دانلود پایان نامه

آزمون معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) مورد سنجش قرار گرفت. روش تحلیل مسیر ، تعمیمی از رگرسیون معمولی است که قادر است علاوه بر بیان آثار مستقیم ، آثار غیرمستقیم و اثر کل هر یک از متغیرهای مستقل را برای متغیرهای وابسته نشان دهد و با بیان منطقی ، روابط و همبستگی مشاهده شده بین آن ها را تفسیر کند ( عادل آذر ، 1381 ، ص 59 ) .

3-7 الگوریتم اجرای تحقیق

شکل 3-1

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده و یافته های تحقیق

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است . داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات،مطابق اهداف ارایه شده،ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت . کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS18 و LISREL 8.53 انجام گردیده است .

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
توصیف دانشگاه های مورد بررسی پاسخ دهندگان
در جدول4-1دانشگاه های مورد بررسی در تحقیق آورده شده است که با توجه به 259 نفر حجم نمونه، دانشگاه گیلان با فراوانی 139 نفر و 7/53 درصد، دانشگاه آزاد واحد رشت با فراوانی 99 نفر و 2/38 درصد و دانشگاه پیام نور واحد رشت با 21 نفر فراوانی و 1/8 درصد می باشد. در این میان سهم پاسخ دهندگان در دانشگاه گیلان از بقیه بیشتر می باشد.

جدول4-1)توصیف دانشگاههای مورد بررسی پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
دانشگاه گیلان
139
7/53
دانشگاه آزاد
99
2/38
پیام نور
21
1/8
کل
259
100

نمودار4-1)نمودار میله ای دانشگاههای مورد بررسی پاسخ دهندگان

توصیف سن پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار4-2 مشاهده می شود که سن 8/10 درصد پاسخ دهندگان زیر 30 سال ، 2/45 درصد بین 30 تا 40 سال ، 32 درصد بین 41 تا 50 سال ، 2/4 درصد بالای 50 سال می باشند ؛ همچنین7/7 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول4-2)توصیف سن پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
زیر 30 سال
28
8/10

بین 30تا 40سال
117
2/45

بین 41 تا 50 سال
83
32

بالای 50 سال
11
2/4

کل
239
3/92
بدون پاسخ
20
7/7
کل
259
100

نمودار4-2)نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان

توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-3 مشاهده می شود که جنسیت 3/53 درصد از پاسخ دهندگان مرد و 8/39 درصد زن می باشند ؛ همچنین 9/6 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

جدول4-3)توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
مرد
138
3/53

زن
103
8/39

کل
241
1/93
بدون پاسخ
18
9/6
کل
259
100

نمودار4-3)نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان

توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-4 مشاهده می شود که تحصیلات 3/7 درصد پاسخ دهندگان زیر دیپلم و زیردیپلم ، 1/18 درصد فوق دیپلم ، 3/46 درصد لیسانس ، 6/21 درصد فوق لیسانس و 4/0 درصد دکتری می باشند ؛ همچنین2/6درصد به این سوال پاسخ نداده اند

جدول4-4)توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
دیپلم و زیر دیپلم
19
3/7

فوق دیپلم
47
1/18

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع مطالعات منطقه ای، رویکردهای مطالعه

لیسانس
120
3/46

فوق لیسانس
56
6/21

دکتری
1
4/0

کل
243
8/93
بدون پاسخ
16
2/6
کل
259
100

نمودار4-4)نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان

توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار4 – 5مشاهده می شود که جنسیت 17درصد از پاسخ دهندگان مجرد و
1/ 76درصد متاهل می باشند؛ همچنین 9/6 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول4-5)توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
مجرد
44
17

متاهل
197
1/76

کل
241
1/93
بدون پاسخ
18
9/6
کل
259
100

نمودار4-5)نمودار دایره ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان

توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-6 مشاهده می شود که سابقه کار3/26 درصد پاسخ دهندگان زیر 10 سال ، 3/46 درصد بین 10 تا 20 سال، 1/20درصد بالای 20 سال می باشند ؛ همچنین3/7 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول4-6)توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
زیر10 سال
68
3/26

بین10 تا 20 سال
120
3/46

بالای 20سال
52
1/20

کل
240
7/92
بدون پاسخ
19
3/7
کل
259
100

نمودار4-6)نمودار میله ای سابقه کارپاسخ دهندگان

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق
توصیف متغیر عملکردشغلی97
مطابق جدول 4-7 میانگین امتیاز متغیر عملکرد شغلی از نظر پاسخ دهندگان8613/3 ، انحراف معیار 52552/0و واریانس برابر 276/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین م
ورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر عملکرد شغلی از نظر پاسخ دهندگان معادل 11/1 و بیشترین امتیاز معادل5 می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیرعملکرد شغلی برابر 803/0- است که در بازه (2 ، 2-)قرار دارد؛ یعنی از لحاظ کجی متغیرعملکرد شغلی نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی آن 273/2است که در بازه (2 ، 2-)قرار ندارد؛ این نشان می‌دهد توزیع متغیرعملکرد شغلی از کشیدگی نرمال برخوردار نمی باشد.
جدول4-7) توصیف متغیر عملکردشغلی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
عملکردشغلی
259
11/1
5
8613/3
52552/0
276/0
803/0-
273/2

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر عملکرد شغلی

توصیف ابعاد عملکرد شغلی
مطابق جدول 4-8 میانگین امتیاز متغیرکارایی از نظر پاسخ دهندگان722/3 ، اثر بخشی برابر 7844/3 و کیفیت برابر0776/4 می باشد. میانگین های به دست آمده همگی بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است.مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیرکارایی برابر 591/0- ، اثربخشی برابر 689/0- و کیفیت برابر 868/0- بوده که همگی در بازه (2 ، 2-)قرار دارد؛ یعنی از لحاظ کجی ابعاد عملکرد شغلی نرمال بوده و توزیع آنها متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی متغیر کارایی برابر53/0، اثربخشی برابر92/1و کیفیت برابر 507/2بوده که متغیرهای کارایی و اثربخشی در بازه (2 ، 2-)قرار دارند اما متغیر کیفیت در این بازه قرار ندارد ؛ این نشان می‌دهد توزیع متغیرهای کارایی و اثربخشی از کشیدگی نرمال برخوردار بوده و توزیع متغیر کیفیت ازکشیدگی نرمال برخوردار نمی باشد.
جدول4-8) توصیف ابعادعملکردشغلی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
کارایی
259
33/1
5
722/3
68651/0
471/0
591/0-
53/0
اثربخشی
259
1
5
7844/3
64913/0
421/0
689/0-
92/1
کیفیت
259
1
5
0776/4
59288/0
352/0
868/0-
507/2

توصیف متغیر جو اخلاقی سازمان98
مطابق جدول 4-9 میانگین امتیاز متغیر جو اخلاقی سازمان از نظر پاسخ دهندگان 4983/3 ، انحراف معیار 48941/0و واریانس برابر 24/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر جو اخلاقی سازمان از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 75/4 می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیر جو اخلاقی سازمان برابر 582/0- است که در بازه (2 ، 2-)قرار دارد؛ یعنی از لحاظ کجی متغیر جو اخلاقی سازمان نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی آن 598/2 است که در بازه (2 ، 2-) قرار ندارد ؛ این نشان می‌دهد توزیع متغیر جو اخلاقی سازمان از کشیدگی نرمال برخوردار نمی باشد.

مطلب مشابه :  نگ عراق علیه ایران

جدول4-9) توصیف متغیر جو اخلاقی سازمان

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
جواخلاقی سازمان
259
1
75/4
4983/3
48941/0
24/0
582/0-
598/2

نمودار4-8) هیستوگرام متغیر جو اخلاقی سازمان
توصیف ابعاد جو اخلاقی
مطابق جدول 4-10 میانگین امتیاز متغیر نفع شخصی از نظر پاسخ دهندگان 675/3 ، مسئولیت اجتماعی برابر 3295/3 و قانون و کدهای شغلی و حرفهای برابر 4903/3 می باشد. میانگین های به دست آمده همگی بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است. مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیر نفع شخصی برابر 568/0- ، مسئولیت اجتماعی برابر384/0- و قانون و کدهای شغلی و حرفهای برابر 231/0- بوده که همگی در بازه (2 ، 2-) قرار دارند ؛ یعنی از لحاظ کجی ابعاد جو اخلاقی نرمال بوده و توزیع آنها متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی متغیر نفع شخصی برابر 414/0 ، مسئولیت اجتماعی برابر 071/0- و قانون و کدهای شغلی و حرفهای برابر 036/0 بوده که همگی در بازه (2 ، 2-) قرار دارند ؛ این نشان می‌دهد توزیع ابعاد جو اخلاقی از کشیدگی نرمال برخوردار است .

جدول4-10) توصیف ابعادجواخلاقی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
نفع شخصی
259
1
5
675/3
81388/0
662/0
568/0-
414/0
مسئولیت اجتماعی
259
1
5
3295/3
79104/0
626/0
384/0-
071/0-
قانون و کدهای شغلی و حرفه ای
259
1
5
4903/3
81486/0
664/0
231/0-
036/0

توصیف متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش99
مطابق جدول 4-11 میانگین امتیاز متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش از نظر پاسخ دهندگان 6313/3 ، انحراف معیار 55219/0و واریانس برابر 305/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش از نظر پاسخ دهندگان معادل 13/1و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد . از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش برابر 737/0- است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد ؛ یعنی از لحاظ کجی متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش نرمال بوده و توزیع آن متقارن است . همچنین مقدار کشیدگی آن 987/1 است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد ؛ این نشان می‌دهد توزیع متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش از کشیدگی نرمال برخوردار است.
جدول4-11) توصیف متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
259
13/1
5
6313/3
55219/0
305/0
737/0-
987/1

نمودار4-9) هیستوگرام متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
توصیف ابعاد مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
مطابق جدول 4-12 میانگین امتیاز متغیر فراگیری دانش از نظر پاسخ دهندگان 474/3 ، ذخیره سازی دانش برابر 3569/3 ، کاربرد دانش برابر 7373/3 و به اشتراک گذاشتن دانش برابر 9318/3 می باشد. میانگین های به دست آمده همگی بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است. مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیر فراگیری دانش برابر 464/0- ذخیره سازی دانش برابر 397/0- ، کاربرد دانش برابر 867/0- و قانون و به اشتراک گذاشتن دانش برابر 661/0- بوده که همگی در بازه (2 ، 2-) قرار دارند ؛ یعنی از لحاظ کجی ابعاد مشارکت کارکنان در مدیریت دانش نرمال بوده و توزیع آنها متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی متغیر فراگیری دانش برابر247/0 ، ذخیره سازی دانش برابر 174/0، کاربرد دانش برابر 462/1 و به اشتراک گذاشتن دانش برابر 801/0 بوده که همگی در بازه (2 ، 2-) قرار دارند ؛ این نشان می‌دهد توزیع ابعاد مشارکت کارکنان در مدیریت دانش از کشیدگی نرمال برخوردار است.

جدول4-12) توصیف ابعاد مشارکت

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید