دانلود پایان نامه

5-3-1 جدول الف- تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل 141
5-3-2 جدول ب- مراتب و درجات توکّل 141
5-3-3 جدول ج- مقام توکّل 142
5-3-4 جدول د – حقیقت توکّل 142
5-3-5 جدول ه- تعریف لغوی و اصطلاحی رضا 143
5-3-6 جدول و- انواع رضا 143
5-3-7 جدول ز- مراتب و درجات رضا 144
5-3-8 جدول ح – مقام رضا 144
5-3-9 جدول ط- حقیقت رضا 145
فهرست نمودارها
5-3-10 نمودار شماره 1- تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل 146
5-3-11 نمودار شماره 2- مراتب و درجات توکّل 147
5-3-12 نمودار شماره 3- مقام توکّل 148
5-3-13 نمودار شماره 4 – حقیقت توکّل 149
5-3-14 نمودار شماره 5- تعریف لغوی و اصطلاحی رضا 150
5-3-15 نمودار شماره 6- انواع رضا 151
5-3-16 نمودار شماره 7- مراتب و درجات رضا 152
5-3-17 نمودار شماره 8 – مقام رضا 153
5-3-18 نمودار شماره 9- حقیقت رضا 154
فهرست منابع و مآخذ 155
Abstract

چکیده
یکی از شیوه های متنوع در راستای معرفت هستی و خالق آن، عرفان است. متون نثر عرفانی برای شناخت عرفان ، کاربرد اصطلاحات عرفانی و تأثیر پذیری نویسندگان به ویژه؛از دو اصطلاح «توکّل ورضا» حائز اهمیّت است. این پایان نامه در پنج فصل کوشیده است ،با روش مطالعه ،پژوهش و تحلیل ؛به بررسی بازتاب«توکل»و«رضا» در آثار عرفانی:«رساله قشیریّه، منازل السائرین، کشف المحجوب، کشف الاسرار، الانسان الکامل، مرصادالعباد، تذکره الاولیا، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه» بپردازد.به این منظورفصل اوّل، به کلیات تحقیق،فصل دوم به مبانی نظری تحقیق در زمینه ی عرفان،احوال،مقامات،اقوال عرفاومشایخ و فصل سوم،به شرح احوال و زندگینامه نویسندگان متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری،«قشیری،خواجه عبدالله انصاری،هجویری،میبدی،نسفی،نجم الدّین رازی،عطار نیشابوری و عزّالدّین محمودبن علی کاشانی»پرداخته است.فصل چهارم بررسی و تحلیل نمونه های متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری است.در فصل پنجم از این پایان نامه نتایج قابل توجه و ارزنده ای ارائه شده است.مانند:به اصطلاح «رضا» بیش از «توکل» توجه شده است. قشیری ،میبدی و عطار، نیشابوری به دلیل حفظ انتقال درست مفاهیم «توکل» و«رضا» به اختلاف میان خراسانیان و عراقیان در باره ی مقام«رضا»پرداخته اند. در بررسی و کاربرد آیات قرآنی، میبدی در کشف الاسرار تأثیر بسیاری پذیرفته است.آشنایی و تأثیر پذیری نویسندگان با کتاب الهی قرآن ؛در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری آشکار است. آثار عرفانی ارزشمندقرن چهار تا هشت هجری حاصل تلاش نویسندگان است که از خود به یادگار گذاشته اند.
کلید واژه ها: قرآن، عرفان، عارف، مقام، توکّل، رضا، متون نثر عرفانی
فصل اوّل

دسته‌ها: داغ ترین ها