دانلود پایان نامه

طه«گفت ای موسی چه چیز تو را بشتابانید و ایشان را بگذاشتی؟ موسی عذر آورد که نه ترفع و تطاوّل مرا برین عجله داشت ، بلکه شوق سماع کلام تو مرا برین داشت و طلب رضاء تو ، ایشان اینک بر پی من میایند.»(همان: 88 ،ج6)
«…خداوندا تو خود دانایی و از سر این بنده آگاهی ، که باین عجله نه تضییع ایشان خواستم و نه ترک رعایت حق صحبت ایشان قصد داشتم.لکن رضای تو خواستم و زیادت خشنودی تو جستم، گفت ای موسی رضاء من در مراعات دل ایشانست.»(همان: 93 ،ج6)
«یَرَضیکَ اللهِ بِکِرامَتَه».(همان :106 ،ج6)
«مردی که در دنیا بی ریاء برضاء خدا اما می کند در نماز قومی را که بوی راضی باشند.دیگر مردی که در مسجد موذنی کند بی مزد در طلب رضاء خدای.سدیگر مردی که در دنیا برق بندگی مبتلا بود و در گزاردن حق سید از طلب آخرت باز نماند».(همان: 163 ،ج6)
مؤمنون «ایشان را در درون پرده آورده و آرزوی دیرینه ایشان بر آورده و خلعت رضا پوشانیده».(همان: 206،ج6).
رضا: «در لغت به معنی خشنود شدن و خشنودی است (لغت نامه) در اصطلاح سرور دل است به گذشتن قضا به آنچه پیش آید».(نجم الدّین رازی /1389: 241)
رضا در نزد اهل سلوک:«رضا عبارت است از لذت بردن در بلا است».(همان: 241)
و در اسرار الفاتحه آمده است: «رضا خروج است از رضای نفس و به درآمدن است در رضای حق».(همان: 241)
باباطاهر گفت: «رضا سکونت و آرامش نفس است هنگام واردات. و طمأنینه دل است به احکام آن واردات و خمود بشریت است هنگام قضاء الهی. و هر که از خدای تعالی در هر حالی راضی باشد زیادتی بر او حرام گردد و هر که از خدای برای خدا راضی باشد زیادتی بی نهایت بدو رسد و از فیض حق ما لا نهایت برخوردار گردد». (همان:241)
«رضا در نزد عارفان عبارت از رفع کراهت و تحمل مرارت احکام قضا و قدر است».(همان:241)
«یا اَیْتُهَا النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَه اِرْجَعی اِلی رَبَّکَ راضیهً مَرضَّیهً».(28 و 27 / سوره فجر 89.)
ترجمه : «ای نفس آرام گرفته به سوی پروردگارت باز گرد راضی و خشنود و پسندیده».(همان:568)
«رضا در لغت به معنی خشنود شدن و خشنود ی است(ناظم الاطباء)و در اصطلاح سرور دل است به گذشتن قضا به آنچه پیش آید». (همان: 241)
و نزد اهل سلوک رضا عبارت است:« از لذت بردن در بلا و در اسرار الفاتحه آمده است: رضا خروج است از رضای نفس و به دردآمدن است در رضای حق». (همان:241)
رضا در نظر اهل تصوف ،«خشنودی بنده است درهمه احوال به قضا و حکم خداوند متعال و آرامش دل است به تلخی قضا».(همان:241)
امام محمّد غزالی گوید:«… و از این گفت رسول (ص) که درگاه مهین حق تعالی رضاست به قضای وی».(همان:241)
ذکر حبیب عجمی-رحمه الله علیه-«…یکی پرسید که رضا چیست؟ گفت در دلی که غبار و نفاق درو نبود.(عطار/ 1366: 46)
کسی از وی پرسید که مال تو چیست: گفت: «مال من رضای خدای تعالی است و بی نیازی است از خلق و لامحاله هر که به حق راضی بود از خلق مستغنی بود.»(همان : 47)
بشر حافی گفت: -رضی الله عنه-«از او( فضیل عیاض )پرسیدم که زهد فاضلتر یا رضا؟ گفت: رضا فاضلتر از آنکه راضی هیچ منزل طلب نکند بالای منزل خویش».(همان : 70)
بشر حافی گفت: -رضی الله عنه-«و گفت اصل زهد راضی بودن است از حق تعالی به هر چه کند و سزاواترین خلق به رضای خدای تعالی اهل معرفت اند.»(همان :73)
چنانکه ذوالنون مصری گفت: «رضا شاد بودن ددل است در تلخی قضا و گفت رضا ترک اختیار است پیش از قضا و تلخی نایافتن است بعد از قضا و جوش زدن دوستی است در عین بلا».(همان: 117)
ذکر بشر حافی-رحمه الله علیه-نقل است که جماعتی بر او بودند و او در رضا سخن می گفت. یکی از ایشان گفت: «…این سخن عظیم سخت می آمد بر اصحاب بشر. گفت جواب بشنوید.آنگه گفت: فقرا سه قسم اند: یک قسم آنند که هرگز سوال نکنند و اگر بدهندشان نیز نگیرند، این قوم روحانیان اند که چون خداوند را سوال کنند هر چه خواهند خدا بدهد ، و اگر سوگند به خدای دهند در حال حاجت ایشان روا شود. یک قسم دیگر آنانند که سوال نکنند و اگر بدهند قبول کنند و این قوم از اواسط اند، و ایشان بر توکّل ساکن باشند بر خدای تعالی ، و این قوم آنها اند که بر مائده ای خلد نشینند. و یک قسم آنند که به صبر نشینند و چندانکه توانند وقت نگاه دارند، و دقع دواعی می کنند.(99) آن صوفی چون جواب بشنود گفت: راضی گشتم بدین سخن. خداوند از تو راضی باد».(همان: 99).
با یزید بسطامی
«و گفت: نه خداوند تعالی برضاء خویش بندگان را به بهشت می برد گفتند دلی گفت چون رضاء رضای خود به کسی دهد آنکس بهشت را چه کند؟»(همان:147)
و گفت کمال رضای من از او تا حدی است که اگر بنده ای را جاوید به علیین برآرد و مرا اسفل السافلین جاوید فرو برد من راضیتر باشم از آن بنده.(همان : 152)
«و گفت دلم را به آسمان بردند، گرد همه ملکوت بگشت و بازآمد.گفتم: چه آوردی؟ گفت محبت رضا که پادشاه این هر دو بودند.»(همان : 155)

دسته‌ها: داغ ترین ها