والشؤون الإسلامیه الکویت، الموسوعهالفقهیه الکویتیه، ج ۲۱، صص ۵۷ – ۵۲.
۱۹۶. الکاسانی، بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۲۵۱؛ابن قدامه، المغنی، ج ۸، ص ۲۷۱؛ الشربینی، مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۷.
۱۹۷. النسایی، سنن النسائی، ج ۸، ص ۴۱، ح ش:۴۷۹۳.آلبانی این حدیث را صحیح دانسته است: الآلبانی، صحیح و ضعیف سنن النسائی، ج ۱۰، ص۳۶۵.
۱۹۸.الکاسانی، همان، ص ۲۵۲؛ابن قدامه، همان، ص ۲۷۲_ ۲۷۱؛ابن جزی، القوانین الفقهیه، ص ۲۲۶.
۱۹۹. ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۴، ص ۱۵۴.
۲۰۰. الزیلعی، تبیین الحقائق، ج ۶، ص۹۷؛ السرخسی، المبسوط، ج ۲۷، ص ۸۴؛ ابن نجیم، البحر الرائق، ج ۸، ص ۳۲۷.
۲۰۱. الخرشی، شرح مختصر خلیل، ج ۸، ص ۹.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعمهارتهای زندگی، دانش آموزان، دانش آموز، مواد آموزشی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید