دانلود پایان نامه

کارکنان در مدیریت دانش

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
فراگیری دانش
259
5/1
5
474/3
61648/0
38/0
464/0-
247/0
ذخیره سازی دانش
259
1
5
3569/3
80008/0
64/0
397/0-
174/0
کاربرد دانش
259
1
5
7373/3
70794/0
501/0
867/0-
462/1
به اشتراک گذاشتن دانش
259
1
5
9318/3
67518/0
456/0
661/0-
801/0

توصیف متغیر رضایت از مدیریت دانش100
مطابق جدول 4-13 میانگین امتیاز متغیر رضایت از مدیریت دانش از نظر پاسخ دهندگان 3591/3 ، انحراف معیار 65447/0 و واریانس برابر 428/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر رضایت از مدیریت دانش از نظر پاسخ دهندگان معادل 45/1و بیشترین امتیاز معادل 73/4 می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیر رضایت از مدیریت دانش برابر 511/0- است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ یعنی از لحاظ کجی متغیر رضایت از مدیریت دانش نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی آن 274/0 است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد ؛ این نشان می‌دهد توزیع متغیر رضایت از مدیریت دانش از کشیدگی نرمال برخوردار است.
جدول4-13) توصیف متغیر رضایت از مدیریت دانش

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
رضایت از مدیریت دانش
259
45/1
73/4
3591/3
65447/0
428/0
511/0-
274/0

نمودار4-10) هیستوگرام متغیر رضایت از مدیریت دانش
توصیف متغیر نگرش کارکنان درمورد مدیریت دانش101
مطابق جدول 4-14 میانگین امتیاز متغیر نگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش از نظر پاسخ دهندگان 6313/3 ، انحراف معیار 79382/0 و واریانس برابر 63/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیرنگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل5 می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیرنگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش برابر 453/0- است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد ؛ یعنی از لحاظ کجی متغیر نگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی آن 149/0 است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد ؛ این نشان می‌دهد توزیع متغیر نگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش از کشیدگی نرمال برخوردار است.
جدول4-14) توصیف متغیر نگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش

مطلب مشابه :  کنوانسیون حقوق دریاها

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
نگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش
259
1
5
6403/3
79382/0
63/0
453/0-
149/0

نمودار4-11) هیستوگرام متغیر نگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش
4-4) آزمون نرمالیته

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید