دانلود پایان نامه

دوری، عبدالعزیز و عبدالجبّار مطلّبی، اخبارالدولهالعباسیه، بیروت، دار صادر، 1971م.
_______، مقدمه فی تاریخ صدر الاسلام، بیروت، مطبعه الکاتولیکیه، 1949م.
دوشن گیمن، ژاک، دین ایران باستان، ترجمه رؤیا منجم، تهران، علم، 1381.
دیاکونوف، میخائیل میخائیلوویچ، اشکانیان، تهران، انجمن فرهنگ ایران باستان، 1344.
_______، تاریخ ایران باستان، ترجمه روحی ارباب، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1382.
دیلمی، محمدبنحسن، بیان المذهب الباطنیه و بطلانه منقول من کتاب قواعد عقائد آل محمد، تصحیح شروطمان، استانبول، مطبعه الدوله، 1938م.
ثاقبفر، مرتضی، دین مهر در جهان باستان (مجموعه گزارشهای دومین کنگره مهرشناسی)، تهران، توس، 1385.
دینکرد پنجم، آوانویسی، ترجمه، تعلیقات، واژهنامه و متن پهلوی از ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران، معین، 1386.
دینوری، ابوحنیفه احمدبنداود، اخبارالطوال، قاهره، دار إحیاء الکتب العربیه، 1960م.
دینوری، ابنقتیبه، تاریخ الخلفا، تحقیق طه محمدزینی، بیروت، دارالمعارف لطباعه و النشر، بیتا.
ذهبی، محمدبناحمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، دار الکتاب العربی، 1423ق.
_______، دول الاسلام، حیدرآباد دکن، مطبعه جمیعه دائرهالمعارف العثمانیه، 1364.
_______، العبر فی خبر من غبر، تحقیق صلاحالدین منجد، کویت، تراث العربی، 1960م.
رحیمی، مصطفی، دیدگاهها (مجموعه مقاله)، تهران، امیرکبیر، 2536ش.
رضازاده لنگرودی، رضا، جنبشهای اجتماعی در ایران پس از اسلام (مجموعه مقالات)، تهران، فرهنگ نشر نو، 1384.
روایت امید اشوهیشتان، تدوین، آوانویسی و ترجمه از متن پهلوی: نزهتصفای اصفهانی، تهران، نشر مرکز، 1376.
روایت پهلوی: متنی به زبان فارسی میانه، ترجمه مهشید میرفخرایی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1367.
زردشت بهرامپژدو، زراتشتنامه، مصحح فردریک رونبرگ، حواشی و فهارس: محمد دبیرسیاقی، تهران، کتابخانه طهوری، 1338.
زِرِکْلی، خیرالدین، أعلام، بیروت، دار العلم للملایین، 2007م.
زرینکوب، عبدالحسین، دنباله روزگاران ایران، تهران، سخن، 1375.
_______، دو قرن سکوت، تهران، سخن، 1378.
_______، تاریخ مردم ایران، تهران، امیر کبیر، 1371.
زند بهمن یسن، تصحیح و برگردان فارسی و یادداشتها محمدتقی راشدحاصل، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1370.
سد در، (برگزیده نوشتههای زند و پازند)، بیجا، بینا، بیتا.
سروشیان، جمشید سروش، فرهنگ بهدینان، مقدمه ابراهیم پورداود، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، فرهنگ ایران زمین، 1335.
سمعانی تمیمی، ابوسعد عبدالکریمبنمحمد، الأنساب، تقدیم و تعلیق عبدالله عمر البارودی، بیروت، دارالفکر، 1998م.

دسته‌ها: داغ ترین ها