
جدول ۴-۲۲: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۱۹ ۱۱۷
جدول ۴-۲۳: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۰ ۱۱۸
جدول ۴ -۲۴: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۱ ۱۱۹
جدول ۴-۲۵: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۲ ۱۲۰
جدول ۴-۲۶: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۳ ۱۲۱
جدول ۴-۲۷: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۴ ۱۲۲
جدول ۴ -۲۸: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۵ ۱۲۳
جدول ۴-۲۹: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۶ ۱۲۴
جدول ۴-۳۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۷ ۱۲۵
جدول ۴-۳۱: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۸ ۱۲۶
جدول ۴-۳۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۲۹ ۱۲۷
جدول ۴-۳۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۳۰ ۱۲۸
جدول ۴-۳۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۳۱ ۱۲۹
جدول ۴-۳۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۳۲ ۱۳۰
جدول ۴-۳۶: توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۳۳ ۱۳۱
جدول ۴-۳۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سوال۳۴ ۱۳۲
جدول ۴-۳۸ توزیع فراوانی مدیران نمونه مورد بررسی بر حسب جنس ۱۳۳
جدول ۴- ۳۹ توزیع فراوانی نمونه مدیران مورد بررسی بر حسب سابقه کار ۱۳۴
جدول ۴- ۴۰ توزیع فراوانی نمونه مدیران مورد بررسی بر حسب مقطع تحصیلی ۱۳۵
جدول ۴-۴۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱ ۱۳۶
جدول ۴-۴۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲ ۱۳۷
جدول ۴-۴۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۳ ۱۳۸
جدول ۴-۴۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۴ ۱۳۹
جدول ۴-۴۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۵ ۱۴۰
جدول ۴-۴۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۶ ۱۴۱
جدول ۴-۴۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۷ ۱۴۲
جدول ۴-۴۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۸ ۱۴۳
جدول ۴-۴۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۹ ۱۴۴
جدول ۴-۵۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۰ ۱۴۵
جدول ۴-۵۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۱ ۱۴۶
جدول ۴-۵۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۲ ۱۴۷
جدول ۴-۵۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۳ ۱۴۸
جدول ۴-۵۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۴ ۱۴۹
جدول ۴-۵۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۵ ۱۵۰
جدول ۴-۵۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۶ ۱۵۱
جدول ۴-۵۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۷ ۱۵۲
جدول ۴-۵۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۸ ۱۵۳
جدول ۴-۵۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۱۹ ۱۵۴
جدول ۴-۶۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۰ ۱۵۵
جدول ۴-۶۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۱ ۱۵۶
جدول ۴-۶۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۲ ۱۵۷
جدول ۴-۶۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال ۲۳ ۱۵۸
جدول ۴-۶۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال ۲۴ ۱۵۹
جدول ۴-۶۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۵ ۱۶۰
جدول ۴-۶۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۶ ۱۶۱
جدول ۴-۶۷: توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۷ ۱۶۲
جدول ۴-۶۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۸ ۱۶۳
جدول ۴-۶۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲۹ ۱۶۴
جدول ۴-۷۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۳۰ ۱۶۵
جدول ۴-۷۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سطح واکنش (سوالات ۱ الی ۱۷ پرسشنامه فراگیران) ۱۶۶
جدول ۴-۷۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سطح یادگیری (سوالات ۱۸ الی ۲۶پرسشنامه‌ فراگیران) ۱۶۸
جدول ۴-۷۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سطح نتایج (سوالات ۲۷ الی ۳۴ پرسشنامه فراگیران) ۱۷۰
جدول ۴-۷۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سطح رفتار (سوالات ۱ الی ۱۵ پرسشنامه مدیران) ۱۷۲
جدول ۴-۷۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ فراگیران نمونه آماری به سطح نتایج (سوالات ۱۶ الی ۳۰ پرسشنامه مدیران) ۱۷۴
جدول ۴– ۷۶ : مقایسه درصد پاسخ افراد نمونه‌های آماری به سوالات سطح تحقق اهداف سازمانی (نتایج) ۱۷۶
جدول ۴-۷۷ : توزیع فراوانی و درصد میانگین پاسخ همه فراگیران نمونه آماری به سطوح اندازه‌گیری ۱۷۷
جدول ۴– ۷۸ : وضعیت نرمال بودن داده ها ۱۷۸
جدول ۴– ۷۹ : مشخصه های آماری «واکنش» مثبت ۱۷۹
جدول ۴– ۸۰ : نتایج آزمون t – test «واکنش» مثبت ۱۸۰
جدول ۴– ۸۱ : مشخصه های آماری افزایش «یادگیری» ۱۸۱
جدول ۴– ۸۲ : نتایج آزمون t – test افزایش «یادگیری» ۱۸۲
جدول

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید