پسفیک۳۷۳ واقع در ایالت واشینگتن آمریکا، یکی از مصادیق مهم آموزش مهارتهای زندگی یعنی شهروندی خوب را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه به بررسی میزان ادراکات معلمان مدارس متوسطه دولتی از آموزش شهروندی۳۷۴ و ویژگی‌های یک شهروند خوب و اینکه چه خطراتی دانش‌آموزان را در مسیر شهروند خوب شدن تهدید می‌کند پرداخته است. در این راستا پرسشنامه‌ای توسط ۳۹۱ معلم از ۲۰ مدرسه متوسطه واقع در ۱۴ منطقه ایالت واشینگتن۳۷۵ (۹ مدرسه از واشینگتن شرقی و ۱۱ مدرسه از واشینگتن غربی) تکمیل شده است. بعلاوه مصاحبه‌ای نیز با ۲۲ معلم که پرسشنامه شهروندی۳۷۶ را هم کامل کرده بودند، انجام شده است. همچنین متغیرهای از پیش تعیین شده‌ای در این پژوهش توصیفی بکار گرفته شده‌اند. متغیر وابسته کلی، ادراکات معلمان متوسطه از مؤلفه‌های مختلف شهروندی بود. همچنین متغیرهای مستقل در این مطالعه شامل سن معلم، جنسیت، زمینه نژادی۳۷۷، موقعیت جغرافیایی۳۷۸، موضوع تدریس و سطح آموزش بودند. این اطلاعات از بخش جمعیت‌شناختی۳۷۹ پرسشنامه جمع‌‌آوری شده است. اطلاعات حاصل از مصاحبه با معلمان در این مطالعه نشان می‌دهد که والدین تأثیر بسزایی در شکل دادن ارزشهای شهروندی فرزندانشان داشتند.
یافته‌های حاصل از پرسشنامه نشان می‌دهد که معلمان متوسطه به وضوح دریافته‌اند که رفتار اخلاقی بعنوان یک عامل مهم در رشد شهروندان خوب، محسوب می‌شود. معلمان همچنین یک دغدغ? بزرگی را بیان می‌کنند و آن عبارتست از اینکه چگونه مواد مخدر و الکل بواسطه الگوسازی منفی دانش‌آموزان، رشد مهارت شهروندی آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است. سرانجام اینکه بیشتر معلمان در توافق با مفاهیمی دربار? آنچه شهروندی خوب ایجاب می‌کند، بودند و به استثنای برخی تفاوتهای جنسی۳۸۰ روی گزینه‌های خاصی در پرسشنامه، هیچ الگو یا ساختار تئوریکی یافت نشد که نشان دهنده تفاوتهای عمده بین خرده گروهها۳۸۱ (گروههای فرعی) باشد.
۱۸. مطالعه دیگری که توسط کیندی ویک فیلد۳۸۲ در اداره کل آموزش و پرورش کلرادو۳۸۳ انجام شده است، تنظیم اکتساب مهارت اجتماعی با استانداردهای محتوای درسی کلرادو را مورد بررسی قرار می‌دهد. ویک‌ فیلد در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان در مدارس از خشونت جسمی، جنسی و شخصی، مصرف الکل، توتون و داروهای دیگر، ایدز و دیگر بیمارهایی که از راه جنسی منتقل می‌شود جلوگیری کرد اظهار می‌دارد که بطور کلی همه این مسائل یک استراتژی پیشگیری دارند و آن تمرین عملی مهارتهای اجتماعی۳۸۴ می‌باشد.
مهارتهای اجتماعی مهارتهایی هستند که به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا بر روی یادگیری:
– تعیین مرزها و کنترل خشم/ جوشش به منظور کنترل خود و مقابله با فشار روانی
– تصمیم‌گیری و کاربرد حمایت‌های اجتماعی برای پشتیبانی از خودرأیی۳۸۵
– رشد همدلی و انتظارات بواسطه افزایش آگاهی از خود و ارتباطات بادیگران
– برقراری ارتباط کلامی/غیرکلامی ومدیریت تعارض به منظور افزایش کیفیت روابط میان فردی متمرکز شوند.
مزایای ترکیب مهارتهای اجتماعی در داخل برنامه‌های درسی
وقتی مطالب و موضوعات درسی با زندگی واقعی دانش‌آموزان مرتبط باشد آنها علاقه و انگیزه بیشتری برای یادگیری موضوعات درسی نشان می‌دهند.
– دانش‌آموزان هم در زمین? موضوع علمی و هم در زمینه مهارت اجتماعی ماهر می‌شوند.
– فضا و جو آموزشگاهی مثبت۳۸۶ افزایش می‌یابد.
