دانلود پایان نامه

مفاهیم محوری تعالی سازمانی

سازما نهای متعالی، با پایبندی به اصول ارزشی تعالی سازمانی و در حرکت مستمر خوده  به سوی

تعالی، شواهدی بارز و آشکار از عینیت یافتن مفاهیم محوری تعالی سازمانی را در گستره  سازمان خود

به نمایش می گذارند. این سازما نها، با بکارگیری الگوی تعالی سازمانی، هرچه در مسیر تعالی پیشرفت

بیشتری داشته باشند، مفاهیم محوری تعالی سازمانی در آنها، شکوفاتر خواهد شد.(الگوی تعالی سازمانی ، ویرایش90)

1-رهبری آرمان گرا

سازمان های متعالی ، رهبرانی دارند که با تعیین جهت گیری کلی سازمان، آینده را به تصویر کشیده و

برای تحقق اهداف سا ز مان، ذی نفعان کلیدی را سهیم کرده و نیازهای آنان را بطور متوازن برآورده

می کنند، و با انعطاف پذیری و درک محر ک های کلیدی کسب و کار، تصمیم های مناسب را به موقع اتخاذ کرده، در صورت لزوم جهتگیری و اهداف سازمان را بازنگری و تعدیل می کنند.

رهبران این سازما ن ها، با ایفای نقش به عنوان الگو، الهام بخش کارکنان هستند ، ارزش ها و اصول

اخلاقی را پاس می دارند و به مسئولی ت های اجتماعی خود متعهدند و فرهنگی را ایجاد می کنند که با

یادگیری، نوآوری، رفتار اخلاقی، پاسخگویی و توسعه سازمانی، دستیابی به نتایج پایدار را برای

سازمان از طریق رو شهای نوین مقدور می سازد.

 

2- دستیابی به نتایج متعادل

سازمان های متعالی، نتایج کلیدی و مجموع های متوازن و اولویت بندی شده از نتایج را که نیازهای

کوتاه مدت و بلند مدت ذ ی نفعان یا فراتر از نیازهای آنان را برآورده سازد، شناسایی و درک می کنند و

بر اساس آنها استراتژ یها و خ ط مشی های پشتیبان را تعیین و جاری می سازند.

این سازمان ها، با درک روابط علی و بکارگیری سازوکارهای اثربخش در مدیریت ریسک، از طریق

برنامه ریزی، تعریف شاخص های عملکردی و دستاوردها ، ارزیابی عملکرد، مقایسه، تامین اطلاعاتی که

زمینه ساز تصمیم گیری موثر رهبران آنها باشد و رعایت شفافیت در گزار ش دهی به ذینفعان، دستیابی

به اهداف استراتژیک را محقق ساخته و به سوی چشم انداز پیش می روند.

 

3- ارزش آفرینی برای مشتریان

سازمان های متعالی ، مشتریان را علت اصلی وجود خو د می دانند و با تکیه بر قابلیت های خود می کوشند تا با شناسائی گرو ه های مختلف مشتریان، نیازها و انتظارات آنها را درک و پیش بینی کنند.

این سازمان ها، مشارکت فعال مشتریان را برای توسعه محصولات، خدمات و تجربه های جدید و

نوآورانه جلب می کنند وبا بکارگیری سازو ک ارهائی برای افزایش تجربه مشتریان و پایش آن، برقراری

گفتمانی مبتنی بر گشودگی ، شفافیت و پاسخگوئی سریع و اثربخش به هرگونه بازخور، مقایسه و

الگوبرداری از تجرب ههای موفق، تلاش م یکنند تا برای مشتریان نوآوری کرده و ارزش بیافرینند.

 

4- فرایندگرایی و تصمیم گیری مبتنی بر واقعیت

سازمان های متعالی ، به منظور خلق ارزش برای ذ ی نفعان و دستیابی به نتایجی متوازن و پایدار، به

وسیله فرآیندهائی ساخت یافته و همسو با استراتژ ی ها که بعضا فراتر از مرزهای سازمانی نیز

می روند و با شناسایی ریسکها و اتخاذ تصمیم هائی مبتنی بر واقعیت ها، مدیریت می شوند.

این سازمان ها، جهت ایجاد توازنی بهینه از کارایی و اثربخشی، شاخ ص های معناداری را برای عملکرد

فرآیندها و دستاوردهای مرتبط تعریف  می کنند و با انداز ه گیری، تفسیر و تحلیل آنها فر صت های

نوآوری را شناسایی کرده و کارکنان خود را در بازنگر ی ، بهبود و بهینه سازی مستمر فرآیندهای

سازمان بطور فعال مشارکت می دهند.

