دانلود پایان نامه

این مطالعه از حیث روش از نوع مطالعه میدانی است. بطور کلی می‏توان گفت هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به طور نظام یافته دنبال کنند، فرضیه‏ها را بیازماید. غیرآزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی، مدارس، کارخانه‏ها و غیره مطالعه گردد مطالعه میدانی تلقی می‏شود. از -دید دیگر این مطالعه از نوع تحقیق همبستگی است. در تحقیق همبستگی هدف آن است که مشخص شود آیا رابطه‏ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است. (خاکی، 1388)
3-3 جمع آماوری داده‏ها
الف) روش جمع‏آوری داده‏ها
1ـ مطالعه کتابخانه‏ای: در این روش محقق اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با موضوع تحقیق خود را از کتاب‏ها و سایر منابع موجود در کتابخانه‏ها بدست می‏آورد.
2ـ روش میدانی: در این روش پژوهشگر به منظور کسب اطلاعات از افکار عمومی، عقاید و دیدگاه‏های جامعه آماری (در اینجا جامعه آماری دست اندر کاران صنعت خودرو(ایران خودرو) در استان تهران می‏باشند) نسبت به یک موضوع خاص و از طریق نظر سنجی بررسی خود را با استفاده از پرسش نامه یا مصاحبه بر روی عده قابل توجهی از اعضای جامعه آماری انجام می‏دهد. (سادئی، 1385)
ب) ابزار جمع‏آوری داده‏ها
در این تحقیق از پرسشنامه جهت جمع‏آوری داده‏ها استفاده شد
نحوه تنظیم پرسشنامه
برای کسب نظرات کارمندان شرکت ایران خودرو که کانون اطلاعات تحقیق به حساب می‏آیند از پرسشنامه استفاده شد تا از هرگونه دخل و تصرف در اطلاعات جلوگیری به عمل آید. پرسشنامه تنظیمی، حضوری به کارمندان ارائه شد و توضیحات لازم درباره آنان به پاسخ دهندگان داده شد تا به سوالات
مطرح شده پاسخ بگویند؛ این کار بیش از 26 روز ادامه داشت. مأنوس بودن کارمندان با سؤالات پرسشنامه و درک صحیحی که در رویارویی با آنها مشاهده گردید، روایی سؤالات فوق را تأیید می‏نماید. با وجود اینکه پرسشنامه تنظیم شده برای گروه‏های مختلف کارمندان استفاده گردیده است سعی شده تا در این طراحی سوالات و بیان مفاهیم آنچنان عمل شود که مشکلی خاص پیش نیاید و در نزد کاربران مختلف قابل‏استفاده باشد در این بین برای سنجش روایی پرسشنامه، از نظرات اساتید و خبرگان نیز استفاده شده است.
پرسشنامه استفاده شده در این پروژه شامل 2 بخش کلی میباشد که بخش اول شامل اطلاعات مشتری جهت آمار توصیفی میباشد و قسمت دوم شامل سؤالات مربوط به فرضیه‏ها میباشد.
3-4 روایی و پایایی پرسشنامه
روایی:
این تحقیق برای تعیین روایی، پرسشنامه در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار گرفت تا میزان دقت و مرتبط بودن سؤالات را تعیین نمایند و سپس تعدادی از پرسشنامه‏ها بصورت آزمایشی در اختیار کارکنان و نیز استاد راهنما قرار گرفت و سپس تعدادی از سؤالات اصلاح گردید.
پایایی:
به منظور اندازه‏گیری قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ با استفاده نرم افزار SPSS 21 انجام گردیده است. با استفاده از داده‏های به دست آمده از این پرسشنامه‏ها و به کمک نرم افزار آماری SPSS 21 میزان پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر 881/0 محاسبه شد که چون از مقدار 7/0 بیشتر است لذا فرض پایایی پرسشنامه تأیید می‏گردد.
3-5 ابزار و اندازه‏گیری آزمودنی‏ها
مقیاس مورد استفاده در این پژوهش از نوع مقیاس فاصله‏ای می‏باشد. مقیاس فاصله‏ای دارای کلیه ویژگی‏های مقیاس‏های اسمی و ترتیبی است و علاوه بر آنها، در این مقیاس فاصله هر صفت تا مبدأ آن نیز مشخص است. (خاکی، 1388) و طیف استفاده شده از نوع طیف لیکرت می‏باشد. در این مقیاس پاسخ دهنده میزان موافقت خود را با هریک از عبارات در یک مقیاس درجه‏بندی شده نشان می‏دهد. (نایب پور، بریری، 1387)
3-6 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کارمندان شرکت ایران خودرو می‏باشد که تعدادشان 400 نفر است.
حجم نمونه گیری
چون سؤالات در پرسشنامه تحقیق چند ارزشی با مقیاس ترتیبی هستند، و اندازه نمونه زیاد می‏باشد، از فرمول کوکران بینهایت برای تعیین حجم نمونه استفاده میشود:
که در آن

دسته‌ها: داغ ترین ها