دانلود پایان نامه

شرح و تبیین اندیشه های عارفانی چون «قشیری، خواجه عبدالله انصاری، هجویری، میبدی، نسفی، نجم الدّین رازی، عطار نیشابوری، عزّالدّین محمودبن علی کاشانی» که صاحب نظر در عرفان هستند. انعکاس افکار آنها در خصوص مهمترین مضامین عرفانی (توکّل و رضا) در متون نثر عرفانی توجه بیشتری را در جامعه کنونی می طلبد و به نظر می رسد اکنون نیز برای رسیدن به آرامش و سلامت روح توجّه و عامل بودن در این زمینه ضروری است و این آثار با ارزشی که به یادگار گذاشته شده اند توجه و اهمّیّت و ضرورت تحقیق را دو چندان می نماید.
1-5 پیشینه ی تحقیق
نویسندگان متون نثر عرفانی پیرامون مفهوم ارزشمند عرفانی «توکّل و رضا» نظرات ارزشمندی را ارائه نموده اند که از میان آن آثار ارزشمند می توان به کتاب ها و مقالات و پایان نامه هایی چون؛ کیمیای سعادت امام محمّد غزّالی، شرح اصطلاحات تصوّف سیدصادق گوهرین، نفحات الانس جامی، اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابو سعیدابوالخیر و مقالاتی چون (توکّل) سمیّه همراهی– دکتر حسینی شاهرودی(31/6/89) رئالیسم جادویی در تذکره الاولیای عطار از (فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ش اوّل: خرداد (1384/6-21). پایان نامه هایی مانند: فرهنگ لغات و ترکیب ها. اصطلاحات عرفانی و اعلام کتاب کشف المحجوب از سعید بزرگ بیگدلی– بحرالعلومی تربیت مدرس ارشد(1367). دیدار با سیمرغ، هفت مقاله در عرفان، و شعر در اندیشه عطار از دکتر تقی پور نامداریان: (1374). در این آثار با عنوان «توکّل و رضا» در متون نثر عرفانی چهار تا هشت هجری به طور کامل کارهای چشم گیر و مؤثّری صورت نگرفته است.
1-6 اهداف تحقیق
آشنایی با توکّل و رضا به عنوان یکی از مهم ترین مقامات و احوال سیر و سلوک.
آشنایی با توکّل و رضا در آیات و احادیث و روایات.
آشنایی با اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر زندگی«قشیری، هجویری، خواجه عبدالله انصاری، میبدی، نسفی، نجم الدّین رازی، عطّار نیشابوری، عزّالدّین محمودبن علی کاشانی».
تبیین اندیشه های این نویسندگان در خصوص«توکّل و رضا» و آثار و نتایج آن.
بازتاب و تأثیرپذیری این نویسندگان از یکدیگر در آثار خود از« توکّل و رضا».
1-7 فرضیه های تحقیق
نویسندگان متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری به مقامات و مراتب و درجات «توکّل و رضا» به عنوان دو اصطلاح عرفانی توجه خاصّی دارند.
2-کاربرد دو اصطلاح «توکّل و رضا» در متون نثر عرفانی چهار تا هشت هجری متفاوت است.
3- برخی از نویسندگان در آثار خود از «توکّل و رضا» بهره شایانی برده اند.
4-برخی از نویسندگان متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری به میزان زیادی در تعریف اصطلاح «توکّل و رضا» از قرآن کریم و عده ای دیگر، نیز از سخنان نویسندگان بزرگ استفاده کرده اند.
1-8 تعاریف واژه های کلیدی
عارف: عارف کسی است که مراتب تزکیه و تصفیه نفس را طی کرده و اسرار حقیقت را دریافته باشد. اوحدی گوید: «عارفان که جام حق نوشیده اند رازهادانسته پوشیده اند.»(سجّادی/ 1389 : 566)
توکّل: تفویض امر است به کسی که بدان اعتماد باشد. نیز به معنای واگذاری امور شخصی است به مالک خود و اعتماد بر وکالت او.(همان: 272).
رضا: «سالک باید به شادی که از حق می رسد شاد باشد، و به اندوه و بدی که او را می آید راضی گردد و شکوه سر ندهد».(گوهرین/1368: 326)
مقام:«مقامات یا منازل، مراحل طریقت است که مشهور آن نزد صوفیه هفت مقام است که ابونصر سراج در کتاب اللمّع آن را ذکر کرده است:توبه،ورع،زهد،فقر،صبر،توکل و رضا».(سجادی/1372: 20)
1-9 روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه از نوع توصیفی- تحلیلی است.
1-10 حدود و قلمرو تحقیق
برای بررسی مفهوم «توکّل و رضا» علاوه بر آثار «رساله ی قشیری، منازل السّائرین، کشف المحجوب، کشف الاسرار، الانسان الکامل، مرصادالعباد، تذکره الالیا، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه»از قرآن کریم و روایات و احادیث؛ برخی از متون برجسته ی عرفانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم
(بنیاد نظری: توکّل و رضا)

دسته‌ها: داغ ترین ها