دانلود پایان نامه

ساختار سازمانی

در محیط متغیر ومتحول امروزی مدیران باید به طور مستمر ساختار سازمانی خود را با شرایط محیطی تطبیق داده و اصلاحات لازم را در آن به عمل آورند. درک فرایند اصلی و ساختار سازمانی به فهم وشناخت محیط کاری بزرگتر کمک می کند. و نیز می تواند از آشفتگی در سازمان جلوگیری کند(nelson,2008).ساختار سازمانی الگو و نقشه ارتباطات و تعاملات میان بخشها و اجزاء یک سازمان می باشد(cyrt&march,2007:151). بیشتر سازمانها یک مجموعه از نمودار سازمانی دارند که روابط گزارش دهی در سراسر سازمان را نشان می دهد . بخشهای زیر بنایی سازمان عبارتند از: 1.خطوط اختیارات رسمی ومسئولیت 2.سیستم ارتباط رسمی،هماهنگی ویکپارچگی (daft,2006).بلودر سال 1974 ساختار سازمانی را چنین تعریف می کند”گماردن وانتصاب افراد در نقاط مختلف نمودار سازمانی ،در پست های اجتماعی و پست هایی که بر روابط سازمانی این افراد اثر می گذارد. اگر از این زاویه به ساختار نگاه کنیم ساختار سازمانی به این شکل تعریف می شود “وسیله یا ابزاری بسیار پیچیده برای کنترل که در فرایند روابط متقابل اعضاء به وجود می آید به صورت دایم تجدید می گردد و در عین حال روابط متقابل را تعیین می نماید در این تعریف تأکید می گردد که ساختار سازمانهمواره ثابت باقی نمی ماند بلکه به امور سازمان شکل می دهد و امور سازمان هم می تواند شکل آن را تغییر دهد (کرد نائیج وهمکاران ،1388: 119-134). بنابراین بایست اذعان نمود که ظهور و پیدایش ساختار یک فرایند مستمر است. ساختار سازمانی الگو و نقشه ارتباطات و تعاملات میان بخش ها و اجزاء یک سازمان می باشد(cyert&march,2007:151) . سه جزء پیچیدگی، رسمیت وتمرکز به عنوان ابعاد اصلی و مهم ساختار سازمانی معرفی شده است لذا با توجه به این دو عامل ساختار سازمانی در دوطیف مکانیکی و ارگانیکی قرار دارد. ساختار مکانیکی به وسیله ویژگی هایی نظیر پیچیدگی و رسمیت زیاد، تمرکزگرایی و رفتار های برنامه ریزی شده و در قالب مقررات شناخته می شوند. در این ساختار مدیر متکی به خط مشی های سازمان بوده و در واکنش به رویدادهای پیش بینی نشده کند عمل می کند

(J . Mihm.et. al,2010:824). از سوی دیگر ساختار ارگانیکی منعطف بوده و میزان نفوذ افراد در آن براساس مهارت و دانش است. وظایف در این ساختار انعطاف پذیر بوده و تأکید بر مبادله اطلاعات وجود دارد. ویژگی های اختیارات غیر متمرکز، قوانین ومقررات کمتر، شبکه ارتباطات غیر رسمی و توجه به خود کنترلی شرایط تطبیق بیشتری ساختار ارگانیک با محیط را فراهم می سازد .(March & Simon, 2009:187) براساس مطالعات، اجرا و پیاده سازی هر فرایند سازمانی نیازمند توجه به ملزومات و بستر مناسب است، یکی از مهمترین ابعاد هر سازمان ساختار سازمانی است شاید بتوان آن را بعد از اهداف سازمانی اصلی ترین بخش سازمان دانست. از ساختار به اسکلت و اساس شکل گیری سایر بخش های داخلی و محیط خارجی سازمان تشبیه می شود. بنابراین یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار در ایجاد و پیاده سازی راهبرد مدیریت دانش، ساختار سازمانی است(واعظی ،سبزیکاران،1389: 155-180). لوراین پاول در تحقیقات خود نشان می دهد که ساختار های ارگانیک به علت برخورداری از ویژگی های منعطف بودن، پویایی، تحرک، آزادی در عمل، توجه به تخصص ،توجه به شایستگی و غیره شرایط مناسب تری را برای اجرا و استقرار مدیریت سرمایه های فکری وتوانمند سازی کارکنان و یادگیری سازمانی وهمچنین مدیریت دانش دارد(واعظی ،سبزیکاران،1389: 155-188).برای سنجش عامل ساختار سازمانی در استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان بایستی عناصر زیر مورد توجه قرارگیرند:

  • تعیین و به کار گیری یک فرد به عنوان مسئول یا مدیر دانش
  • تشکیل تیم یا یک گروه دانش
  • تعیین نقشها ومسئولیت ویژه برای انجام وظایف مدیریت دانش
  • برخورداری از ساختار سازمانی مسطح
دسته‌ها: داغ ترین ها