دانلود پایان نامه

. صدیقی، صص 189-190.
. وی از والیان خراسان بود که پس از قتل ابومسلم، از حدود سال 137 تا 140 ه.ق. بر خراسان فرمانروایی میکرد (ر.ک. اصفهانی، حمزهبنحسن، تاریخ سنی ملوک الارض و الأنبیاء، بیروت، دار مکتبه الحیاه، بیتا، ص 162؛ گردیزی، ص 186).
. وی پس از خالدبنالذهلی از 140 تا 143 ه.ق. والی خراسان بود. منصور در سال 142 ه.ق. وی را از ولایت خراسان خلع کرد، به این دلیل که عبدالجبار برخی از سپاهیان را زندانی و برخی دیگر را میکشت و از دستورات منصور سرپیچی میکرد. به روایتی، وی هنگامی که خود را در قدرت دید، بر ضد منصور شورش کرد و منصور سپاهی را برای دفع وی فرستاد (ر.ک. گردیزی، ص 186؛ ابنکثیر، جلد 5، صص 505-506).
. گردیزی، صص 186- 187.
. طبری، جلد 5، ص 508.
. ابنندیم، ص 483.
. گروهی از پیروان محمدبنحنفیه که پیروان ابوکرب الضریر و السید الحمیری بودند و کربیه نام داشتند، با عدم پذیرش مرگ محمدبنحنفیه، معتقد بودند که وی زنده است، در کوههای رضوی مخفی شده و پنهانی به حیات خود ادامه میدهد. علاوه بر این، شیر و پلنگی در دو طرف راست و چپ از او در مقابل خطرات احتمالی محافظت مینمایند و خداوند هر روز ملائکهای را مأمور مینماید که با وی سخن بگویند و میوههای بهشتی برای او آماده نمایند. از نظر آنان، وی مهدی است و روزی ظهور خواهد کرد (ر.ک. نشوان حمیری، ابوسعید، حورالعین، تحقیق کمال مصطفی، مکتبه الخانجی بمصر و مکتبه المثنی ببغداد، 1948م، ص 159).
. مقدسی، جلد 6، ص 86؛ ابنکثیر، جلد 10، ص 106؛ ابنتغری، جلد 2، ص12.
. یکی از شهرهای خراسان که دارای چندین روستا بوده است. گویا اصل آن بادخیز بوده که به دلیل وزش باد زیاد، به این نام موسوم گشته است (ر.ک. اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان، مرآهالبلدان، تصحیح عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1366، جلد 1، صص 248-249).
. مقدسی، جلد 8، ص 86؛ ابناثیر، جلد 5، ص 591؛ ابنکثیر، جلد10، ص 106؛ ابنخلدون، جلد 3، ص 421.
. استادسیس (مقدسی، همانجا؛ ابناثیر، همانجا؛ ابنکثیر، همانجا)، استاذسیس (طبری، جلد 8، ص 21؛ گردیزی، ص 123)، استاسیس (مجمل التواریخ و القصص، ص 332)، اسبادیس (ابنتغری، جلد 2، ص 12)، اشناسیس (خلیفهبنخیاط، تاریخ خلیفه، تصحیح سهیل زکار، بیجا، دارالفکر، 1421ق، ص 344) و اشناسبس (جهشیاری، ص224).
. گردیزی، ص 188؛ ابناثیر، جلد 5، ص 593؛ ابنکثیر، جلد 10، ص 106؛ ابنخلدون، جلد 3، ص 421.
. گردیزی، ص 188؛ حبیبی، جلد 1، ص 318.
. ابنخلدون، جلد 3، ص 421.
. ابناثیر، جلد 5، ص 593.
. طبری، جلد 8، ص 31؛ ابناثیر، جلد 5، ص 592؛ ابنکثیر، جلد 10، ص 106.
. مقدسی، جلد 8، ص 86.
. ابناثیر، جلد 5، ص 593.
. ابنحزم، جلد 2، ص 115؛ زرینکوب، عبدالحسین، دنباله روزگاران ایران، تهران، انتشارات سخن، 1375، جلد 2، ص 35؛ همو، تاریخ ایران بعد از اسلام، ص 456.
. ابنحزم، همانجا.
. زرینکوب، تاریخ ایران بعد از اسلام، ص 456.
. فرمانده سپاهی که مروان به جنگ ابومسلم فرستاده بود، پس از شکست به اسارت سیاهجامگان درآمد. وی در مدت اسارتش شاهد بود که سیاهجامگان اذان گفته و نماز میخوانند. علاوه بر این، به ذکر خدا مشغول میشوند و به تلاوت قرآن میپردازند (ر.ک. ابنخلدون، جلد 3، صص 252-253).
. آیه 39 سوره حج: «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیر» «به کسانى که جنگ بر آنان تحمیل شده، رخصت [جهاد] داده شده است؛ چرا که مورد ظلم قرار گرفته‌اند و البته خدا بر پیروزى آنان سخت تواناست» (ر.ک. طبری، جلد 7، ص 356؛ ابنکثیر، جلد 10، ص 30).
. مقدسی، بدء و التاریخ، جلد 6، ص 92، 94، 95.
. ابنعبد ربّه، عقدالفرید، تحقیق عبدالمجید الترمینی، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1404ق./1983م، جلد 4، ص 301.
. این مسجد که به دستور ابومسلم در نیشابور ساخته شد، حدود شش هزار نفر ظرفیت داشت (ر.ک. تاریخ نیشابور، به سعی بهمن کریمی، تهران، کتابخانه ابنسینا، بیتا، ص 141).

دسته‌ها: داغ ترین ها