دانلود پایان نامه

نامه‏های الکترونیکی
صدا نامه‏ها
انجمن‏های بحث
کنفرانس‏ها
سیستم‏های همکاری کننده
3) تجارت الکترونیک- بنگاه با بنگاه و بنگاه با مشتری
سرمایه گذاری الکترونیکی
مدیریت زنجیره تأمین
بازاریابی الکترونیکی
پردازش برخط تعاملات
این کاربری‏ها می‏تواند مورد استفاده افراد مختلفی قرار گیرد:
همه کاربران اینترنت
فقط کارمندان در اینترانت
گروه خاصی از کاربران هدف در یک اکسترانت مثل مشتریان و شرکا
برخی نیز کسب و کار الکترونیک را ترکیبی از تجارت الکترونیک، هوشمندی شرکتها، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیره‏ی تأمین و برنامه ریزی منابع شرکت می‏دانند. (بدی، 1999)
2-22 استراتژی کسب و کار الکترونیکی
باید همواره این نکته را در نظر داشت که کسب و کار الکترونیکی چیزی فراتر از یک فناوری است و برای آنکه یک سازمان در عرصه کسب و کار و رقابت موفق باشد، باید استراتژی کسب و کار الکترونیکی با استراتژی تجاری سازمان هماهنگ باشد. برای آنکه بهتر با مفهوم استراتژی کسب و کار الکترونیکی آشنا شویم، در ادامه به برخی از حالاتی که استراتژی تجاری در پی آن است، اشاره کرده و استراتژی کسب و کار الکترونیکی مرتبط و هماهنگ با آن را انتخاب می‏کنیم.
1) بهبود فرآیندهای تجاری
هنگامی که استراتژی تجاری سازمان، بر بهبود فرآیندهای تجاری متمرکز است، نقش استراتژی کسب و کار الکترونیکی باید بر کاهش هزینه‏ها و افزایش سرعت فرآیندهای کسب و کار متمرکز باشد تا سازمان را به اهداف استراتژی تجاری خود نزدیک کند.
2) ارتقای نوآوری
در حالت دوم که استراتژی تجاری سازمان بر ارتقای نوآوری تأکید دارد، استراتژی کسب و کار الکترونیکی استفاده از فن‏آوری اطلاعات برای خلق محصولات و خدمات جدید است.
تشکیل پروفایل مشتری، ارتباط بهتر با مشتریان و اظهار نظر راحت تر مشتری در مورد محصول، از ابزارهایی است که به واسطه آن می‏توان از طریق کسب و کار الکترونیکی به بهبود، نوآوری و تولید محصولات و خدمات جدید دست یافت. بر این مبنا وجود اطلاعات بیشتر و قرار داشتن در جریان تحول نظرات و نگرش‏های مشتریان به صورت بهنگام پتانسیل بسیار خوبی برای نوآوری در محصول ایجاد می‏کند. لذا، یکی از پیشنهادهایی که برای بهره برداری از فن‏آوری اطلاعات در راستای توسعه نوآوری می‏شود، خلق محصولات و خدمات جدید است و این همان استراتژی مورد نظر کسب و کار الکترونیکی در حالت دوم است.
3) ارتباط بهتر با عرضه کننده و مشتری
حالت سوم استراتژی تجاری سازمان، تقویت ارتباط با عرضه کنندگان و مشتریان می‏باشد در این حالت استراتژی کسب و کار الکترونیکی، بر بهبود کیفیت محصولات، مدیریت روابط با مشتری و مدیریت زنجیره عرضه متمرکز است. در واقع استراتژی کسب و کار الکترونیکی در این حالت به گونه‏ای است که با تشکیل اتحادهای استراتژیک، به اشتراک گذاشتن هزینه‏ها، به اشترک گذاشتن اطلاعات، فعالیت‏های تبلیغاتی مشترک و برخی دیگر از ابزارهای بهبود تجاری زنجیره عرضه را یکپارچه ساخته و با به کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت روابط با مشتری، ارتباط با عرضه کنندگان و مشتریان را تقویت می‏کند. (تاجران، 1384)

دسته‌ها: داغ ترین ها