دانلود پایان نامه

ابنکثیر، اسماعیلبنعمر، البدایه و النهایه، بیروت، مکتبه المعارف، 1966م.
ابنمسکویه، احمدبنعلی، تجارب الأمم، تحقیق ابوالقاسم امامی، تهران، دار سروشالطباعه والنشر، 1376.
ابنندیم، محمدبناسحاق، الفهرست، بیروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر، 1987م.
اصفهانی، علیبنمحمد، مقاتل الطالبین، تحقیق سید احمد صقر، قاهره، دار احیاء الکتب العربیه، 1368ه/ 1949م.
ابوالمعالی، محمدبنعبیدالله، بیان الأدیان، به تصحیح محمدتقی دانشپژوه و همکاری قدرتالله پیشنماز زاده، مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی، 1376.
ابوزهره، محمد، تاریخ المذاهب الاسلامیه، قاهره، دار الفکر العربی، بیتا.
ادی، ساموئیل کندی، آیین شهریاری در شرق، ترجمه فریدون بدرهای، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1347.
اذکایی، پرویز، فرمانروایان گمنام، تهران، مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات محمود افشار یزدی، 1367.
ارداویرافنامه، مترجم فرانسه: فیلیپ ژینو، مترجم فارسی: ژاله آموزگار، تهران، انتشارات معین، انجمن ایرانشناسی فرانسه، 1382.
ازدی، یزیدبنمحمّد، تاریخ الموصل، تحقیق علی حبیبه، قاهره، لجنه إحیاءالتراثالاسلامی، 1967م.
اسفراینی، شهفوربنطاهر، التبصیر فی الدین و تمییز الفرقه الناجیه عن الفرق الهالکین، مکتبه الخانجی بمصر و مکتبه مثنی ببغداد، 1955م.
اسماعیلپور، ابوالقاسم، اسطوره آفرینش در آیین مانی، تهران، کاروان، 1381.
اشپولر، برتولد، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه جواد فلاطوری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1364.
اشعری، علیبناسماعیل، مقالاتالاسلامیین و اختلافالمصلّین، مصحح محمد محی‌الدین عبدالحمید، قاهره، مکتبه نهضه مصر، 1384 ق/1969م.
اشعری، سعدبنعبدالله، المقالات و الفرق، مصحح محمدجواد مشکور، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1361.
اصطخری، ابراهیمبنمحمد، مسالک الممالک، تهران، کتابخانه صدر، بیتا.
اصفهانی، حمزهبنحسن، تاریخ سنی ملوک الأرض و الأنبیاء، بیروت، دار مکتبه الحیاه، بیتا.
اعتمادالسلطنه، حسنبنعلی، تاریخ منتظم ناصری، تصحیح محمداسماعیل رضوانی، تهران، دنیای کتاب، 1363.
اعتمادمقدم، علی قلی، پادشاهی و پادشاهان از دیده ایرانیان بر بنیاد شاهنامه فردوسی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، 1346.
اقبال آشتیانی، عباس، خاندان نوبختی، تهران، کتابخانه طهوری، 1345.
بارتلمه، کریستیان، زن در حقوق ساسانی، ترجمه ناصرالدین صاحبالزمانی، بنگاه مطبوعاتی عطایی، 1364.
باسورث، کلیفورد ادموند، تاریخ سیستان: از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیر کبیر، 1370.
ب‍رت‍ل‍س‌، آن‍دری‌ ی‍وگنیوی‍چ‌، ناصرخسرو و اسماعیلیان، ترجمه یحیی آرینپور، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1346.
برهان، محمدبنحسین خلف، برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، تهران، زوار، 1330.
بروسیوس، ماریا، ایرانیان باستان، ترجمه مانی صالحی علامه، تهران، ثالث، 1389.
براون، ادوارد، تاریخ ادبی ایران (از قدیمترین روزگاران تا زمان فردوسی)، ترجمه، تحشیه و تعلیق علی پاشا صالح، تهران، امیرکبیر، 1335.

دسته‌ها: داغ ترین ها