– بدون تنظیم برنامه‌هایی از قبیل فعالیتهای مکمل و فوق برنامه، محیط یادگیری سالم و مدنی برای یادگیری مهارتهای اجتماعی ایجاد می‌شود (ویک فیلد، ص ۱).
ترکیب مهارتهای اجتماعی در داخل برنامه درسی مدرسه از قبیل:
* تعیین آنچه که دانش‌آموزان باید بدانند و قادر به پرورش توانایی‌های شخصی باشند و از رفتارهای مخاطره‌آمیز اجتناب کنند.
* طراحی سرفصل‌هایی که اکتساب دانش و مهارت را ارزیابی می‌کنند.
* طراحی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها برای دانش‌آموزان در داخل برنامه درسی موجود که براساس استانداردهای محتوای آکادمیک۳۸۷ تنظیم شده و تمرین رفتاری مهارتهای اجتماعی را نیز دربر بگیرد.
* جایگزین کردن درس‌های جدید که دانش و مهارت را از طریق تمرین رفتاری می‌آموزند، و ترکیب استانداردهای محتوای علمی و تحصیلی با حوزه موضوعی انتخاب شده.
یک بخش اساسی در ایجاد محیط یادگیری مدنی۳۸۸ و سالم، به منظور افزایش توانایی‌های شخصی دانش‌آموزان و به چالش کشاندن موانع موفقیت تحصیلی می‌باشد (همان منبع، ص ۷).
۱۹. مطالعه ای تحت عنوان “مهارتهای زندگی در عرض برنامه درسی”۳۸۹ توسط هنگر۳۹۰ (۱۹۹۱) در اداره کل آموزش و پرورش ایالت نیوجرسی و در دبیرستان نیوتن انجام گرفت. هدف این مطالعه آموزش و آماده‌سازی دانش‌آموزان عقب افتاده ذهنی آموزش‌پذیر برای اشتغال می‌باشد. در این برنامه تمرکز آموزش روی مهارتهای زندگی عملی می‌باشد. در شرح این برنامه باید گفت آموزش گروهی و فردی در حوزه‌هایی مانند مالیات۳۹۱، بانکداری، درخواست‌نویسی و فرم‌نویسی، ثبت داده‌های کامپیوتری، آموزش رانندگی، نگرش‌ها و عادتهای کاری۳۹۲، کاربرد ابزار، مصاحبه شغلی، مهارتهای تحصیلی و علمی سنتی‌تر از قبیل هجی کردن، خواندن و حساب کردن، با استفاده از یک رویکرد چندحسی۳۹۳ برای تسهیل یادگیری درباره یک زمین? کلی انجام گرفته است.
یک ویژگی منحصر به فرد این برنامه گردش علمی هفتگی۳۹۴ جهت کمک به عملیاتی شدن آموزش می‌باشد. بدین ترتیب دانش‌آموزان آموزشهایی را در اردوگاههای محلی در زمینه‌هایی مانند نگهداری، شاخه‌زنی و کاشتن بوته‌ها۳۹۵؛ محوطه‌سازی۳۹۶؛ کاربرد ابزار؛ ساختمان سازی و خانه‌داری۳۹۷ دریافت می‌کنند. گردش علمی بعد عملی اجرای برنامه است که موجب روشن شدن نقاط قوت و نقاط ضعف هر یک از دانش‌آموزان می‌شود. موفقیت در دنیای کار به طور قابل ملاحظه‌ای به شایستگی و توانایی در مهارتهای زندگی روزانه وابسته است (ریوی۳۹۸، ۱۹۷۸).
خلاصه این که برنامه مذکور در پی آن است که دانش‌آموزان را از طریق تجهیز به مهارتهای زندگی و شغلی برای زندگی در خارج از محیط مدرسه آماده کند. در برنامه درسی کلیه ایالت‌های آمریکا مفاهیم زیر در زمینه آموزش مهارتهای زندگی برای افزایش موفقیت شغلی آینده به دانش‌‌آموزان ارائه می‌شود:
– نیازمندی‌ها۳۹۹
– مهارتهای زندگی مستقل
– زمان
– پرداخت چک‌ها
– مهارتهای تلفن کردن
– سنجش و‌اندازه‌گیری
– بودجه
– نگرش‌های شغلی
– روزنامه‌ها
– پرورش دادن۴۰۰
– رفتارهای شغلی
– ایمنی خانه
– بانکداری
– درخواست‌های شغلی
– پول
– خرید
– مهارتهای مربوط به حفظ و نگهداری
– صورت غذا۴۰۱
تمامی این حوزه‌های برنامه درسی می‌توانند در طبیعت آموزش داده شوند (لانگن و بورتون مارگولیز۴۰۲، ۱۹۸۲؛ النبرگ۴۰۳، ۱۹۷۸، کاسبی۴۰۴، ۱۹۸۱؛ به نقل از هنگر، ۱۹۹۱، ص ۸).
