دانلود پایان نامه

سعیده فرجزاده، غلامرضا جمالی و خداکرم سلیمیفرد، در پژوهشی با عنوان” تعیین میزان پولگذاری در دستگاه خودپرداز با بکارگیری شبیه سازی مونت کارلو” میزان دارایی نقدی دستگاهای خودپرداز را تخمین زده تا میزان پول مازاد و کمبود پول تا حد ممکن کاهش یابد. موجودی دستگاه خودپرداز نیز از مدل S,s پیروی میکند[118].
بیکزاد و مولوی در سال 1388 در پژوهشی با عنوان بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی مشتریان در بانک کشاورزی، به ارائهی مدل زیتهامل پرداخته اند که دراین مدل کیفیت خدمات الکترونیک رابه عنوان یک پدیدهی هفت بعدی (کارایی، تامین سفارش، قابلیت اتکا، حفظ اسرارشخصی، پاسخگویی، جبران وتماس) تعریف واثرآنها را بر رضایت مشتریان میسنجند و در نهایت به این نتیجه دست مییابند که ارتباط معناداری بین این هفت عامل و رضایت مشتریان وجود دارد[119].
زاهدی و بی نیاز، در سال 1387 در پژوهشی با عنوان سنجش کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت قطارهای مسافرتی رجا، پس ازبررسی ادبیات مربوط به سنجش کیفیت خدمات الکترونیک، مدل ایکوال را به عنوان مدل برگزیده و با استفاده از این مدل خدمات این شرکت را ارزیابی میکنند. نتایج پژوهش حاکی از بالا بودن رضایت کاربران در بسیاری از شاخص‏ها بود و در چندین شاخص نیز، همانند برخی شاخص‏های بعد تعامل خدمات، رضایت کاربران‏ در سطح پایینی ارزیابی شده بود[120].
مرحوم داور ونوس و محمود صالحی، در مقالهای با عنوان” شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی”، با استفاده از 32 شاخص و درمیان 209 نفر از مشتریان بانک ملت (اعم از کاربردان و غیر کاربران دستگاه خود پرداز بانکی) به این نتایج رسیدند که مطلوبیت مکانی، آگاهی مشتریان، یکپارچگی سیستم، تنوع خدمات، سهولت استفاده، دسترسی و قابلیت اعتماد شش عامل موثر بر گرایش مشتریان به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی است. از میان عوامل یاد شده عامل مطلوبیت مکانی نزد کاربران دستگاه خود پرداز بانکی و عامل قابلیت اعتماد نزد غیر کاربران از اهمیت بیش تری برخوردار بود[121].
3.7.2. مدل E-S-QUAL & E-RecS-QUAL
از بین ابزارهای مورد سنجش در ارتباط با کیفیت خدمات رایجترین آن‌ها، مقیاس سروکوال می باشد. این مقیاس، که توسط تیم محققین بازاریابی پاراسورامان، بری و زیتامل پس از پژوهشات متمادی در سالهای 1985 الی 1994 تدوین شده است. بَعدها پس از بازنگری پژوهشات شان برای مدل سروکوال، پنج بُعد ملموس بودن، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان، همدلی را معرفی کردند که اولویت بندی این ابعاد بر اساس نظرات مشتریان از جهت با اهمیت ترین ابعاد کیفیت خدمات صرف‌نظر از نوع صنعت خدماتی مورد سنجش قرار گرفت [61]. هر چند پرسشنامه‌ی سروکوال پاراسورامان شاید شناخته شده ترین ابزار سنجش کیفیت خدمات باشد، اما از این پرسشنامه انتقاداتی صورت گرفته. پژوهشات قبلی در مورد خودپردازها (مانند مقالات ماتینهو و دیگران)حاکی از قرار دادن الگوی سروکوال برای سنجش نیست. از این گذشته مقیاس سروکوال به نقش کارکنان اهمیت فراوان می دهد و اکثر پرسش ها مربوط به چگونگی ارائه‌ی خدمات از سوی کارکنان است؛ در حالی که در خدمات دستگاه‌های خودپرداز نقش کارکنان اهمیت کمی دارد. مقیاس سروکوال بیشتر برای سطح سازمان مناسب است، در حالی که سطح تحلیل این پژوهش طرح شتاب است که یک خدمت میان سازمانی و میان بانکی محسوب می شود، و از این جهت نیز ابزار سنجش سروکوال با ابعاد کیفیت سیستمهایی چون خودپردازها تفاوت دارد. به عبارت دیگر، بهکارگیری مدل سروکوال بوسیله تعریف جدید عناصر آن در زمینه خدمات الکترونیکی باید دوباره فرمول بندی شوند، چراکه همانطور که قبلا اشاره شد، به دلیل اینکه خدمات الکترونیکی از خدمات سنتی به سه دلیل واضح و روشن کاملاً متفاوتند :
عدم وجود مأمور فروش : در خدمات الکترونیکی هیچگونه تقابلی بین مشتری و مسئولین فروش مانند خدمات سنتی ایجاد نمی شود.
عدم وجود عنصر قابل حس: در خدمات الکترونیکی فرآیند خدمات همواره در یک محیط مجازی با یک سری عناصر غیر قابل لمس انجام می شود.
ارائه دادن خدمات بوسیله مشتریان به خودشان: در خدمات الکترونیکی ، مشتریان در خرید و در دست گرفتن کنترل انجام معاملات ، به خودشان خدمات ارائه می دهند.
از تفاوت های بالا بین خدمات سنتی و خدمات الکترونیکی ، واضح است که مقیاس سروکوال برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی مناسب نیست [50]. برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی نیاز به مطالعات بیشتر در مور د خدمات الکترونیکی داریم .
تیم پاراسورامان، زیتمال و مالهورتا در ادامه پژوهشات انجام شده در سالهای 2000 تا 2002 مقیاس ایاسکوال و ایرسکوال را برای اندازه‌گیری کیفیت خدمات الکترونیکی به صورت خاص با تاکید زیادتری بر فن آوری طراحی کردند. زیتمال و همکارانش (2002)، همچنین ابعاد ای‌اس‌کوال و ایسروکوال را با هم مقایسه کردند.
جدول 9: مقایسه ابعاد ای‌اس‌کوال و سروکوال
مدل E-S-Qual& E-RecS-Qual
ابعاد مدل E-ServQual
اجرا(Fulfillment)،دردسترسبودن(availability)
(Reliability) قابلیت اطمینان
پاسخگویی(Responsiveness)
(Responsiveness) پاسخگویی
کارایی (efficiency) ارتباط (Contact)
(Access) دسترسی
(Flexibility) انعطاف
کارایی
(Ease of navigation) قابلیت هدایت
(Efficiency) کارایی
(Assurance/Trust) تضمین

دسته‌ها: داغ ترین ها