 

5- ارج گزاری بر سرمایه های انسانی

سازمان های متعالی ، مهارت ها و شایستگی های مورد نیاز برای دستیابی به ماموریت، چشم انداز و

اهداف استراتژیک خود را می شناسند و با ارج گذاری بر سرمایه های انسان ی ، فرهنگی را در سازمان

ایجاد می کنند که در آن مهارت ها، استعدادها و خلاقیت کارکنان توسعه یافته و توانمندی آنها برای

دستیابی متوازن به اهداف سازمانی و شخصی ارتقاء یابد.

این سازمان ها، توسعه سازمانی را از طریق ارز ش های مشت رک، پاسخگویی، اصول اخلاقی و فرهنگ

اعتماد و گشودگی پرورش می دهند، اهداف شخصی و تیمی را با اهداف استراتژیک سازمان همسو

می کنند، با مدیریت گوناگونی و برقراری توازن مسئولانه کا ر – زندگی، اطمینان می یابند که کارکنان

تمام توان شان را در یک محیط واقعی شراک ت به کا ر می گیرند تا در موفقیت مستمر خود و سازمان سهیم بوده و سفیر موفقی تهای سازمان باشند.

 

6-گسترش مشارکت ها

سازمان های متعالی ، شرکا ی استراتژیک خود را ، شامل مشتریان، جامعه، تامین کنندگان کلیدی، نهادهای آموزشی و سازمانهای غیردولتی ، بر اساس نیازهای استراتژیک سازمان، قو ت ها و قابلیت های مکمل ،شناسائی کرده و جهت دستیابی به موفقیت پایدار و دوجانبه، روابط ی مبتنی بر گشودگی، احترام متقابل و اعتماد را جستجو، ایجاد و حفظ می کنند.

این سازمانها ، دریافته اند که موفقیت به شراکت های اثربخش وابسته است و با ایجاد شبکه های

گسترده ای از شرکا، امکا ن شناسایی فرصت های بالقوه شراکت را فراهم ساخته ، قابلیت ها و توانایی

سازمان را در خلق ارزش برای ذ ی نفعان، تقویت می کنند و برای دستیابی به اهداف مشترک و منافع

متقابل، با به اشتراک گذاشتن تخصص، منابع و دانش، از یکدیگر حمایت می کنند.

 

7-مسئولیت پذیری اجتماعی

سازمان های متعالی ، به حفظ ارز ش های اخلاقی و رعایت قوانین و مقررات پا یبندند و از رفتار سازمانی

مبتنی بر بالاترین استاندار د های اخلاق ی و درس ت کاری کارکنان اط م ینان داشته، از ایمنی وسلامتدرمحیط کار اطمینان می یابند و در قبال ذی نفعان و گستره جامعه، شفا ف ، پاسخگو و مسئولیت پذیرهستند.

این سازمانها ، فراتر از الزامات قانونی حرک ت کرده، در امو ر اجتماعی و فعالیت های خیرخواهانه و

خداپسندانه برای کمک به مستمندان و نیاز م ندان جامعه حضور فعال داشته، در بکارگیری منابع، به

منافع نسل های آینده م ی اندیشند و پیامدهای حاصل از عملیا ت و چرخه عمر محصول و خدمات خود را بر سلامت، ایمنی و محیط زیست در نظر می گیرند و در برخورد با تعارضات، به پایداری اقتصادی،

اجتماعی و زیست محیطی توجه دارند.

 

8- یادگیری، خلاقیت و نوآوری

سازمان های متعالی ، از طریق نوآوری مستمر و نظا م مند و با هدایت خلاقیت ذ ی نفعان خود، ارز ش

می آفرینند و عملکرد خود را بهبود می بخشند.

این سازمانها ، اهداف و استراتژی روشنی را برای نوآوری ت عیین کرده و با به کارگیری رویکردها و

ایجاد شبکه هائی برا ی تعامل فعال کارکنان، شرکا، مشتریان و جامعه ، و فرهنگ کارآفرینی ، فرصت های خلق ایده ها و نوآوری را در درون و بیرون شناسایی می کنند، و به منظور یافتن راه های جدید خلق ارزش برای مشتریان، شیوه های نوین انجام کار ، ایجاد شراک ت ها ی جدید ، استفاده بهینه از منابع و شایستگی ها، نوآوری را در همه ابعاد سازمان مدیریت می کنند. (الگوی تعالی سازمانی ، ویرایش90)

دسته‌ها: داغ ترین ها