دانلود پایان نامه

رادرباره تخصصگرایی درصنعت ارائه نموده‌اند. همچنین آنان درتلاش برای افزایش کیفیت حسابرسی به طورضمنی به تخصص گرایی درصنعتی خاص اشاره کرده‌اند. چندین مطالعه شواهدی برای حمایت ازاین نظریه ارائه کرده‌اند. کریشنان35(a2003)وهمچنین بالسام وهمکاران36(2003)شواهدی رایافته‌اندمبنی براینکه سطح اقلام تعهدی اختیاری صاحبکاران حسابرسان متخصص درصنعت خاص به طورمعنی‌داری کمترازحسابرسان غیرمتخصص درصنعت خاص می‌باشد. به علاوه، بالسام وهمکاران(2003)به ارائه شواهدی پرداخته‌اندکه براساس آن ضریب واکنش سودصاحبکاران حسابرسان متخصص درصنعت خاص بیشترازضریب واکنش سودصاحبکاران حسابرسان غیرمتخصص درصنعت خاص می‌باشد. این نتایج بیانگرآن است که حسابرسان متخصص توانایی نظارت بیشتری را دارند و بازار خدمات حرفه‌ای نیز، آنان رابه همین صورت می‌شناسد. سولومون وهمکاران37(1999) در بررسی‎های خودبه ای ننتیجه رسیدندکه آشنایی بیشترباصنعت صاحبکار، قضاوت بهترودرنتیجه کیفیت حسابرسی بالاتری راسبب خواهدشد. کریشنان(a2004)نیزدرمطالعه خودبه این نتیجه دست یافت که سودی که توسط متخصصان، حسابرسی شده، محافظه کارانه تربوده واقلام تعهدی آن کمتراست که این، به معنی کیفیت حسابرسی بالاترومطالبه حق الزحمه بیشترخواهدبود.

2-4-3) خلاصه موضوعات عرضه
مطالعات کیفیت حسابرسی مربوط به طرف عرضه بیانگرآن است که حسابرسانی که باصاحبکاران پرریسک مواجه‌اند، تمایل به نپذیرفتن صاحبکارویاکناره‌گیری ازکارحسابرسی دارند. اگرآنان صاحبکاران پرریسک رابپذیرند، احتمالاًدامنه حسابرسی راافزایش داده ومبلغ حق‌الزحمه بیشتری رامطالبه خواهندکرد. شواهددرباره اینکه آیاحسابرسان دارای نام تجاری، به طورکلی خواهان حق‌الزحمه‌های بیشتری هستندیانه، مبهم وپیچیده است. اگرآنان حق‌الزحمه‌ بیشتری را مطالبه کنند، معلوم نیست که آیاحق‌الزحمه‌های بیشترلزوماًبه کیفیت بالاتر انجامیده است یا خیر.
از دیدگاه نظری مشخص است که قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی به مبلغی کمترازبهای تمام شده، استقلال یا شایستگی حسابرس راکاهش نمیدهد. به طورواقعی شواهدی درباره رابطه بین قیمت‌گذاری کمتر از بهای تمام شده خدمات حسابرسی وکیفیت حسابرسی وجود ندارد.
برخی از مطالعات جدیدتر شواهدی را ارائه می‌کنندکه براساس آنها متخصص اندر صنعتی خاص، در مقایسه با غیرمتخصصان، حسابرسی‌های با کیفیت‌تری را ارائه می‌نمایند. با این توضیح که شاخص‌های کیفیت حسابرسی شامل سطوح اقلام تعهدی اختیاری وضریب واکنش سودمی‌باشد.

2-5) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی
همانطورکه دربخش‎های پیشین مطرح شد، کیفیت حسابرسی رادردوبخش، یعنی توانایی نظارت حسابرس وحسن شهرت حسابرس، تعریف نمودیم. توانایی نظارت حسابرس به توانایی حسابرس برای بهبودکیفیت اطلاعات مربوط می‌شود، حال آنکه حسن شهرت حسابرس برمبنای شناخت ذینفعان قراردارد. ازدیدگاه نظری چندین دلیل برای رابطه مستقیم موردانتظاربین حسن شهرت حسابرس، که شاخص آن اندازه مؤسسه حسابرسی می‌باشدوتوانایی نظارت حسابرس وجوددارد.
یک استدلال این است که مؤسسات حسابرسی می‌توانند در تضمین نام تجاری سرمایه‌گذاری نمایند. به ویژه، مؤسسات معتبرتروبزرگتردرمقایسه بامؤسسات کم اعتبارتر و کوچکتر، حسن شهرت بیشتری را به وثیقه می‌گذارند و با احتمال کمتری از اشتباهات با اهمیت یا مخاطره دعاوی حقوقی چشم‌پوشی می‌کنند. از اینرو مراقبت حرف‎های بیشتری رابه کارمی‎بندند.
استدلال‌دیگر، به قابلیت استفاده ازمنابع مربوط می‌شود. برای مثال، دوپاچ وسیمونیچ38(1982)استدلال می‌کنند که کیفیت حسابرسی تابعی ازتعدادرویه‌های حسابرسی انجام شده وتعدادحسابرسان می‌باشدومؤسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتری رابرای اجرای آزمونهای حسابرسی دراختیاردارند. هرچند، به کارگیری منابع برای بالابردن کیفیت حسابرسی ازقابلیت استفاده منابع مهمتراست.
دیویدس ونونئو(1993)بیانمی‌کنندکه اکثرپژوهش‎های تجربی کیفیت حسابرسی محصول این فرض هستندکه حسابرسان بزرگتر(دارای نام تجاری)درمقایسه باحسابرسان کوچکتر (فاقدنامتجاری) توانایی نظارت بیشتری دارند. مطالعه آنان یکی ازمعدودمطالعاتی است که این رابطه راموردآزمایش قرارمی‌دهد. آنان ادعامی‌کنند هنگامی که حسابرسان باکیفیت‌تر(کم کیفیت‌تر)انتخاب می‌شوند، مدیران، توانایی کمتری (بیشتری)برای دستکاری سودبه منظورتحقق سودپیش‌بینی شده دارند. مطالعه آنان ازاینجهت ازمطالعات قبلی متمایزاست که شاخصی رابرای توانایی نظارت حسابرس، که متضمن مفاهیم کیفیت حسابرس می‌باشد، موردشناسایی قرارمی‌دهد. آنان استدلال می‌کنندکه مدیران برای حداقل کردن تفاوت بین سودپیش‌بینی شده وسودگزارش شده انگیزه لازم رادارندوازاقلام تعهدی وسایررویه‌های حسابداری برای دستکاری سودگزارش شده درجهت کمینه کردن این تفاوت استفاده می‌کنند.
به هرحال آن دسته ازصاحبکارانی که حسابرسان باکیفیت رااستخدام می‌کننددرجهت کمینه کردن اشتباهات پیش‌بینی، فرصت کمتری برای استفاده ازاقلام تعهدی دارند. آنان براس

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید