علایم افسردگی

قابلیت اجرای آن برای طیف وسیعی از اختلالهای اضطرابی و افسردگی که همبودی بالایی با هم دارند و در درمانهای شناختی رفتاری اختصاصی حاضر نادیده گرفته میشوند و معمولاً به دلیل همبودی بالا در طول این درمانها ریزش پیدا میکنند (اهمیت بالینی).
اهمیت نظری مدل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده در این است که این مدل هم در توسعه دانش آسیبشناسی اختلالهای هیجانی که همبودی همزمانی با هم دارند و هم در زمینه درمان این اختلالها میتواند نقش بسزایی داشته باشد، به طوری که این شکافی که در درمانهای شناختی رفتاری اختصاصی در مواجه با این اختلالها ایجاد شده است را پر کند (اهمیت نظری).
مدل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با توجه به اینکه بر اساس مدل نظری و آسیبشناسی مشترک اختلالهای اضطرابی و افسردگی طراحی شده است، نسبت به سایر پروتکلهای فراتشخیصی طراحی شده در این زمینه که بیشتر عملگرا بوده و مدل نظری این اختلالها را در نظر نگرفتهاند، میتواند جامعیت نظری و عملی بیشتری داشته باشد و در توسعه درمانهای شناختی رفتاری و غنیسازی آن نقش بسزایی داشته باشد.
با توجه به همبودی همزمان بالای اختلال اضطرابی و افسردگی، طراحی این پروتکل درمانی میتواند در کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی و افزایش بهزیستی و ارتقای سلامت روان افراد مبتلا به این اختلالها مؤثر و مفید باشد (اهمیت کاربردی).
اهداف پژوهش
اهداف کلی پژوهش
طراحی پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی برای اختلالهای اضطرابی و افسردگی همایند.
تعیین اعتباریابی مقدماتی پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی.
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با درمان فراتشخیصی بارلو (2011) در کاهش علایم افراد مبتلا به اختلالهای اضطرابی و افسردگی همایند.
اهداف ویژه پژوهش
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با درمان فراتشخیصی بارلو (2011) در کاهش علایم افسردگی افراد مبتلا به اختلالهای اضطرابی و افسردگی همایند.
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با درمان فراتشخیصی بارلو (2011) در کاهش علایم اضطرابی افراد مبتلا به اختلالهای اضطرابی و افسردگی همایند.
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با درمان فراتشخیصی بارلو (2011) در افزایش عملکرد عمومی افراد مبتلا به اختلالهای اضطرابی و افسردگی همایند.
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با درمان فراتشخیصی بارلو (2011) در کاهش افکار تکرارشونده منفی افراد مبتلا به اختلالهای اضطرابی و افسردگی همایند.
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با درمان فراتشخیصی بارلو (2011) در کاهش عاطفه منفی افراد مبتلا به اختلالهای اضطرابی و افسردگی همایند.
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با درمان فراتشخیصی بارلو (2011) در افزایش عاطفه مثبت افراد مبتلا به اختلالهای اضطرابی و افسردگی همایند.
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با درمان فراتشخیصی بارلو (2011) در تغییرات معنادار بالینی مربوط به تشخیصهای اصلی و همراه افراد مبتلا به اختلالهای اضطرابی و افسردگی همایند.
سؤالهای پژوهش
آیا بین اثربخشی پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با پروتکل فراتشخیصی بارلو (2011) در کاهش علایم افسردگی افراد مبتلا به اختلالهای اضطرابی و افسردگی همایند تفاوت وجود دارد؟
آیا بین اثربخشی پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با پروتکل فراتشخیصی بارلو (2011) در کاهش علایم اضطراب افراد مبتلا به اختلالهای اضطرابی و افسردگی همایند تفاوت وجود دارد؟
آیا بین اثربخشی پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با پروتکل فراتشخیصی بارلو (2011) در افزایش عملکرد عمومی افراد مبتلا به اختلالهای اضطرابی و افسردگی همایند تفاوت وجود دارد؟
آیا بین اثربخشی پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با پروتکل فراتشخیصی بارلو (2011) در کاهش افکار تکرارشونده منفی افراد مبتلا به اختلالهای اضطرابی و افسردگی همایند تفاوت وجود دارد؟
آیا بین اثربخشی پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با پروتکل فراتشخیصی بارلو (2011) در کاهش عاطفه منفی افراد مبتلا به اختلالهای اضطرابی و افسردگی همایند تفاوت وجود دارد؟
آیا بین اثربخشی پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با پروتکل فراتشخیصی بارلو (2011) در افزایش عاطفه مثبت افراد مبتلا به اختلالهای اضطرابی و افسردگی همایند تفاوت وجود دارد؟

]]>