دانلود پایان نامه

و گفته اند :«توکّل ایمنی است با آن چه در خزینه خدای است ، عزوجل ،و نومیدی از آنچه در دست مردمان است.»(همان : 314،315)
و گفته اند :«توکّل آسودگی سرّ است از تفکر در تقاضای طلب روزی».(همان : 314،315 )
عبدالله مبارک گوید: «هر که پشیزی از حرام بستاند متوکّل نباشد.»(همان : 317،318 )
–مهم ترین هنر خواجه عبدالله انصاری ارتباط نیرومندی است که بین مطالب هر کلمه علل المقامات با متن منازل السّائرین بر قرار نموده است . در تعریف «توکّل و رضا» از مراحل عرفان اطلاعات بسیاری دارد. از سخنان آنها تأثیر پذیرفته است. به اصطلاح «توکّل و رضا» کم تر پرداخته است.بیشتر به سخنان عارفان توجه نموده است.
«توکّل، سپردن همه کار است به دارنده آن و دل آرام داشتن بر وکالت او»(خواجه عبدالله انصاری/ 1389: 93)
ابوعبدالله احمد حنبل، (رضی الله عنه)چنانکه روزی یکی بیامد وگفت: « ما التوکّل؟» قال « اَلثِّقَّه بِالله»: «توکّل چیست؟» گفت: « باور و استوار داشت خدای اندر روزی خود.»(هجویری /1392: 258)
«یعنی توکّل عبارتی است از معاملت خود با خداوند و درستی باطن اعتماد کردن با وی چون کسی عمری اندر معالجت باطن کند عمری دیگر باید تا اندر معالجت ظاهر کند و دو عمر ضایع شد هنوز از وی به حق اثری نباشد.»(همان :258).
ابومحمّد جعفر بن نصیر الخلدی،(رضی الله عنه) از وی آید که گفت: «التوکّل اسْتَواءِ القَلْبُ عِنْدَ الوُجُودَ وَ العَدَم.» توکّل آن بودکه وجود و عدم رزق به نزدیک دلت یکسان شود. به وجود رزق خرم نشوی و به عدم آن اندوهگین نگردی؛ از آنچه تن ملک مالک است و به پرورش و هلاک وی حق – تعالی- اوّلی تر، چنانکه خواهد می دارد. تو اندر میانه ی دخل مکن ، و ملک به مالک سپار و تصرف خود منقطع گردان».(همان:238 )
«عَلَیهِ توکّلتُ »،پشت باو بازکردم و کار به او سپردم(88)»( میبدی/ 1371: 350 ،ج 4)
«..وَ ما تُوفیقی اِلا بِاللهِ توکّلتُ وَ اّلیه اُنیب توفیق چوناست ، و بنده گوی و انابت میدان ، ذکر بر زبان و آوای بر در گوش و ثمره وعد در دل و تازگی منت در جان.»(همان: 395، ج4)
«اِنّی تَوَکَّلتُ عَلی الله من پشت با الله باز کردم».(56)(همان : 324 ،ج4)
« اِنّی تَوَکَّلتُ عَلی الله من پشت بالله باز کردم ربی و ربکم خداوند من و خداوند شما ما»(56)(همان :324، ج 4)
«وَ قال مُوسی یا قَومِ اِنْ کُنْتُم آمَنْتُم بِاللهِ فَعَلَیهِ تَوَکَّلوا اشارت است که ایمان تنها نه گفتار است که عمل در آن ناچار است، اعمال در اقوال پیوسته ،‌و احوال در اعمال بسته ،‌اقوال صفت زبان است، و اعمال حرکت ارکان است ،‌و احوال عقیده پاک از میان جان است، و توکل عبارت است از جمله آنست ،‌موسی قوم خود را گفت اگر خواهید که مسلمان باشید بر الله توکل کنید.قوم وی جواب دادند که «عَلَی اللهِ تَوکَّلْنا» ما دست اعتماد در ضمان الله زدیم و او را کارساز و وکیل و کیل خود پسندیدیم و مرادها فداء مراد وی کردیم و کار بوی سپردم.»(همان: 267،ج4)
«عَلی رَبِّهم یَتَوَکَّلونَ»(همان :267 ،ج 4)
«…وَ عَلَی اللهِ فَتَوَکَّلوا اِنْ کُنْتُم مُومِنینَ وَ مَنْ یَتَوَکَّلُ عَلَی اللهِ فَهُو حَسْبُهُ هر که بالله پشتی دارد الله او را بسنده است…»(همان:266 ،ج 4)
«…که در توکل تا کجا رفته شیخ بوعلی جواب فرستاد که بوعلی مردی بیکار است و توکل نشناسد اما درین بی کاری چنان مشغول شده که پروای خلق نمی دارد. »(همان :267 ،ج 4)
« وَ عَلَی اللهِ توکّلنا بر خدای کردیم توکّل خویش(و بوی بازگشتیم پشت خویش)»(89) (همان : 572 ،ج3)
« وَ مَنْ یَتَوَکَّلُ عَلَی اللهِ فَهُو حَسْبُهُ.»(همان: 161، ج 3)
«…دوم قنطره توکّل است، بر خدا اعتماد داشتن و او را به پناه و پشت خود گرفتن و وکیل خود شناختن.» (همان : 26، ج3)
«وَ عَلَی اللهِ فَلْیَتوکّل الْمُومِنُون(11) و چنین باد که با خدا یاد کرد سپردن و پشتی داشتن گرویدگان.» (همان:47 ،ج 3)
« وَ عَلَی اللهِ فَتوکّلوُا و پشت بخدای باز کنید، اِنْ کُنْتُم مُومِنین(23) اگرگرویدگانید.»(همان: 61،ج3)
«وَ کَفی بِاللهِ وَکیلاً.(171) خدای بسنده است بکار پذیری و بکارسازی.»( همان: 651، ج2)
«وَ لله ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الاَرْضِ و خدای راست هر چه در آسمان زمین چیز است و کس، و کفی بِاللهِ وَکیلاً (132) و نیک بسنده و کارساز که اوست.»( همان: 598 ،ج2)
«و توکّل عَلَی اللهِ و پشت بخدا باز کن، و کار بوی سپار، وَ کَفی بِاللهِ وَکیلاً (81) و خدای کار پذیر و کارسازی بسنده است.»(همان: 498، ج 2)
«..حینَ قالَ لَهُ اِنّی خَلَقْتُ ناقَتی بِالْعُراء وَ توکّلتُ عَلَی اللهِ فَقالَ رَسُولَ اللهِ: « اعقلها و توکّل» و نیز تا بنده خود را در تهلکه تیفکند. »( همان :491 ،ج 2)
«وَ قالُوا حَسَبْنا اللهِ و گفتند که بسنده است خدای ما را ، نِعْمَ الْوَکیل (173آل عمران) و نیک کاردان و کاربر پذیر که اوست.»(همان : 293 ،ج2)

دسته‌ها: داغ ترین ها