دانلود پایان نامه

سرانجام از بررسی عقاید ایرانی انعکاس یافته در این جنبشها نشان داده میشود که از بین ادیان ایرانی به ترتیب ادیان مزدکی، زردشتی و مانوی بیشترین تأثیر را بر عقاید این جنبشها داشتهاند و عقاید این جنبشها در بیشتر موارد با اندیشههای موجود در ادیان مزبور شباهت دارند. به طور کلی میتوان گفت که سه عقیده ازدواج با محارم، مهماننوازی و اشتراک در مال و ناموس از شایعترین عقاید ایرانی انعکاس یافته در این جنبشها به شمار میروند.
فهرست منابع
قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند.
اوستا: کهنترین سرودها و متنهای ایرانی، ترجمه جلیل دوستخواه، تهران، مروارید، 1387.
آتابای، بدری، نگاهی به گوشههایی از تاریخ ایران، تهران، دنیای کتاب، 1377.
آذرگشسب، موبد اردشیر، مراسم مذهبی و آداب زردشتیان، تهران، فروهر، 1372.
آذرنوش، آذرتاش، چالش میان فارسی و عربی در سدههای نخست، تهران، نشر نی، 1385.
آموزگار، ژاله، «سخنی کوتاه در مورد اوستا و مطالب آن»، زبان، فرهنگ، اسطوره (مجموعه مقالات)، تهران، معین، 1386.
_______ و احمد تفضلی، اسطوره زندگی زردشت، تهران، چشمه، 1375.
ابناثیر، علیبنمحمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، 1979م.
_______، اللباب فی تهذیب الأنساب، قاهره، مکتبه القدسی، 1357 ق.
ابناسفندیار، محمدبنحسن، تاریخ طبرستان، تصحیح عباس اقبال، به اهتمام محمد رمضانی، بیجا، کلاله خاور، 1366.
ابنبلخی، فارسنامه، توضیح منصور رستگار رضایی، شیراز، بنیاد فارسشناسی، 1374.
ابنجوزی، عبدالرحمنبنعلی، تلبیس ابلیس، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1368.
_______، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق محمد عبدالقادر عطا و دیگران، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1993م.
ابنحزم، علیبنمحمد، الفصل فی الملل و الأهواء و النحل، القاهره: احمد ناجی الجمالی و دیگران، ۱۳۱۷-‎۱۳۲۰ق.
ابنحوقل، محمدبنحوقل، صوره الارض، بیروت، دار المکتبهالحیاه، بیتا.
ابنخلدون، عبدالرحمنبنمحمد، کتاب العبر و دیوان المبتدا و الخبر فی أیام العرب و العجم و من عاصرهم، بیروت، دار الکتب اللبنانی، 1957م.
ابنخلکان، احمدبنمحمد، وفیاتالأعیان و أنباء أبناءالزمان، بیروت، دارصادر، تصحیح احسان عباس، 1970م.
ابنداعی رازی، سید مرتضی، تبصره العوام، تهران، بینا، بیتا.
ابنرسته، احمدبنعمر، أعلاق النفسیه، لیدن، انتشارات بریل، 1891م.
ابنطقطقی، محمدبنعلی، ‏الفخری فیالآداب السلطانیه و الدول الاسلامیه، تصحیح کتبی و محمود توفیق، بیجا، دار إحیاءالکتبالعربیه، بیتا.
ابنعبری، غریغوریوسبنهارون، تاریخ مختصرالدول، بیروت، مطبعه الکاتولیکیه، بیتا.
ابنعماد، عبدالحیبناحمد، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، بیروت، دار الإحیاء التراث العربی، بیتا.
ابنفوطی شیبانی، عبدالرزاقبناحمد، مجمع الآداب فی معجم الألقاب، تحقیق محمد کاظم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1415ق/ 1374ش.
ابنقتیبه، عبداللهبنمسلم، المعارف، تحقیق ثروت عکاشه، بیجا، مطبعه دار الکتب، 1960م.

دسته‌ها: داغ ترین ها