تحقیقات انجام شده در داخل کشور:
۱. مریم آقاجانی (۱۳۸۱)، تحقیقی با عنوان “بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان” انجام داد. .هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل دانش آموزان مقطع دبیرستان بود. فرضیات پژوهش عبارت بودند از:
– آموزش مهارتهای زندگی سلامت روان آزمودنی‌ها را بهبود می بخشد.
– آموزش مهارتهای زندگی منجر به درونی تر شدن منبع کنترل دانش آموزان می شود .
نتایج پژوهش حاضر به شرح ذیل است:
* آموزش مهارتهای زندگی سلامت روان آزمودنی‌ها را بهبود می بخشد.
* اما تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر منبع کنترل آزمودنی‌ها معنادار نبوده است.
* بین سلامت روان و شیوه‌های مقابله ای و همچنین بین منبع کنترل و شیوه‌های مقابله ای ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین سلامت روان ومنبع کنترل ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد.
* بین سطح تحصیلات مادر، اشتغال مادر و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سلامت روان و شیوه‌های مقابله ای آنها ارتباط معناداری وجود دارد.
۲- مریم صفرزاده (۱۳۸۳-۱۳۸۲) در تحقیق خود تحت عنوان “بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی در برقراری ارتباط اجتماعی کارآمد در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان” نشان داده است که برنامه آموزش مهارتهای زندگی در برقراری ارتباط اجتماعی کارآمد، تأثیر مثبت داشته و بطور معناداری آنرا افزایش داده است. در این تحقیق مؤلفه‌های ارتباط اجتماعی کارآمد عبارت بودند از: مهارت در تصمیم گیری، انتقال رسای پیام، احترام به حقوق دیگران، قدر شناسی، توانایی بیان محبت، توانایی بیان قاطع خواسته‌ها. نتایج پژوهش حاضر در مورد هر یک از مؤلفه‌های ارتباط اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد:
آموزش مهارتهای زندگی در افزایش توانایی تصمیم گیری، انتقال پیام رسا و افزایش بیان قاطع خواسته‌ها و کاهش پرخاشگری آزمودنی‌ها تأثیر مثبت داشته اما تأثیر این آموزش در قدردانی از زحمات دیگران، احترام به دیگران و توانایی بیان محبت در حد معنادار نبوده است.
۳- مهناز مرادی (۱۳۸۱) طی تحقیقی در زمینه سودمندی آموزش مهارتهای زندگی (ارتباط بین فردی، حل مسأله، کنترل خشم، ابراز وجود) به دانش آموزان دختر دبیرستان، در بهبود وضعیت بهداشت روانی ایشان به این نتیجه دست یافت که پس از آموزش، دانش آموزان شرکت کننده در این برنامه توانستند کاهش معناداری را در علائم بیماری، افسردگی، اضطراب، شکایت جسمانی و کارکرد اجتماعی از خود نشان دهند.
۴- مهمترین پژوهشی که در داخل کشور در زمینه مهارتهای زندگی انجام گرفته، تحقیق ادیب(۱۳۸۲) با عنوان طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارتهای زندگی برای دوره راهنمایی تحصیلی است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی مهارتهای زندگی ضروری برای دانش آموزان راهنمایی تحصیلی و طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارتهای زندگی برای دوره مذکور بوده است. روشهای پژوهش عبارت بوده‌اند از: ۱- توصیفی- تحلیلی ۲- نیاز سنجی ۳- تحلیل محتوا
با استفاده از روش اول و با مطالعه کتابخانه ای مصادیق مهارتهای زندگی در یک رویکرد بین‌المللی شناسایی و مبانی برنامه درسی مربوط به آن برای دانش‌آموزان راهنمایی تحصیلی ایرانی تعیین شد. برای نیاز سنجی جامعه آماری عبارت بودند از کلیه دانش‌آموزان راهنمایی تحصیلی، معلمان و والدین دانش‌آموزان، متخصصان و کارشناسان برنامه‌ریزی درسی. نمونه‌های آماری عبارت از ۶۰۰ نفر دانش‌آموز، ۲۰۰ نفر والدین، ۱۰۰ نفر معلم، و۳۰ نفر صاحبنظر و کارشناس برنامهریزی درسی. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده است. ابزار تحقیق در این مرحله پرسشنامه محقق ساخته بود که درآن از نمونه‌های آماری خواسته شد تا ۱۵ مهارت زندگی را اولویت بندی کنند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و تکنیک AHP استفاده شد.
نتایج تحقیق در مرحله نیاز سنجی

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعتوزیع فراوانی، مهارتهای زندگی، برنامه درسی، آموزش و پرورش
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید