دانلود پایان نامه

تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، قاهره، مؤسسه المصریه العامه، 1963م.
تقیزاده، حسن، مانیشناسی (پژوهشها و ترجمهها)، به کوشش ایرج افشار، تهران، توس، 1382.
_______، مانی و دین او، تهران، چاپخانه مجلس، 1335.
تنوخی، محسنبنعلی، نشوار المحاضره و اخبار المذاکره، بیجا، بینا، بیتا.
جاحظ، عمروبنبحر، البیان و التبیین، تحقیق عبدالسلام محمدهارون، مصر، مکتبه الخانجی، 1975م.
جلالیمقدم، مسعود، آیین زروانی: مکتب فلسفی عرفانی زردشتی بر مبنای اصالت زمان، تهران، امیرکبیر، 1384.
جهشیاری، محمدبنعبدوس، کتاب الوزراء و الکتّاب، تحقیق مصطفی السّقا، ابراهیم الأیساری و عبدالحفیظ شلبی، قاهره، مطبعه مصطفی البابی الحلبی و اولاده، 1938م.
حاجیخلیفه، مصطفیبنعبدالله، تقویم التواریخ، مترجم ناشناخته، تصحیح میرهاشم محدث، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1384.
حبیبی، عبدالحیّ، افغانستان پس از اسلام، کابل، انجمن تاریخ افغانستان، بیتا.
حدود العالم من المشرق الی المغرب، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1340.
حسن، حسن ابراهیم، تاریخ الاسلام السیاسی و الدینی و الثقافی و الاجتماعی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1964م.
حسینی، مجدالدین محمد، زینه المجالس، بیجا، بینا، بیتا.
حموی، محمدبنعلی، تاریخ المنصوری: تلخیص الکشف و البیان فی حوادث الزمان، موسکو، 1960م.
خضری بک، محمد، محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیه (الدوله العباسیه)، تحقیق شیخ محمد عثمانی، بیروت، شرکه دار الأرقمبنأبو أرقم، بینا.
خطیب بغدادی، احمدبنعلی، تاریخ بغداد، بیروت، دار الکتب العربیه، بیتا.
خلعتبری، اللهیار و دیگران، جنبش بابک، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1383.
خلیفهبنخیاط، تاریخ خلیفه، تصحیح سهیل زکار، بیجا، دارالفکر، 1421ق.
خوافی، احمدبنمحمد، مجمل فصیحی، تصحیح محمود فرخ، مشهد، انتشارات کتابفروشی باستان، 1341.
خوافی، مجد، روضه خلد، تحقیق محمود فرخ، به کوشش حسین خدیوجم، تهران، زوار، 1345.
خواندمیر، غیاثالدینبنهمامالدین، تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر، بیجا، انتشارات کتابخانه خیام، 1333.
داندا مایف، محمد، ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی، ترجمه روحی ارباب، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1373.
دریایی، تورج، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقبفر، تهران، ققنوس، 1383.
_______، تاریخ و فرهنگ ساسانی، ترجمه مهرداد قدرتدیزجی، تهران، ققنوس، 1384.
دفتری، فرهاد، تاریخ و اندیشههای اسماعیلیه در سدههای میانه، ترجمه فریدون بدرهای، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، 1382.
دقیقیان، شیریندخت، نردبانی به آسمان: نیایشگاه در تاریخ و فلسفه یهود، تهران، ویدا، 1378.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373.

دسته‌ها: داغ ترین ها